Archeologické  výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001

textová časť+ obrázková časť

VEDA , 2002

Bežná cena: 32,00 € Naša cena: 30,40 € (ušetríte: 5%)Študenti: 28,16 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 30 (28)

O knihe

OBSAH - INHALT 
Juraj B a r t í k (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Záchranný archeologický výskum v Lozorne ............................................................................................ 23 
Archäologische Rettungsgrabung in Lozorno ............................................................................................ 23 
Juraj B a r t í k (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Dušan H u t k a (Malinovského 1179, 'lisovec) 
Archeologické nálezy z povodia Rimavy ................................................................................................... 23 
Archäologische Funde aus dem Rimava-Tal .............................................................................................. 24 
Juraj B a r t í k (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Peter H O r a n s k ý (Archeologické múzeum SNM, Bratislav<~) 
-Dušan H u tk a (Malinovského 1179, Tisovec) 
Piiť rokov výskumu v Tisovci-Hradovej ..................................................................................................... 24 
Funf Grabungsjahre in Tisovec-Hradová .................................................................................................... 26 
lgor B a z o v s k ý (Archeologické 111l1Zeum SNM, Bratislava) 
Kolienková spona z Bratislavy-Jaroviec ...................................................................................................... 28 
Eine Kniefibel aus Bratislava-Jarovce .......................................................................................................... 28 
Jozef B á tor a (Archeologický ústav SAV, Nitm) 
Nové nálezy z areálu opevnenej osady zo staršej doby bronzovej vo Vrábloch ................................... 28 
Neufunde aus dem Area! der befestigten Siedlung aus der älteren Bronzezeit in Vráble .................. 29 
Nález stredovekej keramiky v Rybníku ...................................................................................................... 29 
Fund von mittelalterlicher Keramik in Rybník .......................................................................................... 29 
Peter Bednár - Eva Fot to v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Pokračovanie výskumu v Starom Tekove ................................................................................................... 29 
Forsetzung der Grabung in Starý Tekov ..................................................................................................... 30 
Stredoveké opevnenie v Sklených Tepliciach ............................................................................................. 30 
Mittelalterliche Befestigung in Sklené Teplice ............................................................................................ 31 
Prieskum v intraviláne obce Boleráz ........................................................................................................... 31 
Geländeerkundung im Gemeindeintavillan von Boleráz ........................................................................ 32 
Peter Bednár - Eva Fot to v á - Jozef Záboj ní k (Archeologický ústav SAV, Nitr.-.) 
Výskum v priestore mestskej tržnice v Nitre .............................................................................................. 32 
Grabung im Raum des städtischen Marktplatzes in Nitra ....................................................................... 33 
Július 8 é re š (Archeologický ústav SAV- VPS, Košice)- Martin N o v á k (Kavečianska 31, Košice) 
Nález obsidiánového jadra z Košíc .............................................................................................................. 34 
Fund eine Obsidiankerns aus Košice ........................................................................................................... 34 
Záchranný výskum n~ polohe Košice-Galgovec ........................................................................................ 35 
Rettungsgrabung in der Lage Košice-Galgovec ........................................................................................ 35 
Július Béreš (Archeologický úst.-.v SAV- VPS, Košice)- Božena Tom á š o v á (Krajské múzeum, Prešov) 
Záchranný výskum na trase stavby MK4 v Prešove ................................................................................. 35 
Rettungsgrabung auf der Trasse des Baues MK4 in Prešov ..................................................................... 36 
Mário Biel i ch (Archeologický ústnv SAV, Nitrn) 
Nové nálezy z Hurbanova-Holanova .......................................................................................................... 36 
Neufunde aus 1-Iurbanovo-Holanovo ......................................................................................................... 36 

EAN: 9788088709506
ISBN: 9788088709506
Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2002
Počet strán: 223
Väzba: brožovaná
Rozmer: 300 x 210
Jazyk: Slovenský, nemecký

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: