Akademická príručka

Akademická príručka

Chcete byť úspešní na vysokej škole?

Osveta , 2013

Bežná cena: 11,00 € Naša cena: 10,45 € (ušetríte: 5%)Študenti: 9,68 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 10 (10)

O knihe

Táto publikácia sa zaoberá otázkami, s ktorými sa stretávajú stredoškolskí a univerzitní študenti, ale aj ich učitelia, školitelia, oponenti, doktorandi, doktori, inžinieri, lekári alebo magistri pri publikovaní či inej forme prezentovania výsledkov svojej práce. Veľa ráz sú odkázaní sami na seba, na sebavzdelávanie, opakovanú účasť na obhajobách alebo odborných podujatiach, prípadne na rady a odporúčania skúsenejších kolegov. Nie je jednoduché získať informácie o tom, ako má príslušná forma prezentácie vyzerať (okrem redakčných kritérií na publikovanie prác v časopiseckej alebo knižnej podobe). Štandardná úprava prác súvisí s rešpektovaním copyrightu (autorské práva), s etickými otázkami, s poznaním, akceptovaním a aplikovaním príslušných národných a medzinárodných noriem v oblasti formálnej úpravy a rozsahu prác, bibliografických odkazov a citovania.
Príručka obsahuje odporúčania na prípravu hovorenej prezentácie (prednáška), písomnej prezentácie (abstrakt, poster, kazuistika, školské práce – seminárna a ročníková práca, referáty, práce SOČ a ŠVOČ, záverečné práce – bakalárska, diplomová a dizertačná práca a kvalifikačné práce – atestačná, rigorózna, habilitačná práca) i na prípravu kombinovanej prezentácie (premietaná prezentácia). Poskytuje praktické rady, ktoré sa týkajú organizácie práce a najdôležitejších krokov vedúcich k úspešnému koncu – ku kvalitnej písomnej práci. Ťažiskom sú informácie o záverečnej úprave niektorých písomných odborných a vedeckých prác. Príručka teda nerieši, „čo písať“, ale „ako na to“, „ako to urobiť“. Písomné práce, ktoré sa uvádzajú v knihe, sú zväčša súčasťou procesu overovania vedomostí a zručností, ktoré autor získal v jakej forme vzdelávania.
Študenti na jednej strane a pedagógovia na druhej strane sú často odkázaní sami na seba. Tí prví sa ešte len učia, tí druhí ich majú naučiť, ako pripraviť a prezentovať prácu, poskytovať im svoje skúsenosti, hoci aj oni sami sa musia v tejto oblasti vzdelávať. Len niektoré špecializované študijné odbory, prípadne fakulty prostredníctvom sústavy výučbových predmetov ponúinformácií v hovorenej, audiovizuálnej alebo písanej podobe.
Jedna z hlavných kapitol sa zaoberá tým, čo je spoločné pre písomné práce z hľadiska organizácie prípravy a ich formálnej úpravy. Podľa možnosti sme sa usilovali rešpektovať príslušné medzinárodné normy ISO (International Organization for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy). Hlavným zdrojom informácií pre nás bola norma ISO 7144-1986 Documentation – Presentation of theses and similar documents [Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov] a medzinárodné štandardy.
Formálne a obsahové požiadavky na školské a kvalifikačné písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít, fakúlt, vysokých škôl a iných zariadení. Modifikácie sa môžu týkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov, požiadaviek na zostavenie bibliografie a preferovaného spôsobu citovania informačných prameňov. V súvislosti so vstupom do Európskej únie a už reálne s novým pracovným trhom by príprava študentov na stredných a vysokých školách nemala byť v rozpore so štandardmi prostredí, v ktorých budú ako absolventi neskôr pôsobiť. To si vyžaduje prezentovať výsledky práce modernou formou, na základe definovaných štandardov. Preto by sme sa mali všetci naučiť rešpektovať medzinárodné štandardy týkajúce sa štruktúry práce, poradia častí, titulnej strany, formátu, papiera, okrajov, číslovania častí, štandardizovanej formy prípravy súpisu použitej literatúry, štandardných spôsobov citovania, umiestenia a úpravy ilustrácií, abstraktu, písania veličín, jednotiek a rovníc a ďalších náležitostí písomnej práce. V knihe rešpektujeme platnú slovenskú legislatívu, najmä nové zákony o vysokých školách a o autorskom práve.

Primeranú pozornosť venujeme publikovaniu a zostaveniu záznamu o elektronickom informačnom prameni. Študenti, doktorandi a iní autori majú bežne k dispozícii počítačové siete (napr. internet), prostredníctvom ktorých sa môžu dostať k množstvu informácií a využiť ich vo svojich písomných prácach. Z pohľadu štandardizácie a informatizácie uvádzame údaje o rozsahu písomných prác a ich písaní s použitím počítačov. Uvádzame aj odporúčania na prípravu obalu a titulnej strany a poradie jednotlivých častí práce. Samostatná kapitola je venovaná používaniu bibliografických odkazov (vrátane elektronických) a citovania. Ani pri citovaní a zostavovaní zoznamu odkazov však netreba trvať na prehnanom formalizme. Nijaký štandard nie je schopný pokryť všetky špecifické situácie, s ktorými sa stretávajú autori pri písaní prác. Nejednotnosť či meniace sa názory odrážajú dynamiku komunikácie ako takej. Preto je vhodné rešpektovať princípy daných štandardov. V praxi sa musia štandardné požiadavky často domýšľať a tvorivo modifikovať. Príručka sa pridržiava aj ďalších štandardov, ktoré s danou problematikou súvisia.
Na to, aby výsledná práca spĺňala požadované kritériá, objasňujeme problematiku ochrany autorského práva, etických otázok spojených s prezentovaním, indexových časopisov, systému hodnotenia kvality časopisov (tzv. impakt faktor) i praktické stránky samotnej prezentácie práce.
Naše rady a odporúčania sú určené tým, ktorým získavanie vedomostí, štúdium, výskum a bádanie poskytuje intelektuálne uspokojenie a ktorí majú zdravú ambíciu presadiť sa v určitej odbornej komunite vlastnou, konkrétnou prácou. Práve oni môžu v knihe nájsť stručnejšie i obsažnejšie odpovede na množstvo otázok, ktoré im pomôžu zvládnuť remeslo písania odborných prác a ich prezentácie.
Predpokladáme, že mnohí čitatelia našej knihy dosiahnu úspech vo svojej profesii a budú reprezentovať seba i svoju firmu/inštitúciu, a práve preto im ponúkame poznatky, odporúčania a skúsenosti tých, ktorí už úspešní sú. Tieto informácie sa týkajú organizovania odborných podujatí, prípravy profesijného životopisu a prípravy na pracovný pohovor, čím mozaiku témy našej knihy uzatvárame.
Úroveň odborných prác a ich prezentácie svedčí o celkovej úrovni vzdelanosti spoločnosti. Štandardná úroveň písomných prác a prezentovania je znakom solídnosti a vedeckého zdravia komunity, vysokej školy, vedeckej inštitúcie alebo vzdelávacej organizácie.
Nestačí prácu iba vytvoriť, napísať, dôležité je prezentovať ju aj v príslušnej štandardnej úprave, v profesionálnom vonkajšom a vnútornom vzhľade s rešpektovaním relevantných noriem a autorských práv.
Vychádzajúc z podstaty vysokoškolského vzdelávania a štúdia, t. j. z jeho univerzálnej podstaty bez väzby na príslušný študijný alebo vedný odbor, príručka slúži ako univerzálna pomôcka pre viaceré oblasti.
Vzhľadom na to, že študenti bakalárskych, magisterských a doktorandských stupňov vysokoškolského štúdia budú v európskom kontexte takýto zjednocujúci, univerzálny prvok svojho štúdia a ďalšieho života potrebovať a následne aj vyžadovať, príručka obsahuje väčšinu podkladov na prípravu a prezentáciu prác i na osobnú a pracovnú prezentáciu. Stredoškolským a vysokoškolským študentom poskytuje aj základné podklady pre postup v profesionálnej kariére (príprava profesijného životopisu, motivačného listu, príprava na pracovný pohovor, práca s indexovými časopismi, citačnými databázami, organizovanie odborného podujatia študentmi).
Základné informácie formálno-obsahového charakteru poskytuje aj tým študentom, ktorí sa rozhodnú vybrať si vysokoškolské prostredie za miesto svojho profesionálneho pôsobenia a majú vyššie ambície (napr. habilitačné pokračovanie). Tam, kde je to možné, autori sa opierajú o príslušnú normatívnu činnosť súvisiacu s takýmito prácami, ale širšie sa zaoberajú aj otázkami, ktoré nemajú normatívny charakter. Príručka rešpektuje vnútorné kultúrne, edukačné a historické prostredie jednotlivých univerzít, fakúlt a iných príslušných inštitúcií.
 

EAN: 9788080633929
ISBN: 9788080633929
Vydavateľstvo: Osveta
Rok vydania: 2013
Počet strán: 495
Jazyk: slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: