Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II.

Mária Hardy a kol. Andrej Mátel

Bratislava , 2013

Bežná cena: 21,60 € Naša cena: 20,52 € (ušetríte: 5%) Študenti: 19,01 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Sociálna práca je vednou disciplínou a profesiou, ktorej cieľom je zvyšovanie kvality života sociálnych klientov. Nimi pritom nie sú len jednotlivci, ale aj rodiny, skupiny, rozličné typy komunít a inštitúcií. Práve na tieto cieľové skupiny klientov je zameraná predložená vysokoškolská učebnica. Ak sa v súčasnej sociálnej práci akcentuje, že najväčším odborníkom na svoj život je samotný klient, sociálny pracovník by mal byť odborníkom na metódy sociálnej práce, ktorých teoretická a praktická znalosť patrí k jeho kľúčovým kompetenciám.


OBSAH

1 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE – HISTORICKÝ VÝVOJ A POJMOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ
1.1 KLIENTI SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.3 DEFINOVANIE METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE A INÝCH RELEVANTNÝCH POJMOV
1.3.1 Sociálna práca
1.3.2 Metódy a techniky sociálnej práce
1.3.3 Prístupy v sociálnej práci
1.3.4 Metodológia a metodika sociálnej práce
1.3.5 Klasifikácia metód / metodiky sociálnej práce
1.3.6 Teória sociálnej práce
1.3.7 Teória, metódy, prax a vzdelávanie v sociálnej práci
1.4 VYBRANÉ TEÓRIE SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.4.1 Systémové a systemické teórie
1.4.2 Sociálno-ekologické teórie
1.4.3 Antiopresívne prístupy v sociálnej práci

2 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU
2.1 POSUDZOVANIE FUNKČNOSTI RODINY
2.1.1 Typológia rodín vo vzťahu k sociálnemu problému
2.1.2 Prehľad faktorov protektívnych pre rodiny
2.1.3 Vplyv rizikových sociálnych faktorov na vznik záťaže členov rodiny
2.2 METÓDY A TECHNIKY SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU V KRÍZE
2.2.1 Hodnotenie situácie ohrozeného dieťaťa
2.2.2 Terapeutické techniky rodinnej terapie
2.2.3 Sanácia rodiny
2.2.4 Sociálna asistencia
2.2.5 Sociálna rehabilitácia
2.2.6 Využívanie dobrovoľníctva pri práci s rodinami
2.2.7 Mediácia v oblasti rodiny
2.2.8 Rodinné skupinové konferencie
2.3 ŠPECIFICKÉ INTERVENČNÉ PODPORNÉ PROGRAMY
2.3.1 Špecifické metódy práce so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch
2.3.2 Preventívne programy podpory rizikových rodín
2.3.3 Programy poskytované v domácom prostredí
2.4 ŠTANDARDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU
2.4.1 Základné štandardy pri realizácii asistovaného styku rodičov a detí
2.4.2 Sieťovanie multidisciplinárneho tímu
2.4.3 Štandardy práce sociálneho pracovníka s rodinou
2.4.4 Hlavné princípy práce sociálneho pracovníka s rodinou
2.4.5 Otázky ohľadom praxe sociálnej práce s rodinou

3 SKUPINOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA
3.1 TYPOLÓGIA SKUPINOVEJ PRÁCE
3.2 VÝZNAM A ŠPECIFIKÁ SKUPINOVEJ PRÁCE
3.3 VEDENIE SKUPINY
3.3.1 Sociálny pracovník/facilitátor pracujúci so skupinou
3.3.2 Komunikácia v práci so skupinou
3.4 SKUPINOVÁ DYNAMIKA
3.5 PRÍPRAVA A ETAPY SKUPINOVEJ PRÁCE
3.5.1 Etapy skupinovej práce
3.6 TECHNIKY V SKUPINOVEJ PRÁCI

4 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S VYBRANÝMI TYPMI KOMUNITY
4.1 SOCIÁLNA PRÁCA S ÚZEMNOU KOMUNITOU
4.1.1 Účastníci komunitného plánovania
4.1.2 Etapy práce s územnou komunitou
4.1.3 Plánovanie v územnej komunite – plán komunitného sociálneho rozvoja
4.1.4 Nadväzovanie kontaktov a spájanie ľudí
4.1.5 Formovanie a realizácia plánov komunitného rozvoja
4.1.6 Vyhodnotenie a zakončenie práce v územnej komunite
4.2 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH
4.2.1 Historický vývoj a etnogenéza Rómov
4.2.2 Špecifiká komunitnej sociálnej práce s rómskou menšinou
4.3 METÓDY A TECHNIKY (SOCIÁLNEJ) PRÁCE V TERAPEUTICKEJ KOMUNITE

5 STREETWORK AKO METÓDA TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
5.1 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
5.2 STREETWORK AKO METÓDA TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
5.3 PROCES A ETAPY V STREETWORKU
5.4 NÍZKOPRAHOVOSŤ A NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY
5.4.1 Zariadenia uplatňujúce nízkoprahové prístupy
5.4.2 Harm reduction a Public health
5.5 VYBRANÉ CIEĽOVÉ SKUPINY STREETWORKU

6 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S INŠTITÚCIAMI
6.1 PODNIKOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA
6.2 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVE
6.2.1 Človek a choroba, hospitalizácia, dimisia
6.2.2 Špecifiká sociálnej práce v ústavnej zdravotnej starostlivosti
6.2.3 Metódy sociálnej práce v ústavnej zdravotnej starostlivosti
6.3 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE V PENITENCIÁRNYCH ZARIADENIACH
6.3.1 Inštitucionálne zázemie aplikácie obmedzenia slobody v penitenciárnom zariadení
6.3.2 Legislatívne vymedzenie aplikácie výkonu väzby
6.3.3 Špecifiká výkonu väzby
6.3.4 Legislatívne vymedzenie aplikácie výkonu trestu odňatia slobody
6.3.5 Špecifiká výkonu trestu odňatia slobody
6.3.6 Sociálna práca v penitenciárnej praxi
Príloha č. 1 Štruktúra dotazníka funkčnosti rodiny
Príloha č. 2 Dvadsať prosieb detí po rozchode rodičov

Autori:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (kapitoly 1, 3, úvod ku kap. 4)
PhDr. Mária Hardy, PhD. (kapitola 2)
doc. PhDr. Daniela Giertliová, PhD. (kapitoly 4.1, 6.1)
prof. PhDr. René Lužica, ArtD. (kapitola 4.2)
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. (kapitola 6.2)
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. (kapitola 6.3)
PhDr. Andrea Vasilescu, PhD. (kapitoly 3, 4.3)
PhDr. Martin Brňák (kapitola 5)
PhDr. Tatiana Brnová (kapitola 2.2.9)
PhDr. Zuzana Takáčová (kapitola 2.2.6)
PhDr. Ján Beňuš (kapitoly 4.1, 6.1)
Bc. Ján Sobotka (kapitola 4.3)

 

V ponuke máme aj:

            

ISBN: 9788081320743
Vydavateľstvo: Bratislava
Autori: Mária Hardy a kol. Andrej Mátel
Rok vydania: 2013
Počet strán: 501
Väzba: brožovaná
Rozmer: 201 x 115
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: