Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov
pri predaji tovaru spoločnosťou Uniknihy.sk, s.r.o.
 
 
Internetové kníhkupectvo UniKnihy.sk, s.r.o. sa zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade splatnými právnymi predpismi. 


Prevádzkovateľom informačného systému pri spracúvaní osobných údajov  je spoločnosť:
UNIKNIHY.SK, s.r.o.
Spol. zap. v OR OS Bratislava, odd. Sro, vl. č. 91154/B
so sídlom Vysoká 12, 811 06 Bratislava
IČO: 36 683 132

Prevádzkovateľ prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov. V prípade ak máte akékoľvek otázky k ochrane osobných údajov alebo k použitiu Vašich osobných údajov, kontaktuje nás prosím na adrese info@uniknihy.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese našej spoločnosti. 

1.    Aké osobné údaje spracovávame?


Údaje potrebné na prijatie a vybavenie vašej objednávky

Pri nákupe tovaru na našej stránke  zadávate iba údaje nevyhnutné na riadne vybavenie Vašej objednávky. Za účelom prijatia, vybavenia, odoslania a následného doručenia Vašej objendávky povinne zadávate vaše meno, prizvisko, adresu pre doručenie, e-mailovú adresu, telefónne číslo a predmet objednávky. V prípade uplatnenia študentskej zľavy zadávate aj číslo vašej študentskej alebo učiteľskej  karty. Číslo vášho preukazu nám však nie je sprístupnené, platnosť preukazu sa overuje automaticky na platforme spoločnosti CKM SYTS a údajmi o vašej karte nedisponujeme ani ich nijakým spôbom nespracúvame. 

Pri objednávke s platbou vopred, nevyžadujeme údaje súvisiace s bankovým spojením ani informácie, ktoré by súviseli s peňažnými prostriedkami na vašich účtoch. Ponúkané formy elektronického bankovníctva sú relaizované výlučne na stránkach banky, ktorá nás informuje iba o tom, či platba bola alebo nebola úspešne zrealizovaná. Banka nám poskytuje inforácie aj o čísle vášho účtu, a to za účelom identifikovania platby alebo jej vrátenia na váš účet.  


Údaje pri vytvorení užívateľského profilu na našej stránke

V prípade ak sa rozhodnete vytvoriť si na našej stránke uživateľský profil, zbierame aj údaje, ktoré s tým súvisia - vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko, telefónne číslo. 

V prípade ak sa prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytujete nám informácie ako vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V nastaveniach svojho účtu na Facebooku môžete zdieľanie týchto údajov medzi našou stránkou a Facebookom kedykoľvek ukončiť. 


Zasielanie informácií o nových knižných tituoch

Pri zadávaní Vašej objednávky sa môžete rozhodnúť, či nám udelíte súhlas na zaielanie e-mailových správ o nových knižných tituloch vydávaných v rôznych odborných oblastiach. V tomto prípade si uchovávame vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu ako informáciu o odbornej oblasti o ktorú ste prejavili záujem. 

Údaje získavané pri využívaní našich služieb

Pri nákupe na našej stránke získavame informácie o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov. Tiež uchovávame vaše recenzie a komentáre, ktoré na našu stránku zadáte k jednotlivých produktom. 
Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. 

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo naša webová stránka. Tieto cookies nám pomáhajú identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov. Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby. 
 

Kariéra

V prípade ak máte záujem o zamestnanie u nás a zašlete nám životopis alebo sa zaregistrujete na stránke www.profesia.sk alebo www.brigada.sk, získavame vaše údaje so spoločnosťou Profesia spol. s.r.o. v databáze vhodných kandidátov výlučne s vaším súhlasom. Kandidátov zaradených do databázy následne oslovujeme za účelom účasti vo výberovom konaní. Po obsadení voľného miesta všetky údaje bezodkladne bezpečne zlikvidujeme a ďalej ich neuchovávame ani inak nespracúvame. 


2.    Ako získané osobné údaje používame

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu účtov a poskytovanie súvisiacich funkcií. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti.  S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zobrazenie ponúk na ďalších weboch a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.
V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu, a to :
  1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
  2. na základe vášho súhlasu.
Osobné údaje využíva naša spoločnosť na nasledovné účely:

Vybavenie vašej objednávky

Údaje, ktoré zadávate pri vytvorení vašej objednávky využívame výlučne na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, a to za účelom vybavenia a doručenia objednaného tovaru. Tieto údaje tiež využívame v našom účtovníctve za účelom riadneho vedenia účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Pri vybavovaní vašej objednávky využívame tiež vaše kontaktné údaje na zaslanie oznámení súvisiacich so stavom vybavovania vašej objednávky. Ak ste pri zadávaní Vašej objednávky udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách v oblastiach, ktoré ste si zvolili. Zasielanie týchto e-mailov viete jednoducho zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť "Odhlásiť sa z odberu". 

Personalizácia služieb a marketingové aktivity

Za účelom zlepšenia kvality našej stránky používame údaje, ktoré uchovávame aj na  personalizáciu služieb a marketingové aktivity. Údaje o produktoch a vašej nákupnje histórii využívame na odporúčanie iných produktov, ktoré by vás mohli zaujímať a tiež pre zobrazovanie pre vás relevantného obsahu. 


Cookies

Na všetky vyššie spomenuté účely využívame aj cookies. 


3. Právny základ spracovania osobných údajov 

V rámci našej činnosti spracovávame vaše osobné údaje na základe viacerých právnych základoch, a to: 
- bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
- na základe vášho súhlasu.

1. Plnenie zmluvy - spracúvanie vašich osobných údajov je zákonné ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zlmuvy na základe vašej žiadosti,
2. Súhlas - na základe súhlasu vám zasielame reklamné e-maily o novinkách a aktuálnych ponukách,
3. Plnenie zákonných povinností  -  pri uchovávaní údajov o vás, vašej objednávke v našom účtovníctve alebo  pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom 
vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, Obchodný zákonník, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 
4. Oprávnený záujem:  v oblasti našej  obchodnej komunikácie a našej obchodnej činnosti
v rámci ktorej dochádza k spracúvaniu identifikačných údajov obchodných partnerov, dodávateľov  a oderateľov, vrátane kontaktných údajoch ich štatutárnych zástupcov a iných fyzických osob, pokiaľ je spracúvanie ich osobných údajov nevyhnutné na dosiahnutie nášho stanoveného účelu. 

Náš oprávnený záujem je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti a zabezpečiť v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti efektívnu komunikáciu so svojimi obchodnými partnermi, najmä v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, a obdobím 4 rokov od ukončenia tohto obchodnoprávneho vzťahu alebo ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, od poslednej komunikácie s obchodným partnerom, ak nie je v osobitných predpisoch stanovená dlhšia zákonná lehota. 

 
5.    Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.uniknihy.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky  kupujúcemu.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. 
 
Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 

Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 
6.    Zverejnenie osobných údajov
Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

7.    Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c)  poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a)e)f) alebo g) cit. zák.vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a)      písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b)      osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c)     u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.
 
8.    Zodpovednosť prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.
 
9.    Doba spracúvania osobných údajov
Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate.
 
Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je prevádzkovateľ oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.

Vypracovala:     JUDr. Veronika Vrbová, LL.M


Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – prihláška do vernostného programu
 
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do vernostného programu  UNIKLUB spoločnosťou Uniknihy.sk, s.r.o., so sídlom Gajova 4, 81109 Bratislava na marketingové účely a vedenie vernostného programu. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.
 
Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.uniknihy.sk.  
 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – eshop
 
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Uniknihy.sk s.r.o., so sídlom Gajova 4, 81109 Bratislava, na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.
 
Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.