Archeologické  výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003

VEDA , 2004

Bežná cena: 23,00 € Naša cena: 21,85 € (ušetríte: 5%)Študenti: 20,24 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 22 (20)

O knihe

OBSAH-INHALT 
Mapa lokalít l -Karte der Fundorte l ....................................................................................................................... 14 
Prehľad lokalít l - Úbersicht der Fundorte l ............................................................................................................. 15 
Mapa lokalít 2 -Karte der Fundorte 2 ....................................................................................................................... 20 
Prehľad lokalít 2 -Úbersicht der Fundorte 2 ............................................................................................................. 21 
Juraj B a r t í k - Zdenek F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Ukradnutý hromadný nález bronzov v Ľubej ...................................................................................................... 25 
Gestohlener Depotfund von Bronzen aus Ľubá ................................................................................................. 25 
Juraj B a rt í k - Miroslav V r a b l e c (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Bronzový nôž zo Zobora .................................................................................................................................... 26 
BronzeiDesser aus Zohor .................................................................................................................................... 26 
Juraj B art í k - Igor B a z o v s k ý - Vladimír Tur č a n (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Záchranný výskum na ulici Palisády 29 v Bratislave .......................................................................................... 26 
Archäologische Rettungsgrabung in der Palisády Str. 29 in Bratisla~a ............................................................ ;. 'Il 
Igor B a z o v s k ý (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Záchranný výskum na trase komunikácie na Ilýrskej ulici v Bratislave-Rusovciach ........................................... 'Il 
Archäologische Rettungsgrabung auf der Trasse der Kommunikation in der Ilýrska Str. 
in Bratislava-Rusovce ......................................................................................................................................... 'Il 
Jozef B á t o r a (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Kamenný motykovitý sekeromlat z Veľkých Kosíh ............................................................................................. 28 
Steineme hackenlormige HamiDeraxt aus Veľké Kosihy ..................................................................................... 28 
Jozef B á t o r a (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Henrieta B a l i o v á (Katedra archeológie FF UK, Bratislava) 
Nálezy z povrchového zberu v Hornej Seči ........................................................................................................ 28 
Oberflächenfunde aus Horná Seč ............................................................................... : ....................................... 19 
Jozef B á t o r a (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Michael S c h u l t z (Zentrum Anatomie, Georg-August Universitlt, 
Gottingen/SRN) 
Výskum pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Ludaniciach ........................................................................... 19 
Grabung auf dem altbronzezeitlichen Gräberfeld in Ludanice ............................................................................. 19 
Peter B e d n á r - Eva F o t t o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Stanislava G o g o v á - Zuzana S l i -
v e n s k a (Katedra archeológie a muzeológie UKF, Nitra) 
Stredoveké opevnené objekty z Divina .............................................................................................................. 30 
Mittelalterliche befestigte Objekte aus Divín ...................................................................................................... 30 
Lucia B e n e d i k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Prieskum v Liptove ............................................................................................................................................. 31 
Begehung in Liptov ............................................................................................................................................ 33 
Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Nové nálezy z Hlohovca ..................................................................................................................................... 33 
Neue Funde aus Hlohovec ................................................................................................................................. 34 
Nové neolitické nálezy z Choče .......................................................................................................................... 34 
Neue neolithische Funde aus Choča .................................................................................................................. 34 6 
Nález badenskej kultúry v Chotíne ..................................................................................................................... 34 
Funde der badener Kultur in Chotín ................................................................................................................... 35 
Nové radové cintoríny na juhozápadnom Slovensku ......................................................................................... 35 
Neue Reihenfriedhôfe in der Siidwestslowakei ................................................................................................... 36 
Nové nálezy z doby rímskej v Tesárskych Mlyňanoch ....................................................................................... 36 
Neue Funde aus der rômischen Kaiserzeit in Tesárske Mlyňany ........................................................................ TI 
Výskum v Zlatých Moravciach ........................................................................................................................... TI 
Archäologische Grabung in Zlaté Moravce ........................................................................................................ 38 
Záchranný archeologický výskum v žemberovciach ......................................................................................... 38 
Archäologische Rettungsgrabung in žemberovce ............................................................................................. 40 
Mário B i el ic h (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Jozef S tr ba v ý 
Nové nálezy z Prašíc ........................................................................................................................................... 40 
Neue Funde aus Prašice ..................................................................................................................................... 40 
Mário B i e l ic h (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Ján T ir p á k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Prieskum interiéru Kostola sv. Gála v Borčanoch ................................................................................................ 41 
Untersuchung des interieurs von der Kirche des Hl. Gálin Borčany ................................................................... 41 
Ľubica B y s t r i c k á (Belanská 575, Liptovský Hrádok) 
Ojedinelý nález bronzovej spony z Turika .......................................................................................................... 41 
Vereinzelter Fund einer Bronzefibel aus Turík ..................................................................................................... 42 
-Michal Č aj k a (Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Oravský Podzámok) - Ján Z a c h a r (Krajský pamiatkový úrad, 
Žilina) - Drahoslav H u l í n e k (TASR, Bratislava) 
Archeologický výskum na Il. terase Hlavného nádvoria Oravského hradu ........................................................ 42 
Archäologische Grabung auf der Il. Terrasse des Haupthofs der Oravaer Burg ................................................. 44 
-Jozef Ď u r i š (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Archeologický výskum v Chynoranoch ............................................................................................................. 45 
Archäologische Grabung in Chynorany ............................................................................................................. 47 
Kristián E l s c h e k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Pokračovanie záchranného výskumu na sídlisku z mladšej doby rímskej v Plaveckom Stvrtku .......................... 47 
Fortsetzung der archäologischen Vorsprungs- und Rettungsgrabung auf der Siedlung aus der Rômischen 
Kaiserzeit in Plavecký Stvrtok .... ...... ..... ........... ......... .. ....... .. .. . .. ...... .......... ...... ........... ................. ... ............... 49 
Zdenek F ar k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Vladimír V ar s i k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Predstihový výskum na trase diaľnice D2 v Bratislave ....................................................................................... 49 
Vorsprungsgrabung auf der Trasse der Fernstrasse D2 in Bratislava ................................................................. 50 
Zdenek F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Peter W i t t g r ú b e r (Mestské múzeum, Pezinok) 
Zisťovací výskum Starého záiilku II pri Pezinku ................................................................................................. 50 
Feststellungsgrabung des Altenschlosses II bei Pezinok ................................................................................... 51 
Eva F o t t o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Rekonštrukcia plynofikácie v Nitre-Hornom meste ............................................................................................. 51 
Rekonstruktion der Gasleitung in Nitra-Horné mesto ......................................................................................... 52 
Eva F o t t o v á - Branislav K o v á r (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Sídliskové nálezy v katastrálnom území Pincinej ................................................................................................. 53 
Siedlungsfunde im Katastergebiet von Pinciná .................................................................................................. 54 7 
Eva Fot to v á - Branislav K o v ár (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Zuzana S l i ve n s k a (Katedra 
archeológie a muzeológie UKF, Nitra) 
Stredoveký hrádok v Brezničke .......................................................................................................................... 55 
Mittelalterliche Htigelburg in Breznička .............................................................................................................. 56 
Lýdia G a č k o v á (Zemplínske múzeum, Michalovce) 
Žiarový hrob gávskej kultúry zo Žbiniec .......................... ················································ ······o···················o•o ..... 56 
Brandgrab der Gáva-Kultur aus Žbince .............................................................................................................. 57 
Lýdia G a č k o v á (Zemplínske múzeum, Michalovce) - Rastislav H re h a (Archeologický ústav SAY- VPS, Košice) 
Nové nálezy zo Zemplínskej Šíravy ··o• ·oooo .. o.o o ................ o .................................................................. o ...... o ... oo•···· 57 
Neue Funde aus Zemplínska Šírava .................................................................................................................... 58 
Lýdia G a č k o v á (Zemplínske múzeum, Michalovce) - Ivan C h e b e n (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Sídliskové nálezy z Michaloviec ................................................................................................. 0 . 0 ........ .... ..... .... 59 
Siedlungsfunde aus Michalovce .............. ·········o········ .. ··········o•o·o···o .... o .. o ....... o ........... o ....................................... 59 
Dárius G a š aj (Východoslovenské múzeum, Košice) 
Výskum priekopy opevnenej osady v Nižnej Myšli ............................................................................................ ro 
Erforschung des Grabens der befestigen Siedlung in Nižná Myšľa .................................................................... 61 
Marta G i e r t l o v á - K u č e r o v á (Múzeum v Kežmarku, Kežmarok) - Andrej N o v á k (Mierová 9, Spišská Belá) 
Nové lokality v okolí Kežmarku ··············o···o•oo.o ......... o ........ o.o ........................................................................ o.o oo 61 
Neue Fundstellen aus der Umgebung von Kežmarok ......................................................................................... 62 
Eva H aj n a l o v á - Jana M i h á l y i o v á - Mária H aj n a l o v á (Archeologický ústav SAY, Nitra) 
Rastlinné makro zvyšky z malých nálezových celkov .......................................................................................... 62 
Plant Macroremains from Small FindingAssemblages ................................................................ 0 . ...................... 68 
Katarína H a r m a d y o v á (Mestské múzeum, Bratislava) 
Záchranné archeologické výskumy v obci Devín ............................................................................................... 70 
Archäologische Rettungsgrabungen in der Gemeinde Devín ............................................................................. 70 
Eva H o r v á t h o v á (Archeologický ústav SAV - YPS, Košice) 
Sídlisko badenskej kultúry v Kechneci ·····o·········o.o ............ o ....................................................................... o ........ 70 
Siedlung der badener Kultur in Kechnec ............................................................................................................ 71 
Ojedinelý nález nádoby z Valalík ........................................................................ o ... o ..... o ... o .. o ............................... 71 
Einzelfund eines Gefásses aus Valaliky ............................................................................................................... 72 
Eva H o r v á th o v á - Rastislav Ru s n á k - Dušan B o m b a - Rastislav H re h a 
(Archeologický ústav SAY - YPS, Košice) 
Záchranný výskum na pohrebisku a sídlisku z doby bronzovej v Seni ............................................................... 72 
Archäologische Rettungsgrabung auf dem bronzezeitlichen Gräberfeld in Seňa ................................................ 73 
Rastislav H re h a (Archeologický ústav SAV- VPS, Košice) 
Výsledky prieskumov na líniových stavbách v okolí Prešova ............................................................................ 74 
Ergebnisse der Begehungen auf den Linienbauten in der Umgebung von Prešov ............................................. 75 
Rastislav H re h a - Ľubomíra K a m i n s k á (Archeologický ústav SAV- VPS, Košice) 
Štiepaná kamenná industria zo zberov vo Vinnom .............................................................................................. 75 
Gespaltene Stein industrie aus der Begehung in Vinné ........................................................................................ 76 
Ján H u n k a - Eva K o l n í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV v roku 2003 ................................................................................ 76 
Mtinzzuwachs im Archäologischen Institut der SA W im 1. 2003 ........................................................................ 78 8 
Ján Hun k a - Ondrej O ž ď án i (Archeologický ústav SAY, Nitra) 
Nové lokality v intraviláne Čápora ...................................................................................................................... 79 
Neue Fundstellen im Gemeindegebiet von Čápor ............................................................................................... ro 
Ivan C h e b e n (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Výskum žiarového pohrebiska Iužickej kultúry v Trenčíne ................................................................................. ro 
Erforschung eines Brandgräberfeldes der lausitzer Kultur in Trenčín ................................................................. 81 
Ivan C h e b e n (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Viera Drah o š o v á (Záhorské múzeum, Skalica) 
Sídliskové a hrobové nálezy kultúry zvoncovitých pohárov zo Skalice .............................................................. &2 
Siedlungs- und Grabfunde der Glockenbecherkultur aus Skalica ........................................................................ 84 
Ján C h o v an e c (Arx Paris, Trebišov) 
Sídlisko z doby rímskej v chotári obce Hraň ....................................................................................................... 86 
Kaiserzeitliche Siedlung in der Gemarkung der Geme inde Hraň .......................................................................... 86 
Tiszapolgárske sídlisko v chotári obce Novosad ................................................................................................ 86 
Tiszapolgárer Siedlung in der Gemarkung von Novosad .................................................................................... ff! 
Pohrebisko kultúry Nyírség-Zatín v Trebišove ................................................................................................... ff! 
Ein Gräberfeld der Nyírség-Zatín-Kultur in Trebišov .......................................................................................... ff! 
Veľké Ozorovce - pra ve ké sídliská a stredoveká dedina ..................................................................................... ff! 
Veľké Ozorovce-Urzeitliche Siedlungen und mittelalterliches Dorf ................................................................... 88 
Ján C h o v an e c (Arx Paris, Trebišov) - Michal C h o v a n e c 
Renesančné kachlice zo zaniknutého kaštieľa vo Veľatoch ................................................................................ 88 
Renaissancezeitliche Kacheln aus dem untergegangenen Kaste ll in Veľaty ....................................................... 89 
Ľudmila I ll á š o v á (Fakulta prírodných vied UKF, Nitra) - Danica S t a š š í k o v á - Š tu k o v s k á 
(Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Neznáme polodrahokamy z pohrebiska z obdobia Avarského kaganátu v Prši ................................................... 'Xl 
Unbekannte Halbedelsteine aus dem Gräberfeld des awarischen Kaganats in Prša ........................................... <x) 
Július J a k ab (Archeologický ústav SAY, Nitra) 
Antropologická analýza neskorostredovekej kostry z Nitry ............................................................................... 91 
Anthropologische Analyse eines spätmittelalterlichen Skeletts aus Nitra .......................................................... 92 
Antropológia troch kostier z hrobov tzv. hurbanovského typu v Nových Zámkoch .......................................... 92 
Anthropologie von drei Skeletten aus den Gräbem des sog. Hurbanovo-Typs in Nové Zámky ........................ 94 
Tomasz K a l ic k i (InstytutArcheologii, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Pol'sko) - Ľubomíra K amin s k á 
(Archeologický ústav SAV - VPS, Košice) - Marek N o w a k (lnstytut Archeologii, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, 
Pol'sko) - Marián V i z d a l (Katedra všeobecných dejín FF PU, Prešov) 
Štvrtá sezóna slovensko-poľského výskumu neolitického sídliska v Moravanoch ........................................... 95 
Die vierte Saison der slowakisch-polnischen Grabung der neolithischen Siedlung in Moravany ...................... % 
Ľubomíra K am in s k á (Archeologický ústav SAV- YPS, Košice) 
Záchranný výskum v Kechneci .......................................................................................................................... % 
Archäologische Rettungsgrabung in Kechnec ................................................................................................... (j7 
Ľubomíra K a m i n s k á (Archeologický ústav SAY- VPS, Košice) - Janusz K. K o z l o w s k i (lnstytut Archeologii, 
Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Pol'sko) - Jii'í A. S V o b od a (Archeologický ústav AVČR, Brno, Česká republika) 
Ukončenie revízneho výskumu v jaskyni Dzeravá skala ..................................................................................... (j7 
Beendigung der Revisionsgrabung in der Hohle Dzeravá skala ......................................................................... (j7 9 
Mária K o t o r o v á - J e n č o v á (Vlastivedné múzeum, Hanušovce) 
Archeologické výskumy Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou v roku 2003 ................................. 98 
Archäologische Grabungen des Heimatkundlichen Museums in Hanušovce nad Topľou im Jahre 2003 ........... 98 
Náhodný nález z Vyšného Žipova ...................................................................................................................... 99 
Ein Zufallsfund aus Vyšný Žipov ....................................................................................................................... 99 
Náhodný nález ľudských lebiek v Čiča ve ........................................................................................................... 99 
Ein Zufallsfund von Menschenschädeln in Čičava .......................................................................................... 100 
Tomáš K o n i g (Katedra archeológie FF UK, Bratislava) - Peter P i š ú t (Ústav zoológie SAV, Bratislava) 
Zberové nálezy z lokalít v okrese Dunajská Streda ........................................................................................... 100 
Lesefunde aus den Fundstellen im Bezirk Dunajská Streda .............................................................................. 103 
Tomáš K o n i g (Katedra archeológie FF UK, Bratislava) - Jozef U rm i n s k ý (Západoslovenské múzeum, Trnava) 
Záchranný výskum na trase vodovodu Pusté Úľany- Sládkovičovo .............................................................. 104 
Archäologische Rettungsgrabung auf der Trasse der Wasserleitung Pusté Úľany- Sládkovičovo ................. 106 
Rudolf K u j o v s k ý - Gabriel N e v i z án s k y - Ondrej O ž ď án i (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Zisťovací výskum v Stránskej .......................................................................................................................... 107 
Feststellungsgrabung in Stránska .................................................................................................................... 108 
Ivan K u z m a - Martin B a rt í k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Letecká prospekcia na juhozápadnom Slovensku ............................................................................................. 108 
Luftbildprospektion in der Siidwestslowakei .................................................................................................... 112 
Ivan K u z m a - Erik H r n č i ar i k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Výskum na stavbe hypermarketu TESCO v Bratislave na Zlatých Pieskoch ..................................................... 116 
Ausgrabung auf der Baustelle des Hypermarket Tesco in Bratislava auf der Lokalität Zlaté Piesky ............. 120 
Ivan K u z m a - Ján T i rp á k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Rondel v N itre-Párovských Hájoch .................................................................................................................. 122 
Die Kreisgrabenanlage in Nitra-Párovské Háje ................................................................................................. 122 
Rondel v Nových Sadoch ................................................................................................................................. 123 
Die Kreisgrabenanlage in Nové Sady ............................................................................................................... 124 
Rondel v Zemianskych Sadoch ........................................................................................................................ 124 
Die Kreisgrabenanlage in Zemianske Sady ....................................................................................................... 125 
Martin K v i e t o k (Stoličková 8, Banská Bystrica) 
Stredoveký tesák z Banskej Bystrice ................................................................................................................ 126 
Mittelalterliches Weidmesser aus Banská Bystrica ........................................................................................... 126 
Jozef L a b u d a (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica) 
Výskum lokality Staré mesto v Banskej Štiavnici .............................................................................................. 127 
Erforschung der Lage Staré mesto (Aitstadt) in Banská Štiavnica .................................................................... 127 
Gabriel L u k á č - Marián U l i č n ý (Krajský pamiatkový úrad, Prešov) 
Predstihový archeologický výskum na Ulici Na hradbách v Bardejove ............................................................ 127 
Archäologische Vorsprungsgrabung auf der Strasse Na Hradbách in Bardejov ............................................... 128 
Archeologický výskum mestského opevnenia v Bardejove ............................................................................. 128 
Archäologische Erforschung der Stadtbefestigung in Bardejov ...................................................................... 129 lO 
Róbert M a l č ek (Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen) 
Výskum kostola sv. Michala archanjela v Budči ............................................................................................... 129 
Erforschung von der Kirche des St. Michael Erzengels in Budča ..................................................................... 130 
Nálezy zo Zvolena-Podborovej ......................................................................................................................... 131 
Funde aus Zvolen-Podborová .......................................................................................................................... 131 
Róbert M a l č e k (Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen) - Tibor P á l i n k á s - Pál P á t e r k a (Hontianske 
múzeum, Šahy) 
Prieskumy v okolí Zvolena ............................................................................................................................... 131 
Erkundungen in der Umgebung von Zvolen .................................................................................................... 132 
Klára M a r k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Prieskum a záchranný výskum na trase preložky cesty I/50 - obchvat Tornaľa ................................................ 133 
Begehung und Archäologische Rettungsgrabung auf der Trasse der Verlegung der Strasse I/50 -
Umgehung Tornaľa ........................................................................................................................................... 133 
Marta M á c e l o v á (Stredoslovenské múzeum, Banski Bystrica) 
Stredoveké a novoveké nálezy z Banskej Bystrice ........................................................................................... 134 
Mittelalterliche und neuzeitliche Funde aus Banská Bystrica ........................................................................... 134 
Róbert M á j S k y (Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici-Orlovom, Považski Bystrica) 
Novoveké nálezy z Ilavy ................................................................................................................................... 135 
Neuzeitliche Objekte aus Ilava .......................................................................................................................... 136 
Tomáš M i c h a l í k (Bánovská 128, Trenčianska Tumá) 
Nález kamennej bnísenej sekerky z Trenčianskych Stankoviec ........................................................................ 136 
Fund einer geschliffenen Steinaxt aus Trenčianske Stankovce ........................................................................ 136 
Nové paleolitické lokality v okrese Trenčín ...................................................................................................... 137 
Neue paläolithische Fundstelle im Bezirk von Trenčín ...................................................................................... 137 
Zora M i k l í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Nové antropologické nálezy z obdobia eneolitu ............................................................................................... 137 
New anthropological fmds from the aeneolithic period .................................................................................... 139 
Zora M i k l í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Marcela Kr a má r o v á 
Zvieracie zvyšky zo sídliskových objektov v Stránskej ......................... , .......................................................... 139 
Animal remains from the settlement features in Stránska .................................................................................. 140 
Vladimír M i t á š - Mário Ž á č i k (Tribc:čské múzeum, Topoľčany) 
Archeologické nálezy z Beladíc ........................................................................................................................ 140 
Archäologische Funde aus Beladice ................................................................................................................ 140 
Gabriel N e v i z á n s k y (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Sándor T r u g l y (Múzeum maďarskej kultúry 
a Podunajska, Komárno) 
Meč s jazykovitou rukoväťou z Komárna ......................................................................................................... 141 
Griffzungenschwert aus Komárno .................................................................................................................... 141 
Peter No v o sed l í k (Vlastivedné múzeum, Hlohovec) 
Nález železnej podkovy v Trakoviciach ............................................................................................................ 141 
Fund eines eisemen Hufeisens aus Trakovice ................................................................................................. 142 
Mária Pec i ar o v á (G. Steinc:ra l, Trnava) 
Staršie nálezy z okresu Trnava v zbierkach Západoslovenského múzea ........................................................... 142 
Ältere Funde aus dem Bezirk Trnava in den Sammlungen des Westslowakische Museums ............................ 144 ll 
Veronika Plach á - Katarína Ha rm ad yo v á (Mestské múzeum, Bratislava) 
Ďalšia výskumná sezóna na hrade Devín .......................................................................................................... 144 
Weitere Grabungssaison auf der Burg Devín .................................................................................................... 145 
Ján Raj tá r (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Záchranný výskum v Hurbanove ..................................................................................................................... 145 
Archäologische Rettungsgrabung in Hurbanovo ............................................................................................ 149 
Peter R o t h (Podtatranské múzeum, Poprad) 
Sledovanie zemných prác pri realizácii rôznych stavieb .................................................................................... 151 
Verfolgung der Erdarbeiten bei der Realisation von verschiedenen Bauten ..................................................... 151 
Rastislav R u s n á k (Archeologický ústav SAV - VPS, Košice) 
Predstihový archeologický výskum na Cyrilometodejskej ulici v Košiciach ..................................................... 152 
Archäologische Vorsprungsgrabung auf der Cyrilometodejská Str. in Košice .................................................. 152 
Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Záchranný výskum v Nitre-Dolných Krškanoch .............................................................................................. 153 
Rettungsgrabung in Nitra-Dolné Krškany ........................................................................................................ 154 
Unikátny nález z doby rímskej v Dvoroch nad Žitavou .................................................................................... 155 
Unikatfund aus der rômischen Zeit in Dvory nad Žitavou ................................................................................ 156 
Záchranný výskum v Čereňanoch .................................................................................................................... 156 
Archäologische Rettungsgrabung in Čereňany ............................................................................................... 157 
Druhá sezóna výskumu pohrebiska z doby sťahovania národov v Tesárskych Mlyňanoch ............................ 157 
Z we ite Saison der Untersuchung des vôlkerwanderungszeitlichen Gräberfeldes in Tesárske Mlyňany ........... 159 
Prieskum a dokumentácia stredovekých opevnení v pohorí Tríbeč .................................................................. 160 
Geländeerkundung und Dokumentation mittelalterlichen Befestigungen im Tríbeč-Gebirge ............................ 160 
Nález kamennej sekery v Nitre-Kyneku ............................................................................................................ 160 
Fund eines Silexbeil in Nitra-Kynek .................................................................................................................. 161 
Jaroslava R u t t k a y o v á (Ponitrianske múzeum, Nitra) 
Nádoba kultúry so staršou lineárnou keramikou z Nitry-Dolných Krškán ........................................................ 161 
Ein Gefáss der Kultur mit älterer Linearkeramik aus Nitra-Dolné Krškany ......................................................... 161 
Jaroslava Ru tt k a y o v á (Ponitrianske múzeum, Nitra) - Matej Ruttkay (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Záchranný výskum v Čel'adiciach a Dolných Obdokovciach ........................................................................... 161 
Archäologische Rettungsgrabung in Čeľadice und Dolné Obdokovce ............................................................ 163 
Marián S am u e l (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Záchranný výskum na Mostnej ulici v Nitre ..................................................................................................... 163 
Archäologische Rettungsgrabung auf der Mostná Str. in Nitra ........................................................................ 164 
Tretia sezóna výskumu Zoborského kláštora ................................................................................................... 165 
Die dritte Grabungssaison des Zobor-Klosters ................................................................................................ 166 
Marián S am u e l - Ján Ti rp á k - Ján Hun k a (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Lokalizácia a prieskum zaniknutého stredovekého kostola v Poľnom Kesove .................................................. 166 
Begehung einer untergegangenen mittela1ter1ichen Kirche in Poľný Kesov ..................................................... 168 
Jaroslava Sch m i d to v á - Barbora W eber o v á (Mestské múzeum, Bratislava) 
Archeologický výskum MMB pri stavbách rodinných domov v Bratislave-Rusovciach ................................. 168 
Archäologische Grabung MMB bei den Gebäuden von Familienhäusem in Bratislava-Rusovce .................... 169 12 
Pokračovanie výskumu na pohrebisku z doby sťahovania národov v Bratislave-Rusovciach ......................... 169 
Fortsetzung der Grabung auf dem volkerwanderungszeitlichen Gräbeďeld in Bratislava-Rusovce .................. 170 
Záchranný archeologický výskum na stavbe kanalizácie v Bratislave-Rusovciach .......................................... 170 
Archäologische Rettungsgrabung auf der Baustelle der Kanalisation in Bratislava-Rusovce ......................... 170 
Záchranný archeologický výskum na stavbe kanalizácie v Bratislave-Jarovciach ............................................ 170 
Archäologische Rettungsgrabung auf der Baustelle der Kanalisation in Bratislava-Jarovce ........................... 171 
Záchranný archeologický výskum na stavbe rekonštrukcie vodovodu v Bratislave-Rusovciach .................... 171 
Archäologische Rettungsgrabung bei den Rekonstruktionsarbeiten der Wasserleitung 
in Bratislava-Rusovce ....................................................................................................................................... 171 
Marián S oj á k (Archeologický ústav SAV- VPS, Spišská Nová Ves) 
Výskum pamiatkových objektov v Levoči a Spišskej Novej Vsi ....................................................................... 171 
Eďorschung der Denkmalobjekte in Levoča und Spišská Nová Ves ................................................................. 173 
Výskum na Dl Spiš vroku 2003 ........................................................................................................................ 174 
Grabung auf der Auto bahn Dl im Jahr 2003 ...................................................................................................... 176 
Marián S oj á k (Archeologický ústav SAV- VPS, Spišská Nová Ves) - Ondrej S oj á k st. (Kukučínova 2, Svit) 
- Anton S u c h ý (Jilenmického 13, Svit) 
Záchranné výskumy na Spiši ............................................................................................................................ 177 
Rettungsgrabungen in der Zips ........................................................................................................................ 182 
Danica S t a š š í k o v á - Š t u k o v s k á (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Nové nálezy z Veselého .................................................................................................................................... 182 
Neufunde aus Veselé ........................................................................................................................................ 183 
Susanne S t e g m a n n - R aj t á r (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Pokračovanie sondážneho výskumu na Žibrici ................................................................................................. 183 
Fortsetzung der Sondagegrabung auf dem Burgwall Žibrica ............................................................................ 184 
Ivana Str a k o š o v á (Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou) 
Studňa na nádvorí kaštieľa v HUillennom ......................................................................................................... 185 
Brunnen im Kastellhofvon HUillenné ............................................................................................................... 185 
Zuzana Š i m k o v á (Slovenské múzeum ochrany prirody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš) 
Nové nálezy z Liptovského Mikuláša-Ploštína ................................................................................................. 185 
Neufunde aus Liptovský Mikuláš-Ploštín ........................................................................................................ 186 
Predstihový prieskum v Podturni ..................................................................................................................... 187 
Vorsprungsgrabung in Podtureň ....................................................................................................................... 187 
Vladimír T u r č a n (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Ďalšia sezóna revízneho výskumu stavebného komplexu z doby rímskej v Stupave ........................................ 187 
Weitere Saison der Revisionsgrabung des Baukomplexes aus Romischer Zeit in Stupava .............................. 188 
Jozef U rm in s k ý (Západoslovenské múzeum, Trnava) 
Včasnostredoveké nálezy zo Suchej nad Parnou .............................................................................................. 188 
Friihmittelalterliche Funde aus Suchá nad Parnou ............................................................................................ 189 
Jozef U rm in s k ý (Západoslovenské múzeum, Trnava) - Ivan St an í k (Pamiatkový úrad, Bratislava) 
Výskum predmestského osídlenia a objav drevozemného domu z 13. stor. v Trnave ....................................... 189 
Eďorschung der vorstädtischen Besiedlung und Entdeckung eines Holzerdehauses aus dem 13. Jh. 
in Trnava .......................................................................................................................................................... 190 13 
Vladimír V a r s i k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Novoveká napodobenina antickej lampy z Lábu .............................................................................................. 191 
Neuzeitliche Nachahmung einer antiken Lampe aus Láb .................................................................................. 191 
Doplňovací výskum vo Vel'kom Mederi a zisťovací výskum v Číčove ............................................................. 192 
Ergänzungsgrabung in Vel'ký Meder und Feststellungsgrabung in Číčov ....................................................... 193 
Vladimír V a r s i k - Kristián E l sch ek (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Doklady stredovekého hutníctva železa v Plaveckom Štvrtku .......................................................................... 193 
Be lege der mittellalterlichen Eisenverhiittung in Plavecký Štvrtok ................................................................... 195 
Július V a v á k (Malokarpatské múzeum, Pezinok) 
Nové nálezy z prieskumu Pezinka a Vinosadov ................................................................................................. 196 
Neufunde aus Pezinok und Vinosady ............................................................................................................... 199 
Archeologické nálezy zo Solčian ...................................................................................................................... 199 
Archäologische Funde aus Solčany ................................................................................................................. 200 
Marián V i z d a l - Patrik O e r fi ň á k (Katedra všeobecných dejín FF PU, Prešov) 
Výsledky prieskumu v extraviláne Prešova ....................................................................................................... 200 
Ergebnisse der Erkundung im Extravillan von Prešov ....................................................................................... 201 
Výsledky povrchovej prospekcie v extraviláne Vel'kého Šariša ........................................................................ 201 
Ergebnisse der Obertlächenprospektion im Extravillan von Vel'ký Šariš ........................................................... 201 

EAN: 9788088709732
ISBN: 9788088709732
Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2004
Počet strán: 331
Väzba: brožovaná
Rozmer: 300 x 210
Jazyk: Slovenský, nemecký

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: