zákon 618/2003 Z.z.


(o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 29.10.2014

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 252/2003 strana 5954
 
 
§ 18 
Majetkové práva

(1) Autor má právo použiť svoje dielo.

(2) Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 
b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, 
c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, 
d) spracovanie, preklad a adaptáciu diela, 
e) zaradenie diela do súborného diela, 
f) verejné vystavenie diela, 
g) verejné vykonanie diela, 
h) verejný prenos diela. 
 
§ 23 
Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji

(1) Právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § 18 ods. 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom tohto predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva. 

V prípade otázok kontaktujte prosím naše právne oddelenie:
JUDr. Veronika Vrbová, LL.M 
JUDr. Ing. Peter Máčaj