Aktualizácia III/3 2020 sk - LEX KORONA Novinka

Aktualizácia III/3 2020 sk - LEX KORONA

opatrenia proti koronavírusu

Poradca , 2020

Bežná cena: 7,78 € Naša cena: 7,00 € (ušetríte: 10%) Študenti: 6,85 € (ušetríte: 12%)

Odosielame do 24 hodínSkladom 3 ks vložiť do košíka UNIKLUB 7 (7)

O knihe

Zákonník práce Opatrenia v súvislosti s koronavírusom sa v Zákonníku práce v záujme udržania pracovných miest a s cieľom ochrany zamestnancov zaviedli niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane). Sociálne poistenie V súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 sa v zákone o sociálnom poistení upravilo predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac poistencom, ktorí si do uplynutia pôvodného podporného obdobia v čase krízovej situácie, najmä v dôsledku situácie na trhu práce spôsobenej šírením ochorenia Covid-19, nedokázali nájsť prácu. Zároveň sa splnomocnila vláda SR, aby mohla v čase vírusu a obdobie dvoch mesiacov po jej skončení dočasne upravovať podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti. Ustanovil sa odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Poistného, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho zamestnávateľ, sa uvedené netýka. Týka sa to zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti Služby zamestnanosti V zákone o službách zamestnanosti sa na účel projektov na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období po ich skončení splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania najmenej dva roky pred podaním žiadosti o príspevok a pod. preukazoval žiadateľ čestným vyhlásením. Ustanovila sa aj výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora z dôvodu zrýchleného administrovania pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých zasiahli dopady súčasnej pandemickej krízy. BOZP V zákone o BOZP sa upravil odklad povinnosti vykonať oboznamovanie zamestnancov pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, spočívanie lehoty na vykonanie opakovaného oboznamovania, lehôt na účasť na rekondičných pobytoch, lehoty na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti, lehôt na absolvovanie aktualizačných odborných príprav a lehoty na vykonanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol pracovných prostriedkov. Sociálne služby V zákone o sociálnych službách sa umožnilo vláde Slovenskej republiky v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového alebo výnimočného stavu nariadením osobitne ustanoviť výšku, podmienky poskytovania, vyplácania, čerpania, vrátenia a zúčtovania finančného príspevku poskytovaného obciam, poskytovateľom zriadeným alebo založeným obcami a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie a v zariadeniach podmienených odkázanosťou zo štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pretože počas mimoriadneho stavu, nie je možné zo strany poskytovateľov sociálnych služieb plniť vybrané podmienky ustanovené zákonom o sociálnych službách pre poskytovanie príspevku, resp. podmienky upravené zmluvou o poskytovaní finančného príspevku a súčasne pod vplyvom výnimočných okolností môžu vzniknúť objektívne dôvody pre zmenu výšky poskytovaného finančného príspevku. Zdravotné poistenie V zákone o zdravotnom poistení za účelom podpory podnikateľského sektora a na zmiernenie negatívnych finančných dopadov spočívajúcich v dočasnom znížení zdrojov podnikateľov sa predlžuje splatnosť preddavkov na poistné zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby za mesiac marec 2020 (preddavky splatné v mesiaci apríl 2020) pre dotknutých zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. Starobné dôchodkové sporenie V záujme reflektovania na požiadavku aplikačnej praxe v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie, počas ktorej je manipulácia s papierovými bankovkami a mincami z dôvodu zvýšenej možnosti šírenia vírusu COVID 19 mimoriadne nebezpečná aj pre zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne, sa v čase trvania tejto situácie sa vylúčila možnosť platenia povinných príspevkov v hotovosti v pokladniciach pobočiek Sociálnej poisťovne. Za najvhodnejší spôsob platenia povinných príspevkov, je možné v krízovej situácii považovať predovšetkým bezhotovostný prevod. Doplnkové dôchodkové sporenie V o doplnkovom dôchodkovom sporení, rovnako ako v I. a II. pilieri, je potrebné umožniť odklad platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu. Ustanovil sa aj odklad platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj.

Edícia: 1
ISBN: 977-13-3561-210-7
Vydavateľstvo: Poradca
Rok vydania: 2020
Počet strán: 848
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148x210 mm
Hmotnosť: 0.6 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: