Reklamačný poriadok 
 

Záručná doba na tovar objednaný v internetovom kníhkupectve UniKnihy.sk  je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.  Zasielané produkty káva, čaj, ženšen a čokoláda majú expiračnú dobu minimálne 2 mesiace pred dátumom spotreby. Faktúra slúži zároveň ako daňový doklad, dodací list a záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. 
 
Internetové kníhkupectvo uniknihy.sk ručí zákazníkovi za dodanie nepoškodeného tovaru v objednanom sortimente, množstve a cene a ručí za vrátenie peňazí v prípade nedodania tovaru pri platbe vopred. Nenesie však zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou zákazníka, resp. zavinené doručovateľom. Viditeľne poškodený tovar nepreberajte!
 
Reklamáciu môžete uplatniť e-mailom na reklamacie@uniknihy.sk alebo telefonicky ihneď po prevzatí tovaru s návrhom na odstránenie vád tovaru. Ak zistíte, že tovar je, nepoužiteľný, neúplný alebo zamenený za iný tovar, rozhodneme o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 14 dní.
 
Reklamovaný tovar po dohode s nami pošlite prosím doporučene na našu adresu UniKnihy.sk, s.r.o., Námestie hrdinov 19, 94201 Šurany. Tovar prosíme neposielať dobierkou. Do zásielky priložte kópiu faktúry, ktorú sme Vám poslali s tovarom.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na postupe pri vybavovaní reklamácie. 
V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Náklady na vrátenie tovaru Predajcovi pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ, a ak odstúpi od zmluvy uzatvorenej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.  
 
Pri uplatňovaní reklamácie tovar nesmie byť fyzicky poškodený a nenesie viditeľné znaky používania. Ak je tovar poškodený pri  doručení zásielky (roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní) v čase jej prevzatia od doručovateľa (napríklad Slovenskej pošty alebo kuriéra) musíte odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky a písomne nás informovať
 
Tovar v zásielke prezrite bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnite, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a faktúrou. Vadu z tohoto titulu nám oznámte do 48 hodín od prevzatia zásielky od doručovateľa. Za reklamovateľné chyby sa uznávajú polygrafické chyby, tzn. chýbajúce strany v knihe, obrátená väzba, chybná tlač, a pod.  Reklamáciu vybavíme najneskôr do 14 dní.
 
Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktorý je mechanicky poškodený, knihy majú známky používania, čítania, kopírovania alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby. Od zmluvy taktiež nie je možné odstúpiť ak bol tovar objednaný špeciálne na objednávku – najmä zahraničná literatúra a keď to povaha tovaru neumožňuje, napr. download. Takýto tovar nie je možné vrátiť, resp. v prípade neoprávneného vrátenia tovaru tento bude vrátený späť na náklady zákazníka.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 
Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Uniknihy.sk, Námestie hrdinov 20, 942 01 Šurany. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.  Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.
 
Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Prípadné spory s predávajúcim je  možné riešiť v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa aj formou alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom orgánu alternatívneho riešenia sporov (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu alebo záručného listu /ak bol vydaný/-postačuje jeden z uvedených dokladov, príslušenstva ,
b. uplynutím záručnej doby tovaru,
c. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do výrobku.
 
Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady. Spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľov, ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil Predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6. 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
 
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.