Archeologické  výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2005

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2005

VEDA , 2007

Bežná cena: 27,00 € Naša cena: 25,65 € (ušetríte: 5%)Študenti: 23,76 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 26 (24)

O knihe


obsah - inhalt
Mapa lokalít 1 - Karte der Fundorte 1 ....................................................................................................................................12
Prehľad lokalít 1 - Übersicht der Fundorte 1 ........................................................................................................................13
Mapa lokalít 2 - Karte der Fundorte 2 ....................................................................................................................................18
Prehľad lokalít 2 - Übersicht der Fundorte 2 ........................................................................................................................19
Juraj B a r t í k (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Dušan H u t k a (Malinovského 1179, Tisovec)
Pokračovanie výskumu v Tisovci-Hradovej ...................................................................................................................23
Fortsetzung der Ausgrabungen in Tisovec-Hradová ....................................................................................................23
Juraj B a r t í k - Vladimír T u r č a n (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Záchranný archeologický výskum v Pobedime .............................................................................................................24
Archäologische Rettungsausgrabungen in Pobedim ....................................................................................................24
Igor B a z o v s k ý (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Záchranné výskumy v Bratislave-Rusovciach ...............................................................................................................24
Rettungsgrabungen in Bratislava-Rusovce .....................................................................................................................2
Jozef B á t o r a (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Margaréta P ö l h ö s (Tekovské múzeum, Levice)
Ojedinelý nález bronzového hrotu kopije z Tekovských Lužian .................................................................................2
Einzelfund bronzener Lanzenspitze aus Tekovské Lužany .........................................................................................2
Peter B e d n á r - Eva F o t t o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Hrad Drienok a jeho fortifikačný systém .........................................................................................................................26
Burg Drienok und ihr Befestigungssystem .....................................................................................................................27
Peter B e d n á r - Klaudia V a j d í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum v Nededzi ...................................................................................................................................28
Archäologische Ausgrabungen in Nededza ...................................................................................................................30
Ján B e l j a k - Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný archeologický výskum medzi obcami Želiezovce a Šarovce ...................................................................31
Archäologische Rettungsausgrabungen zwischen den Gemeinden Svodov und Šarovce .....................................33
Ján B e l j a k - Titus K o l n í k - Ivana K v e t á n o v á - Ján R a j t á r (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Prieskum a verifikácia nálezísk v okolí Čaky a Gbeliec na dolnom Pohroní ............................................................33
Geländebegehungen und Verifizierung der Fundstellen in der Umgebung von Čaka und Gbelce 
im unteren Grantal ..............................................................................................................................................................3
Ján B e l j a k - Ján R a j t á r (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži ..............................................................................................................3
Fortsetzung der Grabung des römischen Kastells in Iža ..............................................................................................39
Lucia B e n e d i k o v á - Branislav K o v á r (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Oto M a k ý š (Slovenská 
technická univerzita, Bratislava) - Karol P i e t a (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum a pamiatková obnova v Liptovskej Mare v rokoch 2004 a 2005 ...................................................................40
Ausgrabungen und Denkmalerneuerung in Liptovská Mara in Jahren 2004 und 2005 ..........................................47
Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný archeologický výskum v obci Močenok ......................................................................................................0
Archäologische Rettungsausgrabungen in der Gemeinde Močenok ..........................................................................1
Nálezy z mladšej doby bronzovej z Nitry-Dolných Krškán .........................................................................................1
Funde aus der jüngeren Bronzezeit aus Nitra-Dolné Krškany ....................................................................................1
Záchranný archeologický výskum kostola v Novom Meste nad Váhom ..................................................................2
Archäologische Rettungsausgrabungen der Kirche in Nové Mesto nad Váhom .....................................................3
Záchranný výskum v Nových Zámkoch .........................................................................................................................3
Rettungsausgrabungen in Nové Zámky .........................................................................................................................46
Včasnoslovanské nálezy z Trnovca nad Váhom ............................................................................................................4
Frühslawische Funde aus Trnovec nad Váhom .............................................................................................................4
Zuzana B o r z o v á - Stanislava G o g o v á - Egon W i e d e r m a n n (Katedra muzeológie FF UKF, Nitra) 
Kamenný mohylový útvar v Krnči ..................................................................................................................................4
Steinernes hügelartiges Gebilde in Krnča .......................................................................................................................
Gertrúda B ř e z i n o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Jozef B e z á k
Prieskum v Žabokrekoch nad Nitrou ..............................................................................................................................
Forschung in Žabokreky nad Nitrou ...............................................................................................................................6
Gertrúda B ř e z i n o v á - Kristián E l s c h e k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Priska R a t i m o r s k á
Záchranný výskum v Hurbanove ....................................................................................................................................6
Rettungsgrabungen in Hurbanovo ..................................................................................................................................8
Radoslav Č a m b a l (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Sídlisko z doby halštatskej v Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách ........................................................................9
Hallstattzeitliche Siedlung in Dunajská Lužná-Nové Košariská .................................................................................60
Radoslav Č a m b a l - Zdeněk F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Stredoveký cintorín v Modre ............................................................................................................................................61
Mittelalterlicher Friedhof in Modra .................................................................................................................................62
Záchranný výskum v Strečne ...........................................................................................................................................62
Rettungsausgrabungen in Strečno ...................................................................................................................................63
Záchranno-zisťovací výskum habánskeho dvora vo Veľkých Levároch ...................................................................63
Rettungs-untersuchungsausgrabungen des Habanerhofes in Veľké Leváre ............................................................63
Beáta Č e r n i c k á - Alena P a r o b k o v á - Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Halštatské sídliskové objekty z Lužianok .......................................................................................................................64
Hallstattzeitliche Siedlungsobjekte aus Lužianky .........................................................................................................64
Marián Č u r n ý - Marián S a m u e l (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Zisťovací výskum na Župnom námestí v Nitre .............................................................................................................64
Untersuchungsausgrabungen am Župné námestie in Nitra ........................................................................................6
Patrik D e r f i ň á k - Marián V i z d a l (Katedra všeobecných dejín FF PU, Prešov)
Výšinné hradisko badenskej kultúry v Brestove ............................................................................................................66
Höhenburgwall der Baden-Kultur in Brestov ................................................................................................................66
Marcela Ď u r i š o v á - Martin P r i s t a š (Krajský pamiatkový úrad, Košice) 
Výskum meštianskeho domu v Košiciach ......................................................................................................................66
Untersuchung eines Bürgerhauses in Košice .................................................................................................................67
Nálezy z Kaplnky sv. Michala v Košiciach .....................................................................................................................67
Funde aus der St. Michaelskapelle in Košice ..................................................................................................................68
Zdeněk F a r k a š - Tomáš K r a m p l (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Archeologický výskum kostola v Pezinku ......................................................................................................................68
Archäologische Ausgrabungen der Kirche in Pezinok .................................................................................................70
Zdeněk F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Peter W i t t g r ú b e r 
(Mestské múzeum, Pezinok)
Záchranný výskum v jaskyni Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši .......................................................................71
Rettungsausgrabungen in der Höhle Dzeravá skala bei Plavecký Mikuláš ..............................................................73
Pokračovanie výskumu Starého zámku II pri Pezinku .................................................................................................74
Fortsetzung der Grabung des Starý zámok II bei Pezinok ...........................................................................................74
Eva F o t t o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum stredovekej dediny v Nitre-Chrenovej ............................................................................................................75
Untersuchung eines mittelalterlilchen Dorfes in Nitra-Chrenová ..............................................................................76
Eva H a j n a l o v á - Jana M i h á l y i o v á - Mária H a j n a l o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Nové archeobotanické poznatky ......................................................................................................................................77
Neue archäobotanische Erkentnisse ................................................................................................................................827
Peter H a r č a r - Gabriel L u k á č (Krajský pamiatkový úrad, Prešov)
Archeologický výskun na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove .....................................................................................83
Archäologische Ausgrabungen auf Hviezdoslavova Strasse in Bardejov .................................................................83
Pavol H o r v á t h - Peter K o v á č i k (Jánošikova 272, 98 055 Klenovec)
Jaskynné nálezy zo Slovenského Krasu ..........................................................................................................................84
Höhlenfunde aus Slowakischem Karst .............................................................................................................................86
Eva H o r v á t h o v á - Rastislav H r e h a (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Nálezy z Hatalova ..............................................................................................................................................................86
Funde aus Hatalov ..............................................................................................................................................................86
Jozef H o š š o - Tomáš K ö n i g - Jana Š u t e k o v á (Katedra všeobecných dejín a archeológie, Bratislava)
Záchranný výskum v Lisztovej záhrade Univerzitnej knižnice v Bratislave .............................................................86
Rettungsausgrabungen in Lisztova záhrada in der Universitätsbibliothek in Bratislava .......................................87
Rastislav H r e h a (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Predstihový výskum v priemyselnom parku v Kechneci ............................................................................................87
Vorläufige Untersuchung im Industriepark in Kechnec ..............................................................................................88
Nálezy z prieskumu pri výstavbe MTS v Košiciach-Šebastovciach ............................................................................88
Funde aus der Geländeuntersuchung beim Aufbau des MTS in Košice-Šebastovce ...............................................88
Záchranný výskum v Obišovciach ...................................................................................................................................88
Rettungsausgrabungen in Obišovce ................................................................................................................................89
Rastislav H r e h a - Elena M i r o š š a y o v á (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice) 
Výsledky záchranného výskumu v Košiciach-Krásnej .................................................................................................90
Ergäbnisse der Rettungsausgrabungen in Košice-Krásna ............................................................................................90
Ján H u n k a - Eva K o l n í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV v roku 2005 .......................................................................................91
Münzzuwachs im Archäologischen Institut der SAW im Jahr 2005 ...........................................................................93
Ivan C h o m a (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Archeologický výskum na hrade Červený kameň ........................................................................................................93
Archäologische Ausgrabungen auf der Burg Červený kameň ....................................................................................94
Ján C h o v a n e c (Vlastivedné múzeum, Trebišov) - Michal C h ov a n e c (Arx Paris, Trebišov)
Pamiatky z kaštieľa v Borši ...............................................................................................................................................9
Denkmäler aus dem Kastell in Borša ...............................................................................................................................9
Július J a k a b (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Antropologická analýza staromaďarských kostrových hrobov z Levíc .....................................................................96
Anthropologische Analyse altungarischer Skelettgräber aus Levice .........................................................................99
Ľubomíra K a m i n s k á (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Záchranný výskum pilinského sídliska v Košiciach .....................................................................................................99
Rettungsausgrabungen der pilinyer Siedlung in Košice ..................................................................................................99
Ľubomíra K a m i n s k á (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice) - Anton K a r a b i n o š 
(Krajské múzeum, Prešov)
Radiolaritové jadro z Veľkého Šariša ............................................................................................................................. 100
Radiolarit-Kern aus Veľký Šariš ..................................................................................................................................... 100
Anton K a r a b i n o š (Krajské múzeum, Prešov)
Ojedinelý nález halštatskej keramiky z Hermanoviec ................................................................................................ 100
Einzelfunde der Halstatt-Keramik aus Hermanovce .................................................................................................. 101
Sídliskový objekt z mladšej doby bronzovej v Medzanoch ....................................................................................... 101
Siedlungsobjekt aus jüngerer Bronzezeit in Medzany ................................................................................................ 102
Anton K a r a b i n o š (Krajské múzeum, Prešov) - Marián V i z d a l (Katedra všeobecných dejín FF PU, Prešov)
Nové nálezy z Veľkého Šariša ........................................................................................................................................ 102
Neuer Fund aus Veľký Šariš ........................................................................................................................................... 103
Monika K o p č e k o v á - Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum na Kostolnej ulici vo Vrábľoch .................................................................................................... 103
Rettungsausgrabungen in Vráble, Kostolná Strasse .................................................................................................... 1048
Monika K o p č e k o v á - Mário B i e l i c h - Marián Č u r n ý (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný archeologický výskum na Námestí hrdinov v Leviciach ....................................................................... 104
Archäologische Rettungsausgrabungen am Námestie hrdinov in Levice ............................................................... 106
Stredoveké nálezy z Nitry ............................................................................................................................................... 107
Mittelalterliche Funde aus Nitra .................................................................................................................................... 108
Monika K o p č e k o v á - Alena P a r o b k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) - 
Mária K o ž u c h o v á (Mestské múzeum, Bratislava) - Ivan F a r á r i k
Povrchový prieskum dolného povodia Hlavinky ....................................................................................................... 108
Geländeuntersuchung des unteren Wasserlaufes von Hlavinka-Fluss .................................................................... 111
Mária K o t o r o v á - J e n č o v á (Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou)
Výskum v Kučíne .............................................................................................................................................................. 112
Untersuchung in Kučín .................................................................................................................................................... 112
Nová archeologická lokalita v Žalobíne ........................................................................................................................ 112
Neue archäologische Fundstelle in Žalobín .................................................................................................................. 113
Mária K o t o r o v á - J e n č o v á (Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou) - Catherine G r a n t 
Druhá sezóna výskumu hrádku v Mrázovciach .......................................................................................................... 113
Zweite Grabungssaison der Burganlage in Mrázovce ................................................................................................ 114
Tomáš K ö n i g (Katedra archeológie FF UK, Bratislava)
Záchranný výskum v Bernolákove ................................................................................................................................ 114
Rettungsausgrabungen in Bernolákovo ........................................................................................................................ 11
Tomáš K r a m p l (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Archeologický výskum kaplnky v Bratislave ............................................................................................................... 11
Archäologische Ausgrabungen der Kapelle in Bratislava .......................................................................................... 117
Marta K u č e r o v á (Múzeum v Kežmarku, Kežmarok)
Záchranný archeologický výskum na trase diaľnice D-1 Spiš ................................................................................... 117
Archäologische Rettungsausgrabungen an dem Autobahubau D-1 Spiš ................................................................ 121
Záchranný výskum v Kostole sv. Serváca vo Vrbove ................................................................................................. 123
Rettungsausgrabungen in der St. Servatius-Kirche in Vrbov .................................................................................... 123
Rudolf K u j o v s k ý (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum lužického pohrebiska vo Varíne ................................................................................................. 126
Rettungsausgrabungen des Lausitzer-Gräberfeldes in Varín .................................................................................... 126
Ivan K u z m a - Martin B a r t í k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Letecká prospekcia na juhozápadnom Slovensku ....................................................................................................... 126
Luftbildarchäologie in der Süd-Westslowakei ............................................................................................................. 130
Jozef L a b u d a (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica)
Jubilejná 25. sezóna výskumu Starého mesta v Banskej Štiavnici ............................................................................. 134
25. Jubiläumssaison der Grabungen in der Altstadt von Banská Štiavnica ............................................................. 134
Róbert M a l č e k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Zisťovacia akcia v Brezne ................................................................................................................................................ 13
Probegrabung in Brezno .................................................................................................................................................. 136
Záchranný výskum v Ožďanoch .................................................................................................................................... 136
Rettungsausgrabungen in Ožďany ................................................................................................................................ 137
Záchranný výskum v Zavari ........................................................................................................................................... 137
Rettungsausgrabungen in Zavar .................................................................................................................................... 138
Róbert M a l č e k - Alena P a r o b k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum v Šahách .......................................................................................................................................... 138
Rettungsausgrabungen in Šahy ...................................................................................................................................... 139
Klára M a r k o v á - Marián S a m u e l (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Keramické fragmenty z doby halštatskej z Čechyniec ................................................................................................ 139
Hallstattzeitliche Keramikfragmente aus Čechynce .................................................................................................... 1409
Tomáš M i c h a l í k (Bánovská 128, Trenčianska Turná)
Významné paleotitické nálezy v okrese Trenčín .......................................................................................................... 140
Bedeutende paläolitische Funde im Trenčín-Bezirk .................................................................................................... 141
Zora M i k l í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Analýza kostrových zvyškov zvierat z výskumu v Leviciach ................................................................................... 142
Analyses of Animal Bone Remains from the Excavation in Levice .......................................................................... 143
Peter M i l o (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Sídliskové nálezy lužianskej skupiny z Lužianok ....................................................................................................... 143
Siedlungsfunde der Lužianky-Gruppe aus Lužianky ................................................................................................. 144
Peter M i l o - Beáta Č e r n i c k á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum na ploche bývalého hospodárskeho dvora v Lužiankach ....................................................... 14
Rettungsausgrabungen auf der Fläche des ehemaligen Wirtschaftshofes in Lužianky ........................................ 14
Vladimír M i t á š - Susanne S t e g m a n n - R a j t á r (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Nové nálezy z prieskumov opevneného hradiska Veľký Lysec ................................................................................ 146
Neufunde von Geländebegehungen der befestigtigten Höhensiedlung Veľký Lysec ........................................... 148
Peter N a g y (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Výskum karneru vo Svätom Jure ................................................................................................................................... 149
Grabungen des Beinhauses im Svätý Jur ............................................................................................................................10
Gabriel N e v i z á n s k y (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum v priemyselnom parku v Leviciach-Géni ...................................................................................................... 10
Grabungen im Industriepark in Levice-Géňa .............................................................................................................. 12
Ladislav O l e x a (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Dvadsiatadeviata etapa výskumu v Nižnej Myšli ....................................................................................................... 13
Neunundzwanzigte Etappe der Ausgrabungen in Nižná Myšľa ............................................................................. 14
Ondrej O ž ď á n i (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Sídlisko lužickej kultúry z Nitrianskej Blatnice ........................................................................................................... 14
Siedlung der Lausitzer-Kultur aus Nitrianska Blatnica .............................................................................................. 1
Ján R a j t á r - Vladimír V a r s i k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Overovací výskum v Cíferi-Páci ..................................................................................................................................... 16
Eine Nachgrabung in Cífer-Pác ...................................................................................................................................... 18
Peter R o t h (Podtatranské múzeum, Poprad)
Sledovanie stavebnej činnosti v okresoch severného Slovenska ............................................................................... 19
Verfolgung der Bauarbeiten in den Bezirken der Nordslowakei .............................................................................. 160
Krátkodobé výskumy pri realizácii rôznych stavieb ................................................................................................... 161
Kurzfristige Grabungen bei verschiedenen Bauarbeiten ............................................................................................ 162
Peter R o t h (Podtatranské múzeum, Poprad) - Pavol M i š e n k o 
Výskumy v Starej Ľubovni .............................................................................................................................................. 163
Grabungen in Stará Ľubovňa .......................................................................................................................................... 164
Rastislav R u s n á k (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Pokračovanie záchranného výskumu v Stránskej ....................................................................................................... 164
Fortsettzung der Rettungsausgrabungen in Stránska ................................................................................................. 166
Záchranný výskum na Kasárenskom námestí v Košiciach ........................................................................................ 167
Rettungsausgrabungen am Kasárenské námestie (Platz) in Košice .......................................................................... 167
Záchranný výskum na nádvoriach Františkánskeho kláštora v Košiciach .............................................................. 168
Rettungsausgrabungen am Hof der Franziskaner-Kirche in Košice ........................................................................... 168
Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Prieskum v priestore priemyselného parku v Nitre .................................................................................................... 168
Grabung im Bereich des Industrieparks in Nitra ......................................................................................................... 168
Overovací výskum kostola na Martinskom vrchu v Nitre ......................................................................................... 169
Probegrabung der Kirche am Martinský vrch in Nitra ............................................................................................... 16910
Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Joachim H e n n i n g (J. W. Goethe Uniwersität, 
Frankfurt am Main) - Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Eyub E y u b (J. W. Goethe 
Uniwersität, Frankfurt am Main) - Peter M i l o (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Geofyzikálne merania na včasnostredovekých hradiskách ....................................................................................... 170
Geophysikale Messungen auf den frühmittelalterlichen Burgwällen ...................................................................... 171
Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Joachim H e n n i n g (J. W. Goethe Uniwersität, 
Frankfurt am Main) - Eva F o t t o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Druhá sezóna zisťovacieho výskumu včasnostredovekého hradiska v Majcichove .............................................. 171
Zweite Saison der Probegrabung des frühmittelalterlichen Burgwalls in Majcichov ............................................ 172
Marián S a m u e l (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Nová polykultúrna lokalita v Leviciach ........................................................................................................................ 173
Neue polykulturelle Fundstelle in Levice ..................................................................................................................... 174
Záchranný výskum na stavbe Business Centra na Mostnej ulici v Nitre ................................................................. 174
Rettungsausgrabungen bei dem Aufbau des Businesszentrums auf der Mostná Strasse in Nitra ...................... 175
Záchranný výskum v blízkosti Kostola sv. Štefana v Nitre ....................................................................................... 176
Rettungsausgrabungen in der Nähe der St. Stefans-Kirche in Nitra ........................................................................ 177
Marián S o j á k (Archeologický ústav SAV-VPS, Spišská Nová Ves)
Výskumy na východnom Slovensku ............................................................................................................................. 177
Grabungen in der Ostslowakei ....................................................................................................................................... 183
Marián S o j á k (Archeologický ústav SAV-VPS, Spišská Nová Ves) - Anton S u c h ý (Jilemnického 13, Svit)
Ukončenie výskumu v Letanovciach ............................................................................................................................. 184
Abschluss der Grabung in Letanovce ............................................................................................................................ 18
Marián S o j á k (Archeologický ústav SAV-VPS, Spišská Nová Ves) - Paweł V a l d e - N o w a k 
(Jagielonska univerzita, Kraków)
Medzinárodný výskum v Starej Ľubovni ..................................................................................................................... 18
Internationale Grabung in Stará Ľubovňa .................................................................................................................... 186
Danica S t a š š í k o v á - Š t u k o v s k á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Pokračovanie tematického výskumu v Borovciach ..................................................................................................... 187
Fortsetzung der thematischen Grabung in Borovce .................................................................................................... 187
Ivana S t r a k o š o v á (Vihorlatské múzeum, Humenné)
Prieskumy a výskumy múzea v Humennom ............................................................................................................... 188
Begehungen und Grabungen des Museums in Humenné ......................................................................................... 189
Zuzana Š i m k o v á (Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš)
Nález železného nožíka z Liptovského Mikuláša ........................................................................................................ 189
Fund eines Eisenmessers aus Liptovský Mikuláš ........................................................................................................ 190
Tatiana Š t e f a n o v i č o v á (Slovenský archeologický a historický inštitút, Bratislava) - Joachim H e n n i n g 
(J. W. Goethe Uniwersität, Frankfurt am Main) - Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Dokumentácia archeologických situácií v Leopoldovskej bašte Bratislavského hradu ......................................... 190
Dokumentation der archäologischen Situationen in der Leopolds-Bastion des Bratislava-Burges ..................... 190
Vladimír T u r č a n (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Záchranný archeologický výskum v Stupave .............................................................................................................. 191
Archäologische Rettungsausgrabungen in Stupava .................................................................................................... 191
Marián U l i č n ý (Krajský pamiatkový úrad, Prešov)
K lokalizácii zaniknutej stredovekej obce Svätý Ladislav .......................................................................................... 191
Zur Lokalisierung der untergangenen mittelalterlichen Gemeinde Svätý Ladislav .............................................. 192
Marián U l i č n ý - Peter H a r č a r (Krajský pamiatkový úrad, Prešov)
Predstihový sondážny výskum v interiéri kostola v Sabinove .................................................................................. 192
Vorläufige Grabung im Kircheninnere in Sabinov ...................................................................................................... 193
Archeologický výskum v MPR Prešov .......................................................................................................................... 193
Archäologische Ausgrabungen im Stadtdenkmalreservat Prešov ............................................................................ 193
Peter U š i a k - Tomáš Z a c h a r - Václav H a n u l i a k (Terra Antiqua, Rimavská Sobota)
Praveké nálezy zo Zvolena-Podborovej ........................................................................................................................ 194
Vorzeitliche Funde aus Zvolen-Podborová .................................................................................................................. 1911
Terézia V a n g ľ o v á - Barbara Z a j a c o v á (Katedra archeológie FF UKF, Nitra)
Nové nálezy lužickej kultúry z Martina ........................................................................................................................ 19
Neue Funde der Lausitze-Kultur aus Martin ............................................................................................................... 196
Július V a v á k (Malokarpatské múzeum, Pezinok)
Z prieskumov v Nitrianskej Strede ................................................................................................................................ 196
Aus den Geländebegehungen in Nitrianska Streda .................................................................................................... 197
J á n Z a c h a r (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica)
Archeologický výskum na Daxnerovej ulici v Martine .............................................................................................. 198
Archäologische ausgrabungen in der Daxner-Strasse in Martin ............................................................................... 198

EAN: 9788088709992
ISBN: 9788088709992
Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2007
Počet strán: 291
Väzba: brožovaná
Rozmer: 300 x 210
Jazyk: Slovenský, nemecký

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: