Archeologické  výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006

VEDA , 2008

Bežná cena: 29,00 € Naša cena: 27,55 € (ušetríte: 5%)Študenti: 25,52 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 28 (26)

O knihe

5
Obsah - Inhalt
Mapa lokalít 1 - Karte der Fundorte 1 ....................................................................................................................................12
Prehľad lokalít 1 - Übersicht der Fundorte 1 ........................................................................................................................13
Mapa lokalít 2 - Karte der Fundorte 2 ....................................................................................................................................18
Prehľad lokalít 2 - Übersicht der Fundorte 2 ........................................................................................................................19
Henrieta B a l i o v á - Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Noémi P a ž i n o v á 
(Katedra archeológie FF UKF, Nitra)
Archeologická prospekcia vybraných lokalít Dolného Pohronia ...................................................................................................21
Archäologische Prospektion ausgewählter Fundstellen im unteren Grantal ............................................................22
Juraj B a r t í k (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Bronzová sekera z Unína ...................................................................................................................................................23
Bronzeaxt aus Unín ...................................................................................................................................................................24
Igor B a z o v s k ý (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Sídlisko z doby laténskej a bronzový zvonček z Jaroviec .............................................................................................24
Siedlung aus der latènezeit und eine Bronzeglocke aus Jarovce .................................................................................24
Jozef B á t o r a (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Marián V i z d a l (Katedra všeobecných dejín, Prešov) - 
Jozef V l a d á r (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Nález bronzovej sekerky v Hnojnom ..............................................................................................................................24
Ein Bronzebeilfund aus Hnojné ........................................................................................................................................25
Hervé B e a u d o u i n (11 rue Romer, Laneuveville-Devant-Nancy)
Découverte d‘une station du Paléolithique inférieur dans les environs de Banská Bystrica ..................................25
Objav staropaleolitického sídliska v okolí Banskej Bystrice .........................................................................................28
Peter B e d n á r - Klaudia D a ň o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum suterénnych priestorov Reduty v Lučenci ...................................................................................28
Rettungsgrabung in den unterirdischen Bereichen von Reduta in Lučenec .............................................................30
Pokračovanie výskumu v areáli zaniknutej stredovekej dediny v Nededzi ..............................................................30
Fortsetzung der Grabung in im Bereich der Mitteralterlichen Wüstung in Nededza .............................................31
Peter B e d n á r (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Joachim H e n n i n g (J. W. Goethe Uniwersität, 
Frankfurt am Main) - Monika K o p č e k o v á - Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum v Bíni ...........................................................................................................................................31
Archäologische Grabung in Bíňa ......................................................................................................................................32
Peter B e d n á r (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Zuzana S t r a n i a n k o v á (Považské múzeum, Žilina) - 
Ján T i r p á k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Zisťovací výskum na Budatínskom zámku v Žiline ......................................................................................................33
Archäologische Probegrabung in Žilina - Budatín-Schloss ..........................................................................................34
Lucia B e n e d i k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Zisťovací výskum v Liptovskom Mikuláši-Ploštíne ......................................................................................................34
Probegrabung in Liptovský Mikuláš-Ploštín ..................................................................................................................35
Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum severovýchodného objektu hradu Markušovce .............................................................................................36
Untersuchung des nordöstlichen Objekts der Burg Markušovce ................................................................................38
Prieskum povodia Kaňapty medzi obcami Komárovce a Nižný Lánec .......................................................................................38
Grabung des Stromgebietes von Kaňapta zwischen den Gemeinden Komárovce und Nižný Lánec ...................39
Mário B i e l i c h - Lucia L u š t í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum južnej sakristie kaplnky sv. Michala v Košiciach ...........................................................................................39
Grabung in südlicher Sakristei der St. Michaelskapelle in Košice ..............................................................................41
Praveké nálezy z Prešova-Kútov ......................................................................................................................................41
Vorgeschichtliche Funde aus Prešov-Kúty .....................................................................................................................42

EAN: 9788089315123
ISBN: 9788089315123
Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2008
Počet strán: 257
Väzba: brožovaná
Rozmer: 300 x 210
Jazyk: Slovenský, nemecký

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: