Supervízia v sociálnej práci

Supervízia v sociálnej práci

Teória, prax a výskum

M. Schavel a kol.

Bratislava , 2013

Naša cena: 15,00 € Študenti: 13,20 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 15 (13)

O knihe

Situácia v sociálnej práci sa za posledných dvadsať rokov zmenila zásadným spôsobom. Počiatkom deväťdesiatych rokov, odkedy na Slovensku datujeme éru vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci, sa menila nielen štruktúra a obsah vzdelávania, ale aj status sociálnych pracovníkov. Úspešné etablovanie profesie v oblasti tzv. pomáhajúcich disciplín podporila v tom období aj prvá právna definícia pojmu sociálna práca v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Časom vznikla potreba legislatívne upraviť aj supervíziu ako integrálnu súčasť výkonu sociálnej práce. Dnes je vo viacerých právnych normách upravená nielen profesia sociálneho pracovníka, ale aj supervízia, napríklad v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 

OBSAH

ÚVOD
I. ČASŤ
ZÁKLADY SUPERVÍZIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI (Milan Schavel)

1 POJMY, VÝVOJ A ZÁKLADY SUPERVÍZIE
1.1 Supervízia – charakteristika pojmu
1.2 Historický náčt uplatnenia supervízie
1.2.1 Supervízia vo svete
1.2.2 Supervízia na Slovensku
1.3 Legislatívne ukotvenie supervízie na Slovensku

2 FORMY A TYPY SUPERVÍZIE
2.1 Formy supervízie
2.1.1 Individuálna supervízia
2.1.2 Skupinová supervízia
2.2 Typy supervízie

3 CIELE, FUNKCIE, MODELY A PRÍSTUPY V SUPERVÍZII
3.1 Ciele supervízie
3.2 Funkcie supervízie
3.3 Modely a prístupy v supervízii
3.4 Supervízia verzus terapia

4 NÁSTROJ V PRÁCI SUPERVÍZORA A ZAMERANIE SUPERVÍZIE
4.1 Nástroje v práci supervízora
4.2 Zameranie supervízie

5 SUPERVÍZNY PROCES
5.1 Faktory ovplyvňujúce supervízny proces
5.2 Cyklický – kruhový model supervízie v supervíznom procese
5.2.1 Supervízna zmluva

6 SUPERVÍZOR
6.1 Osobnosť supervízora
6.2 Metódy v práci supervízora, vedomosti a zručnosti supervízora
6.3 Vzťahy medzi aktérmi supervízie, základné princípy komunikácie
6.3.1 Podmienky pre vytvorenie optimálneho vzťahu v supervízii
6.4 Aspekty sociálnej práce s klientom z pohľadu supervízora
6.5 Odborná príprava supervízorov v sociálnej práci

7 ETIKA A ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ V SUPERVÍZII

II. ČASŤ
SUPERVÍZIA V PRAKTICKEJ VÝUČBE SOCIÁLNEJ PRÁCE (MILAN TOMKA)

8 CHARAKTER VZDELÁVANIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

9 PRAKTICKÁ VÝUČBA AKO PRIESTOR PRE VÝKON SUPERVÍZIE
9.1 História supervízie v kontexte vzdelávania v sociálnej práci
9.1.1 Vývoj vzdelávacej supervízie
9.2 Špecifiká supervízie so študentom
9.2.1 Predpraxový seminár
9.2.2 Popraxový seminár

10 SUBJEKTY SUPERVÍZNEHO PROCESU V PRAKTICKEJ VÝUČBE
10.1 Sprievodca v praxi
10.1.1 Odborná príprava sprievodcu v praxi
10.1.2 Evaluácia sprievodcu v praxi študentom
10.2 Študent sko subjekt praktickej výučby
10.3 Pracovisko praktickej výučby
10.4 Vzdelávateľ

11 MOŽNOSTI SUPERVÍZIE V PRAKTICKEJ VÝUČBE
11.1 Výučbový a výcvikový supervízor
11.2 Riadiaci supervízor v praktickej výučbe
11.3 Individuálna a skupinová supervízia v praktickej výučbe

12 VÝUČBOVÝ KONTRAKT
12.1 Otázky moci a hranice v supervízii

13 MOŽNOSTI VYUŽITIA INTERNETU V PROCESE PRAKTICKEJ VÝUČBY

14 SYSTÉMOVÝ POHĽAD NA SUPERVÍZIU V PRAKTICKEJ VÝUČBE
14.1 Model konštelácií individuálnej a skupinovej supervízie v škole a na pracovisku
14.2 Hierarchický model supervízie v praktickej výučbe
14.3 Procesuálny model supervízie v praktickej výučbe

15 VÝCVIKOVÁ SUPERVÍZIA VYKONÁVANÁ SUPERVÍZOROM NA PRACOVISKU
15.1 Aplikácia prístupu orientovaného na úlohy vo výcvikovej supervízii
15.2 Etapy výcvikovej supervízie
15.2.1 Kontakt (1.etapa)
15.2.2 Objasnenie účelu a procesu supervízie (2. etapa)
15.2.3 Didaktická inštrukcia (3. etapa)
15.2.4 Tvorba supervíznych cieľov (4. etapa)
15.2.5 Identifikácia, priorizácia a výber úloh (5. etapa)
15.2.6 Kontrakt (6. etapa)
15.2.7 Revízia úloh (2a. etapa)

16 VÝUČBOVÁ SUPERVÍZIA VYKONÁVANÁ TÚTOROM PRAXE NA ŠKOLE
16.1 Bálintovský model supervízie
16.2 Poradenský model supervízie
16.3 Techniky modelovania sôch a prevrátených rolí

17 AKO ĎALEJ V SUPERVÍZII V PRAKTICKEJ VÝUČBE
 

O AUTOROCH:

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., vysokoškolský učiteľ, pôvodným povolaním liečebný pedagóg s dlhoročnou poradenskou praxou, absolvent doktorandského štú¬dia v odbore sociálne práca v ktorom aj habilitoval a inauguroval. Angažoval sa pri kreovaní študijného odboru sociálna práca, je absolventom supervízneho výcviku a tvorcom projektov v oblasti supervízie a sociálneho poradenstva, autorom a spolu¬autorom niekoľkých monografií z oblasti supervízie, sociálneho poradenstva, sociál¬nej prevencie a pod.. Jeho aktivity smerujú k tvorbe uceleného systému ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov a k profilácii študijného odboru sociálna práca, ako spoločensko - vednej disciplíny. Je lektorom vzdelávacích programov v oblasti supervízie a sociálneho poradenstva, vedie Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov pri Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

PhDr. Milan Tomka, PhD., vyštudoval sociálnu prácu na Fakulte humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2006 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Pôsobil ako konzul¬tant i supervízor v telefonickej krízovej intervencii pre deti a mládež a je aktívnym supervízorom v sociálnej práci. Orientuje sa na teóriu sociálnej práce, sociálne poradenstvo, supervíziu a rozvoj kľúčových kompetencií u študentov sociálnej práce. V súčasnosti je vedúcim Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a predsedom Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci Slovenskej republiky.

ISBN: 9788097144500
Vydavateľstvo: Bratislava
Autori: M. Schavel a kol.
Rok vydania: 2013
Počet strán: 199
Väzba: brožovaná
Rozmer: 21x15 cm
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: