Archeologické  výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000

VEDA , 2001

Bežná cena: 20,00 € Naša cena: 19,00 € (ušetríte: 5%)Študenti: 17,60 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 19 (18)

O knihe

OBSAH - INHALT 
Mapa lokalít 1 -Karte der Fundorte 1 ..................................................................................................................... 14 
Prehlad lokalít 1 - Obersicht der Fundorte 1 ..................................................................................................... 15 
Mapa lokalít 2 - Karte der Fundorte 2 ..................................................................................................................... 20 
Prehlad lokalít 2 - Ďbersicht der Fundorte 2 ........................................................................................................... 21 
Juraj Bar tík (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Róbert B a č a (A. Dubčeka 27, Piešfany) 
Archeologické nálezy zo súkromnej zbierky ................................. '" ................................................................ 27 
Archäologische Funde aus einer Privatsamrnlung .......................................................................................... 27 
Juraj Bar tík - Zdenek Far k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Výskum pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Blatnom ............................................................................. 27 
Erforschung eines Gräberfeldes aus der älteren Bronzezeit in Blatné ........................................................... 28 
Nový hrob stredodunajskej mohylovej kultúry v Smoleniciach .................................................................... 28 
Ein neues Grab der mitteldanubischen Hugelgräberkultur in Smolenice .................................................... 29 
Juraj Bar tík - Ján Š t r b í k (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Prieskum v povodí malokarpatských potokov ................................................................................................ 29 
Geländeerkundung in kleinkarpatischen Bachtälern ....................................................................................... 29 
t Ladislav Bán e s Z - Karol P i eta (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Laténsky meč z hrobového nálezu v Cejkove .................................................................................................. 30 
Latene-Schwert aus einem Grabfund in Cejkov ............................................................................................... 30 
Juraj Bár t a (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Nové paleolitické nálezy z Horných Štitár ........................................................................................................ 31 
Neue paläolithische Funde aus Horné Štitáre .................................................................................................. 31 
Jozef B á tor a (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Bronzová sekerka zo severovýchodného Slovenska ........................................................................................ 32 
Bronzeaxt aus der Nordostslowakei .................................................................................................................. 32 
Jozef B á tor a - Ján Hun k a (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Nález medeného sekeromlatu z Tajnej ..................................................... : ........................................................ 32 
Fund einer Kupferhammeraxt aus Tajná .......................................................................................................... 33 
Peter B ed nár (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Výskum v Nitre na ulici Pri synagóge ............................................................................................................... 33 
Ausgrabung in Nitra-Pri synagóge .................................................................................................................... 34 
Stredoveké nálezy z Novej Vsi nad Žitavou ..................................................................................................... 35 
MiUelalterliche Funde aus Nová Ves nad Žitavou .......................................................................................... 35 
Peter B e dná r - Eva Fot t o v á (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Prieskumy na dolnom Pohroní .......................................................................................................................... 35 
Begehungen im unteren Grantal ........................................................................................................................ 36 6 
Výskum v Starom Tekove ................................................................................................................................... 36 
Grabung in Starý Tekov ...................................................................................................................................... 38 
Prieskum v Hornej seči ....................................................................................................................................... 38 
Geländebegehung in Horná seč ......................................................................................................................... 39 
Peter B e dná r - Eva Fot t o v á - Jozef Z á boj ník (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Výskum v priestore mestskej tržnice v Nitre .................................................................................................... 39 
Grabung im Raum des städtischen Marktplatzes in Nitra .............................................................................. 40 
Lucia Ben edi k o v á (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Prieskum na Kysuciach ....................................................................................................................................... 41 
Geländebegehung in der Kysuca-Region .......................................................................................................... 44 
Július B ére Š (Archeologický ústav SA V - VPS, Košice) 
Predstihový výskum v Petrovanoch .................................................................................................................. 46 
Vorsprungsgrabung in Petrovany ...................................................................................................................... 46 
Július B ére š - Eva Hor v á th o v á (Archeologický ústav SAV - VPS, Košice) 
Záchranný výskum v Malých a Velkých Raškovciach .................................................................................... 46 
Rettungsgrabung in Malé und Velké Raškovce ............................................................................................... 47 
Gertrúda B rez i n o v á - Lucia Ben edi k o v á (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Sídlisko z laténskej doby vRakoviciach ............................................................................................................ 48 
Siedlung aus der Latenezeit in Rakovice ........................................................................................................... 49 
Jozef B u j n a - Peter Š t 'e fan k a (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Ojedinelý nález článku stredolaténskeho bronzového reťazového opaska z Nitry ..................................... 49 
Einzelfund des Gliedes einer mittellatenezeitlichen bronzenen Giirtelkette aus Nitra ............................... 50 
Róbert Daň o - Ján Hun k a (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Prieskum v Nitre-Selenci ..................................................................................................................................... 51 
Geländeerkundung in Nitra-Selenec ., ............................................................................................................... 51 
Róbert Daň o - Mária Haj n a lov á - Ján Hun k a - Marián S a m u e l (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Prieskum v Bábe ................................................................................................................................................... 51 
Geländeerkundung in Báb ........................................................................................... , ....................................... 51 
Zoltán D r e n k o (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Šiesta sezóna výskumu vo Svodíne ................................................................................................................... 52 
Sechste Grabungssaison in Svodín ..................................................................................................................... 52 
Zaniknutý kostol vo Svodíne .............................................................................................................................. 52 
Abgegangene Kirche in Svodín .......................................................................................................................... 53 
Marcela Ď u r i š o v á (pamiatkový ústav, Košice) 
Prieskumy v Košiciach a v okrese Koši~kolie .............................................................................................. 53 
Geländebegehungen in Košice und seinem Umkreis ...................................................................................... 54 
Marcela Ď u r i š o v á - Juraj Gem b i c k Ý (pamiatkový ústav, Košice) 
Prieskum v Opinej ................................................................................................................................................. 54 
Geländebegehung in Opiná ................................................................................................................................ 55 7 
Kristian Els che k - Vladimír Var s i k (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Záchranný výskum V Lozorne ........................................................................................................................... 56 
Rettungsgrabung in Lozorno .............................................................................................................................. 59 
Kristián Els che k (Archeologický ústav SA V, Nitra) - Miroslav V rab l e c (Školská 1, Zohor) 
Systematický celoplošný prieskum katastra obce Zohor ................................................................................ 60 
Systematische ganzflächige Geländeerkundung im Gemeidekataster von Zohor ...................................... 66 
Zdenek Far k a Š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Marián S a m u e l (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Predstihový výskum v Bratislave-Lamači ......................................................................................................... 67 
Vorsprungsgrabung in Bratislava-Lamač ......................................................................................................... 68 
Eva Fot t o v á (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Nález bronzovej sekerky zo Starého Tekova .................................................................................................... 68 
Fund eines Bronzebeiles aus Starý Tekov ......................................................................................................... 69 
Neolitické nálezy zo Zlatých Moraviec, časť Žitavany .................................................................................... 69 
Neolithische Funde aus Zlaté Moravce-Žitavany ............................................................................................ 69 
V ádav F u r mán e k (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Bronzová sekera s tuIajkou z Kravian ................................................................................................................ 70 
Bronzenes Tilllenaxt aus Kravany ...................................................................................................................... 71 
Gabriel F u s e k (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Malý zisťovací výskum v kaštieli v Lukáčovciach ........................................................................................... 71 
Kleine Feststellungsgrabung im Kastell von Lukáčovce ................................................................................. 71 
Lýdia G a č k o v á (Zemplínske mÚz.emll, Michalovce) 
Záchranný výskum v Pozdišovciach ................................................................................................................. 72 
Rettungsgrabung in Pozdišovce ......................................................................................................................... 72 
Marta G i e rtl o v á (Múzeum v Kežmarku, Kežmarok) 
Záchranný výskum vo Velkej Lomnici .............................................................................................................. 72 
Rettungsgrabung in Velká Lomnica .................................................................................................................. 74 
Marta G i e rtl o v á (Múzeum v Kežmarku, Kežmarok) - Lubomír Mih o k (Hutnícka fakulta lU, Košice) 
Prieskum na lokalite Kežmarok-Jeruzalemský vrch ........................................................................................ 75 
Geländeerkundung auf der FundsteHe Kežmarok-Jeruzalemský vrch ................................................. 76 
Eva Haj n a lov á - Jana Mih á l Y i o v á (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Archeobotanické nálezy v roku 2000 ................................................................................................................. 77 
Archäobotanische Funde im J. 2000 ................................................................................................................... 80 
Mária Haj n a lov á (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Rastlinné makrozvyšky analyzované v roku 2000 ........................................................................................... 82 
Plant macrorernains analysed in year 2000 ....................................................................................................... 83 
Milan Han u l i a k (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Prieskum v [)rženiciach ..................................................... , ................................................................................. 83 
Geländeerkundung in Thženice ......................................................................................................................... 84 
Peter H o l e c (prírodovedecká fakulta UK, Bratislava) 
Vyhodnotenie asteologického materiálu z lokality Stráne pod Tatrami ....................................................... 84 
A uswertung des osteologischen Materials aus dem Fundort Stráne pod Tatrami ...................................... 87 8 
Vyhodnotenie osteologického materiálu z lokalít Svit, Lučivná a Poráč ....................................................... 88 
Auswertung von osteologischem Material aus den Fundorten Svit, Lučivná und Poráč ............................ 89 
Dale H u die r (University ofTexas, Austin, USA) - Lubomíra K a min s k á (Archeologický ústav SA V - VPS, Košice) -
Silvia Tom á š k o v á (University ofTexas, Austin, USA) 
Zisťovacie výskumy v povodí strednej Ondavy .............................................................................................. 89 
Feststellungsrabungen im mittleren Ondava-Russtal ..................................................................................... 90 
Ján Hun k a - Eva K o Iní k o v á (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Prírastky mincí v archeologickom ústave SAV v rokoch 1999-2000 .............................................................. 90 
Mtinzzuwachs im Archäologischen Institut der SAW im }.1999-2000 ......................................................... 95 
Ivan Che ben (Archeologický ústav SAV. Nitra) - Marián S o j á k (Archeologický ústav SA V - VPS. Spišská Nová Ves) 
Prieskum na stavbe Whirlpool v Poprade-Matejovciach ................................................................................ 95 
Geländeerkundung auf dem Bauareal Whirlpool in Poprad-Matejovce ...................................................... 96 
Lubomíra K a min s k á (Archeologický ústav SAV - VPS, Košice) 
Záchranné výskumy v Košiciach ....................................................................................................................... 96 
Rettungsgrabung in Košice ................................................................................................................................. 97 
Malgorzata K a c z a now s k a (lnstytut Archeologii, Uniwersytet Jagiellonski., Krak6w, Poľsko) - Lubomíra K a min 
s k á (Archeologický ústav SAV - VPS, Košice) - Janusz K. K o z low s k i - Marek Now a k (lnstytut 
Archeologii, Uniwersytet Jagiellonski., Krak6w, PoIsko) - Marián V i z d a l (Katedra všeobecných dejín FF PU, Prešov) 
SlovenskcrpoIský výskum neolitického sídliska v Moravanoch .................................................................... 97 
Slowakisch-Polnische Ausgrabung der neolithischen Siedlung in Moravany ........................................... 100 
Mária K o tor o v á -Jen č o v á (Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Toplou) 
Nález dvoch bronzových ihlíc z Hermanoviec nad Toplou ......................................................................... 100 
Fund zweier Bronzenadeln in Hennanovce nad Toplou .............................................................................. 101 
Ivan K u z m a (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Nálezy z Gbeliec ................................................................................................................................................. 101 
Funde aus Gbelce ............................................................................................................................................... 102 
Nález delenej misy badenskej kultúry z Komjatíc ......................................................................................... 102 
Fund einer geteilten Schtissei der Badener Kultur aus Komjatice ................................................................ 103 
Hrob z Nitry-llilných Krškán .......................................................................................................................... 103 
Ein Grab aus Nitra-llilné Krškany .................................................................. \ ............................................... 104 
Hrob z doby halštatskej z Mužle ...................................................................................................................... 104 
Grab aus der HalIstattzeit in Mužla ................................................................................................................. 105 
Nálezy z ()čkova ................................................................................................................................................ 105 
Funde aus ()čkov ................................................................................................................................................ 106 
Výskum na stavbe Metro v Nitre-Mlynárciach .............................................................................................. 106 
Ausgrabung auf der Baustelle des Metro in Nitra-Mlynárce ....................................................................... 107 
Ivan K u z m a - Ján Tir p á k (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Rondel v Golianove ............................................................................................................................................ 108 
Eine Kreisgrabenanlage in Golianovo ............................................................................................................. 110 9 
Ivan K u z m a - Elena B] a ž o v á - Martin Bar tík - Ján Raj t á r (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Letecká prospekcia na Slovensku ..................................................................................................................... 112 
Luftbildprospektion in der Slowakei ............................................................................................................... 125 
Martin K v i e t o k (Stoličková 8, Banská Bystrica) - Roman H ron č i a k (Námestie L. štúra 18, Banská Bystrica) 
Prieskum na okolí Banskej Bystrice ............................................................................................................... 138 
Geländegrabung im Umkreis von Banská Bystrica ....................................................................................... 138 
Jozef L a bud a (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica) 
Archeologický výskum Starého mesta v Banskej Štiavnici ........................................................................... 139 
Archäologische Untersuchung der AJtstadt in Banská Štiavnica ................................................................. 139 
Mária L a m i o v á -Sch mie d lov á - Ladislav O l e x a (Archeologický ústav SAV - VPS, Košice) 
Nálezy z mladšej doby bronzovej a mladšej doby rímskej zo Ždane .......................................................... 139 
Funde aus der jtingeren Bronzezeit und jtingeren romischen Zeit in Ždaňa ............................................. 140 
Gabriel L u k á č (Uzovský Šalgov 11) - Krzysztof T u n i a (lnstytut Archeologii i Etnologii PAN, Krakov, Polsko) 
Slovensko-poIský prieskum v Poriečí Tople a Ondavy ................................................................................. 140 
Slowakisch-Polnische archäologische Geländeerkundung im Flusstal der TopIa und Ondava .............. 143 
Róbert M a l č e k (Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen) - Lubomír Mih o k (Huhúcka fakulta lU, Košice) 
Záchranný výskum na polohe Haputka vo Zvolene ..................................................................................... 144 
Rettungsgrabung in der Lage Haputka in Zvolen ......................................................................................... 145 
Róbert M a l č e k (l..esnícke a drevárske múzeum, Zvolen) - Tibor P á I i n k á s (Múzeum s galériou Hont, Šahy) 
Prieskum povodia Krupinice ............................................................................................................................ 146 
Begehung des Krupinica-Tales ......................................................................................................................... 146 
Klára Mar k o v á - Kristián E l sch e k (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Sídliskové nálezy z Gajár ................................................................................................................................... 147 
Siedlungsfunde aus Gajary ............................................................................................................................... 148 
Marta M á celo v á (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica) 
Stredoveké nálezy na Ulici Jána Cikkera v Banskej Bystrici ......................................................................... 148 
Mittelalterliche Funde in Ulica Jána Cikkera in Banská Bystrica .................................................................. 149 
Marta M á celo v á (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica) - Róbert M a l č · e k (Vlastivedné múzeum, Zvolen) 
Nové nálezy zo Sliača ........................................................................................................................................ 149 
Neufunde aus Sliač .......................................................................................... : ................................................. 150 
Peter M i l o (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Sídliskové nálezy z Lužianok ............................................................................................................................ 150 
Funde aus Lužianky .......................................................................................................................................... 151 
Bronzový náramok z Nových Sadov-čabu .................................................................................................... 151 
Bronzearmband aus Nové Sady-Čab ............................................................................................................... 151 
Elena Mir o š š a y o v á (Archeologický ústav SA V - VPS, Košice) 
Bronzová sekera z Jablonova nad Turňou ...................................................................................................... 152 
Brozebeil aus Jablonov nad Turňou ................................................................................................................. 152 10 
Elena Mir o š š a y o v á (Archeologický ústav SAV - VPS, Košice) - Božena Tom á š o v á (Krajské múzeum, Prešov) 
Záchranný výskum na diaIničnom privádzači Prešov-Západ ..................................................................... 153 
Rettungsgrabung auf der Femstrassenzuleitung Prešov-Západ .................................................................. 154 
Hromadný nález bronzových predmetov z VeIkého šariša ......................................................................... 154 
Hortfund von Bronzegegenständen aus VeIký šariš ..................................................................................... 155 
Vladimír Mit á š (Hlboká 73/6, Nitra) 
Nálezy lengyelskej kultúry z ČeIadíc ............................................................................................................... 155 
Funde der Lengyel-K~tur aus ČeIadice .......................................................................................................... 156 
Jozef Mor a v č í k (považské múzeum, Žilina) 
Výskumy stredovekých kostolov v Žiline ....................................................................................................... 156 
Erforschungen friihmittelalterlicher Kirchen in Žilina .................................................................................. 157 
Tamara N e š por o v á (Trenčianske múzeum, Trenčín) 
Nálezy militárií z Hrádku ................................................................................................................................. 157 
Funde von Militaria aus Hrádok ...................................................................................................................... 158 
Ladislav O l e x a (Archeologický ústav SA V -VPS, Košice) 
Dvadsiataštvrtá etapa výskumu v Nižnej Myšli ............................................................................................ 159 
VierurtdZwanzigste Grabungsetappe in Nižná MyšIa .................................................................................. 160 
Karol P i eta (Archeologický ústav SA V, Nitra) - Peter M o s n Ý (sÚPs -krajské stredisko, Banská Bystrica) 
Halštatské a laténske osídlenie v Hornej Lehote ............................................................................................ 160 
Hallstatt- und latenezeitliche Besiedlung in Horná Lehota ........................................................................... 161 
Veronika P l ach á - Jozef P a u l í k (Mestské múzemn, Bratislava) 
Najnovšie výsledky výskumu na Devíne ........................................................................................................ 161 
Die neuesten Ergebnisse der Grabung auf Devín .......................................................................................... 162 
Marta Rem i a š o v á (Žarnova 9/23, Prievidza) - Katarína Ker a t o v á (Hornonitrianske múzeum, Prievidza) 
Overovací výskum v Kamenci pod Vtáčnikom ............................................................................................. 163 
Beglaubigungsgrabung in Kamenec pod Vtáčnikom .................................................................................... 163 
Peter R o t h (podtatranské múzeum, Poprad) 
Prieskum v okolí Hranovnice ........................................................................................................................... 164 
Geländeerkundung im Umkreis von Hranovnica ......................................................................................... 164 
Výskum na námestí v Starej Lubovni .............................................................................................................. 164 
Ausgrabung auf dem Stadtplatz in Stará Lubovňa ....................................................................................... 164 
Peter R o t h (podtatranské múzeum, Poprad) - Pavol M i š e n k o (Šarišské Dravce 131) 
Pokračovanie výskumu hradu Plaveč ............................................................................................................. 164 
Fortsetzung der Untersuchung der Burg Plaveč ............................................................................................ 165 
Záchranný výskum na námestí v Starej Lubovni ........................................................................................... 166 
Rettungsgrabung auf dem Stadtplatz in Stará Lubovňa ............................................................................... 167 
Peter Ro th (podtatranské múzeum, Poprad) - Marián S o j á k (Archeologický ústav SAV - VPS, Spišská Nová Ves) 
Nálezy zo stredovekých hradov ....................................................................................................................... 167 
Funde aus mitlelalterlichen Burgen ................................................................................................................. 168 11 
Nápis v Lučivnej ................................................................................................................................................. 168 
Inschrift in Lučivná ............................................................................................................................................ 169 
Marián S a m u e l (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Praveké nálezy Z Hulu .................. , ................................................................................ , ................................... 169 
Urzeitliche Funde aus Hul ................... , ......................... , ........... , .......... " .......................................................... 169 
Záchranný výskum a prieskum v Pohraniciach ............................................................................................. 170 
Rettungsgrabung und Geländebegehung in Pohranice ................................................................................ 170 
Nález nádoby z Lapáša ........................................................................... , ......................................................... 171 
Fund eines Gefässes aus Lapáš ......................................................................................................................... 171 
Nález fragmentu knižnej spony z hradu Beckov ........................................................................................... 171 
Fund des Fragmentes einer Buchspange von der Burg Beckov ................................................................... 171 
Nálezy z Mane ................................................................................................................................... , ................ 171 
Funde aus Maňa ........................................................................................... , ..................................................... 172 
Marián S a m u e l - Róbert Daň o (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Praveké pece z Dolných Lefantoviec ............................................................................................................... 172 
Urzeitliche bfen aus Dolné Lefantovce ........................................................................................................... 173 
Jaroslava Sch m i d t o v á - Jitka J e z n á (Mestské múzeum, Bratislava) 
Záchranný výskum na stavbe odkanalizovania Bratislavy-Rusoviec ......................................................... 173 
Rettungsgrabung beim Bauder Kanalisation von Bratislava-Rusovce ....................................................... 173 
Záchranný výskum na Madarskej ulici v Bratislave-Rusovciach ................................................................. 173 
Rettungsgrabung in Maďarská ulica in Bratislava-Rusovce ......................................................................... 174 
Záchranný výskum na stavbe HDPE v Rusovciach a Čunove .................................................................... 174 
Rettungsgrabung auf der Baustelle eines HDPE in Rusovce und Čunovo ................................................. 174 
Jaroslava Sch m i d t o v á - Jitka J e z n á - Laura Juh á s z o v á (Mestské múzeum, Bratislava) 
Záchranný výskum na stavbe prepojenia sietí v Bratislave-Rusovciach ..................................................... 175 
Rettungsgrabung beim Bau der Netzverbindungen in Bratislava-Rusovce ............................................... 175 
Marián S o i á k (Archeologický ústav SAV - VPS, Spišská Nová Ves) 
Terénny prieskum na Spiši ........................................................................ : ...................................................... 175 
Geländeerkundung in der Zips ........................................................................................................................ 185 
Nové nálezy numizmatických pamiatok zo Spiša ......................................................................................... 185 
Neufunde numismatischer Denkmäler aus der Zips .................................................................................... 187 
Marián S o i á k (Archeologický ústav SAV - VPS, Spišská Nová Ves) - Martin F u r man (Univerzita KF, Nitra) 
Pokračovanie prieskumu chotára Domaňoviec .............................................................................................. 187 
Fortsetzung der Geländeerkundung in der Gemarkung von Domaňovce ................................................ 188 
Marián S o j á k (Archeologický ústav SA V - VPS, Spišská Nová Ves) - Anton S uch Ý Uilernnického 13, Svit) 
Ukončenie výskumu v jaskyni Suchá diera .................................................................................................... 189 
Abschliessende Grabung in der H6hle Suchá Diera ...................................................................................... 190 12 
Miroslav S o v a (Novomeského 7, Trenčín) - Danica S t a Š Š í k o v á - Š t u k o v s k á (Archeologický ústav SA V, 
Nitra) 
Nálezy z priepasti na Velkých lúkach pri Krásnej Vsi ................................................................................... 190 
Archäologische Funde aus der Schlucht auf Velké lúky bei Krásna Ves .................................................... 190 
Danica S t a š š í k o v á - Š t u k o v s k á (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Štrnásta sezóna výskumu v Borovciach .......................................................................................................... 190 
Vierzehnte Grabungssaison in Borovce ........................................................................................................... 191 
Záchranné akcie v Dubovanoch ....................................................................................................................... 191 
Rettungsaktionen in Dubovany ........................................................................................................................ 192 
Záchranný výskum na opevnenom sídlisku vo Veselom ............................................................................. 192 
Rettungsgrabung auf der befestigten Siedlung in Veselé .............................................................................. 193 
Záchranný výskum v Nitre na Kmeťkovej ulici ............................................................................................. 193 
Rettungsgrabung in Nitra-Kmeťkova ulica ..................................................................................................... 193 
Záchranný výskum v Nitre na Štefánikovej ulici ........................................................................................... 194 
Rettungsgrabung in Nitra-Štefánikova ulica ................................................................................................... 194 
Michal Ste ine r - Pavol Ste ine r (Filozofická fakulta lJKF, Nitra) 
Nové nálezy v Úlanoch nad Žitavou ............................................................................................................... 194 
Neuefunde in ÚIany nad Žitavou .................................................................................................................... 196 
Víťazoslav Str u h á r (liptovské múzeum, Ružomberok) 
Výšinné sídlisko púchovskej kultúry v Turíku .............................................................................................. 197 
Hohensiedlung der Púchov-Kultur in Turik .................................................................................................. 197 
Alena Š e f č á k o v á - Milan T h u r z o (prírodovedecké múzeum SNM, Bratislava) 
Antropologická analýza Iudských osteologických nálezov z Nitry ............................................................. 197 
Anthropological analysis of human skeletal finds from Nitra ...................................................................... 199 
Antropologická analýza kostrového nálezu z Veselého ................................................................................ 199 
Anthropologische Analyse eines Skelettfundes aus Veselé .......................................................................... 200 
Antropologická analýza kostrového nálezu z Dubovian .............................................................................. 201 
Anthropologische Analyse eines Skelettfundes aus llibovany ......................... : ......................................... 201 
Božena Tom á š o v á (Krajské múzeum, Prešov) 
Stredoveké nálezy z hradu Cejkov ................................................................................................................... 201 
Mittelalterliche Funde von der Burg Cejkov ................................................................................................... 202 
Sklený náhnielnľk z Velkého šariša ................................................................................................................. 202 
Glashalskette aus Velký Šariš ............................................................................................................................ 202 
Kamenný sekeromlat z Mirkoviec ................................................................................................................... 203 
Steinhammeraxt aus Mirkovce ......................................................................................................................... 203 
Vladimír Tur č a n (Archeologické mÍlzewn SNM, Bratislava) - Eric V r b a (Boston University, USA) 
Pokračovanie revízneho výskumu v Stupave ................................................................................................ 203 
Fortsetzung der Revisionsgrabung in Stupava ............................................................................................... 204 13 
Jozef U r min s k Ý (Západoslovenské múzeum, Trnava) 
Sídlisko lužianskej skupiny a stredodunajských popolnicových polí v Hlohovci ..................................... 204 
Siedlung der Lužianky-Gruppe und der mitteldanubischen Urnenfelder-Kultur in Hlohovec .............. 205 
Depot novovekej keramiky z KátIoviec ........................................................................................................... 205 
Ein Depot neuzeitIicher Keramik aus Kát10vce .............................................................................................. 205 
Záchranný výskum v Koplotovciach ............................................................................................................... 206 
Rettungsgrabung in Koplotovce ....................................................................................................................... 206 
Stredoveké nálezy z Trnavy .............................................................................................................................. 206 
Mittelalterliche Funde aus Trnava .................................................................................................................... 207 
Peter U š i a k (Tajovského 51, Banská Bystrica) - Pavel Ž uff a 
Nové výšinné sídlisko z doby bronzovej pri Banskej Bystrici ...................................................................... 207 
Neue Hohensiedlung aus der Bronzezeit bei Banská Bystrica ..................................................................... 208 
Vladimír Var s i k - Kristián E l sch e k (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Dve záchranné akcie medzi Bratislavou-Vajnorami a Ivankou pri Dunaji ................................................. 208 
Zwei Rettungsaktionen zwischen Bratislava-Vajnory und Ivanka Pri Dunaji ........................................... 209 
Vladimír Var s i k (Archeologický ústav SA V, Nitra) - Miroslav V rab l e c (Školská 1, Zohor) 
Prieskum trasy optického kábla v Bratislave-Petržalke a Jarovciach ........................................................... 210 
Begehung der Trasse des Lichtkabels in Bratislava-Petržalka und Jarovce ................................................ 210 
Ladislav Vel i a č i k (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Nálezy bronzových predmetov zo stredného Považia .................................................................................. 210 
Funde von Bronzegegenständen aus dem mittleren Waagtal ...................................................................... 213 
Ivona V l k o l i n s k á (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Výskum na trase dialničného privádzača v Beluši ......................................................................................... 213 
Grabung auf der Trasse der Fernstrassenzufahrt in Beluša .......................................................................... 213 
Jozef Z á boj ník (Archeologický ústav SA V, Nitra) 
Nález prasIenu z Kapiniec ................................................................................................................................. 214 
Fund eines Spinnwirtels aus Kapince .............................................................................................................. 214 

EAN: 9788088709503
ISBN: 9788088709503
Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2001
Počet strán: 323
Väzba: brožovaná
Rozmer: 300 x 210
Jazyk: Slovenský, nemecký

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: