Archeologické  výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007

VEDA , 2009

Bežná cena: 32,00 € Naša cena: 30,40 € (ušetríte: 5%)Študenti: 28,16 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 30 (28)

O knihe

5
Obsah - Inhalt
Mapa lokalít 1 - Karte der Fundorte 1 ....................................................................................................................................12
Prehľad lokalít 1 - Übersicht der Fundorte 1 ........................................................................................................................13
Mapa lokalít 2 - Karte der Fundorte 2 ....................................................................................................................................18
Prehľad lokalít 2 - Übersicht der Fundorte 2 ........................................................................................................................19
Juraj B a r t í k (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - František B a k o š (Andreja Kmeťa 8, Banská Štiavnica)
Eneolitické nálezy z Ochtinej ............................................................................................................................................21
äneolithische Funde aus Ochtiná ....................................................................................................................................21
Juraj B a r t í k - Igor B a z o v s k ý - Radoslav Č a m b a l - Igor C h o m a - Vladimír T u r č a n 
(Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
záchranný výskum na trase podkarpatskej kanalizácie v Čiernej vode ....................................................................21
Rettungsgrabung auf der Trasse der unterkarpatischen Kanalisation in Čierna voda ...........................................22
Juraj B a r t í k - Radoslav Č a m b a l (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Výskum v Michale na Ostrove .........................................................................................................................................22
Grabung in Michal na Ostrove .........................................................................................................................................23
Juraj B a r t í k - Radoslav Č a m b a l - Zdeněk F a r k a š - Miroslav V r a b l e c (Archeologické múzeum SNM, 
Bratislava)
Prieskum dna vodnej nádrže v Blatnom .........................................................................................................................23
Untersuchung des Wasserspeichergrundes in Blatné ...................................................................................................23
Igor B a z o v s k ý (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Martin S t e j s k a l (Spišské múzeum SNM, Levoča)
Záchranný výskum na Spišskom hrade ..........................................................................................................................23
Rettungsgrabung auf der Zipser Burg .............................................................................................................................24
Jozef B á t o r a (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Michaela Ď u r i š o v á - 
- František H ř í b a l (Univerzita Komenského, Bratislava)
Nález bronzovej nádoby v Želiezovciach .......................................................................................................................25
Fund eines Bronzegefässes in Želiezovce .......................................................................................................................25
Jozef B á t o r a (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Bernhard E i t e l (Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg) 
- Frank F a l k e n s t e i n (Július-Maximilians-Universität, Würzburg) - Knut R a s s m a n n (Römisch-Germanische 
Kommission des DAI, Frankfurt am Main)
výsledky povrchovej prospekcie na lokalite Fidvár pri vrábľoch ..............................................................................25
Ergebnisse der Landesprospektion der Fundstelle Fidvár bei Vráble ........................................................................26
Peter B e d n á r - Zuzana P o l á k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum na ulici Dolný Val a Vurumovej ulici v Žiline ......................................................................27
Archäologische Grabung auf den Strassen Dolný Val und Vurumova in Žilina .....................................................28
Peter B e d n á r (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Zuzana S t a n e k o v á (Považské múzeum, Žilina)
Výsledky archeologického výskumu Budatínskeho zámku ........................................................................................29
Ergebnisse der archäologischen Grabung auf dem Schloss Budatín ..........................................................................31
Ján B e l j a k - Róbert M a l č e k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Nálezy z Vígľaša - Pstruše .................................................................................................................................................31
Funde aus Vígľaš - Pstruša ................................................................................................................................................32
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Pavol M a l i n i a k (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) - 
- Noémi P a ž i n o v á (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra)
Prieskumy vo Zvolenskej kotline .....................................................................................................................................32
Begehungen im Zvolen-Kessel .........................................................................................................................................33
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Noémi P a ž i n o v á (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra)
Osada z doby rímskej v Bíni .............................................................................................................................................35
Römerzeitliche Ansiedlung in Bíňa .................................................................................................................................36
Povrchový prieskum na Podunajskej pahorkatine ........................................................................................................36
Geländebegehung von Podunajská Pahorkatina ...........................................................................................................386
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Noémi P a ž i n o v á (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra) - 
- Lukáš R o g a n s k ý (Dolné Mladonice 8, Bzovík) - Jozef Z á b o j n í k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologická prospekcia vybraných lokalít v Honte ..................................................................................................38
Archäologische Prospektion der ausgewählten Fundstellen in Hont ........................................................................40
Lucia B e n e d i k o v á - Gerta B ř e z i n o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Elena M i r o š š a y o v á 
(Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Sídliskové nálezy z Radu ...................................................................................................................................................41
Siedlungsfunde aus Rad ....................................................................................................................................................42
Lucia B e n e d i k o v á - Ján H a r u š t i a k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum v Rajci ................................................................................................................................................43
Rettungsgrabung in Rajec ..................................................................................................................................................44
Michal B e r n á t - Klára K u z m o v á (Trnavská univerzita, Trnava)
Predstihový výskum v Dolnom Bare ...............................................................................................................................45
Präventive Grabung in Dolný Bar ....................................................................................................................................46
Mário B i e l i c h - Marián Č u r n ý (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Nálezy tehiel z Hájského ...................................................................................................................................................47
Ziegelfunde aus Hájske ......................................................................................................................................................48
Mário B i e l i c h - Kristian E l s c h e k - Peter Š i m č í k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Záchranný výskum v Čiernej Vode .................................................................................................................................48
Rettungsgrabung in Čierna Voda .....................................................................................................................................49
Mário B i e l i c h - Vladimír M i t á š (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Jakub M i k l á š (Azalková 12, Nitra)
Osada z mladšej doby bronzovej vo Veľkom Cetíne ....................................................................................................49
Ansiedlung aus jüngerer Bronzezeit in Veľký Cetín .....................................................................................................51
Elena B l a ž o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Lokality geodeticky zamerané v roku 2007 ....................................................................................................................51
Im Jahr 2007 geodätisch vermessene Fundstellen .........................................................................................................52
Gertrúda B ř e z i n o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Ďalšia preskúmaná parcela na Mostnej ulici v Nitre ....................................................................................................52
Weitere untersuchte Parzelle auf Mostná Strasse in Nitra ...........................................................................................53
Radoslav Č a m b a l - Zdeněk F a r k a š - Igor C h o m a (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Záchranný výskum v Čataji ..............................................................................................................................................54
Rettungsgrabung in Čataj ..................................................................................................................................................54
Radoslav Č a m b a l - Vladimír T u r č a n (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Výskumy Archeologického múzea SNM v Stupave .....................................................................................................55
Grabungen des Archäologischen Museums SNM in Stupava .....................................................................................56
Klaudia D a ň o v á - Mário Bielich (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný archeologický výskum v Slatine ...................................................................................................................56
Archäologische Rettungsgrabung in Slatina ..................................................................................................................57
Klaudia D a ň o v á - Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný archeologický výskum v miestnej časti Chrenová ....................................................................................57
Archäologische Rettungsgrabung im Stadteil Chrenová in Nitra ...............................................................................58
Výstavba bytových domov v Nových Sadoch ...............................................................................................................58
Aufbau der Wohnhäuser in Nové Sady ..........................................................................................................................59
Patrik D e r f i ň á k (Prešovská univerzita, Prešov) - Anton K a r a b i n o š (Krajské múzeum, Prešov) - 
- Marián V i z d a l (Prešovská univerzita, Prešov)
Mladopaleolitické stanice v Medzanoch .........................................................................................................................59
Jungpaläolithische Fundstellen in Medzany ..................................................................................................................61
Stredopaleolitická industria zo Šarišských Michalian ..................................................................................................61
Mittelpaläolithische Industrie aus Šarišské Michaľany ................................................................................................61
Zdeněk F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Pokračovanie archeologického výskumu v Senici - Sotinej ..........................................................................................62
Fortsätzung der archäologischen Grabung in Senica - Sotina .....................................................................................627
Eva F o t t o v á - Róbert M a l č e k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný archeologický výskum vo Fige a v Stránskej ..............................................................................................63
Archäologische Rettungsgrabung in Figa und in Stránska ..........................................................................................64
Martin F u r m a n (Krajský pamiatkový úrad, Žilina)
Nové nálezy z kultúrnych pamiatok v okrese Dolný Kubín ........................................................................................65
Neue Funde von Kulturdenkmälern im Bezirk Dolný Kubín .....................................................................................66
Obhliadky stavebných činností v Žilinskom regióne ....................................................................................................66
Verfolgung der Bauarbeiten in der Žilina-Region .........................................................................................................68
Martin F u r m a n (Krajský pamiatkový úrad, Žilina) - Branislav V e č e r í k (Bukovina 305, Turzovka) - 
- Marián Č u r n ý (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Novoveká fajka zo Starhradu ...........................................................................................................................................69
Neuzeitliche Pfeife aus Starhrad ......................................................................................................................................69
Dárius G a š a j (Východoslovenské múzeum, Košice) - Peter T a j k o v (Technická univerzita, Košice)
Výskum v objekte a areáli Mlynského bastiónu v Košiciach .......................................................................................70
Grabung innen der Mühlenbastion und ihrer Umgebung in Košice ..........................................................................72
Peter H a r č a r (Krajský pamiatkový úrad, Prešov)
Archeologický výskum na Poštovej ulici v Bardejove ..................................................................................................73
Archäologische Grabung auf Poštová Strasse in Bardejov ...........................................................................................73
Joachim H e n n i n g (J. W. Goethe-Uniwersität, Frankfurt am Main) - Matej R u t t k a y 
(Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum včasnostredovekého hradiska v Majcichove ..................................................................................................73
Grabung des frühmittelalterlichen Burgwalls in Majcichov ........................................................................................75
Joachim H e n n i n g (J. W. Goethe-Uniwersität, Frankfurt am Main) - Matej R u t t k a y - 
- Klaudia D a ň o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum včasnostredovekého hradiska v Pobedime .....................................................................................................75
Grabung des frühmittelalterlichen Burgwalls in Pobedim ..........................................................................................77
Eva H o r v á t h o v á (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice) 
Prieskum výšinného sídliska badenskej kultúry vo Svätuši ........................................................................................78
Begehung der Höhenansiedlung der Baden-Kultur in Svätuše ..................................................................................78
Rastislav H r e h a (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Záchranný výskum v Moldave nad Bodvou ..................................................................................................................79
Rettungsgrabung in Moldava nad Bodvou ....................................................................................................................80
Rastislav H r e h a - Ladislav O l e x a (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Sídlisko z doby bronzovej a doby rímskej vo Veľkej Ide ..............................................................................................80
Bronzezeitliche und römerzeitliche Siedlung in Veľká Ida ..........................................................................................81
Erik H r n č i a r i k - Klára K u z m o v á (Trnavská univerzita, Trnava)
Predstihový výskum v južnej predsieni kostola sv. Mikuláša v Trnave ....................................................................81
Präventive Grabung in der Voralle der St. Nikolauskirche in Trnava .......................................................................84
Erik H r n č i a r i k - Klára K u z m o v á - Ivana K v e t á n o v á (Trnavská univerzita, Trnava)
Záchranný výskum v historickom centre Trnavy ..........................................................................................................85
Rettungsgrabung im historischen Stadtzentrum von Trnava ......................................................................................87
Ján H u n k a (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Dva nové nálezy novovekých mincí z okolia Zlatých Moraviec .................................................................................88
Zwei neue Hortfunde neuzeitlicher Münzen aus der Umbegung von Zlaté Moravce ............................................89
Ján Hunka - Eva Kolníková (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV v roku 2007 .......................................................................................89
Münzenzuwachs im Archäologischem Institut SAW im Jahr 2007 ............................................................................91
Ivan C h e b e n (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Pokračovanie výskumu žiarového pohrebiska lužickej kultúry v Trenčíne .............................................................91
Fortsetzung der Grabung des Lausitzer-Kultur-Brandgräberfeldes in Trenčín .......................................................94
Igor C h o m a (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Výskum nádvoria a pivnice meštianskeho domu v Pezinku .......................................................................................95
Grabung im Innenhof und im Keller eines Bürgerhauses in Pezinok ........................................................................968
Igor C h o m a (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Výskum hrobky vo farskom kostole v Pezinku .............................................................................................................96
Untersuchung der Gruft in der Pfarrkirche in Pezinok ................................................................................................97
Július J a k a b (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Analýza ľudských kostier ludanickej skupiny v Nitre .................................................................................................97
Analyse der Menschenskelette der Ludanice Gruppe in Nitra ...................................................................................98
Analýza kostrových zvyškov muža zo sídliska v Nových Zámkoch .........................................................................99
Analyse der Skelettüberreste eines Mannes aus der Siedlung in Nové Zámky ........................................................99
Antropológia dvoch kostier z objektu pilinskej kultúry v Stránskej ......................................................................... 100
Anthropologie von zwei Skeletten aus dem Objekt der Pilinyer-Kultur in Stránska ............................................
Ľubomíra K a m i n s k á (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice) - Matúš H u d á k (Komenského univerzita, Bratislava)
Nálezy otomanskej kultúry z Hôrky - Ondreja ............................................................................................................ 102
Funde der Ottomani-Kultur aus Hôrka - Ondrej ......................................................................................................... 103
Ľubomíra K a m i n s k á (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice) - Janusz K. K o z ł o w s k i 
(Uniwersytet Jagiellonski, Kraków) - Tomáš M i c h a l í k (Bánovská 128, Trenčianska Turná) 
- Jiří A. S v o b o d a (Archeologický ústav AV ČR, Brno)
Systematický archeologický výskum v Trenčianskej Turnej ..................................................................................... 103
Systematische archäologische Grabung in Trenčianska Turná ................................................................................. 104
Anton K a r a b i n o š (Krajské múzeum, Prešov)
Ojedinelé nálezy z Hermanoviec .................................................................................................................................... 104
Einzelfunde aus Hermanovce ......................................................................................................................................... 105
Archeologický výskum v MPR Levoča ......................................................................................................................... 105
Archäologische Grabung in der Stadtdenkmalreservation Levoča .......................................................................... 106
Ďalší nález sídliskového objektu v Medzanoch ........................................................................................................... 107
Weiteres Siedlungsobjekt aus Medzany ........................................................................................................................ 108
Nález keramiky v Spišskej Novej Vsi ............................................................................................................................ 109
Keramikfunde aus Spišská Nová Ves ............................................................................................................................ 109
Anton K a r a b i n o š (Krajské múzeum, Prešov) - Gabriel L u k á č (Krajský pamiatkový úrad, Prešov)
Nové nálezy z Levoče ...................................................................................................................................................... 109
Neue Funde aus Levoča ................................................................................................................................................... 110
Titus K o l n í k - Vladimír M i t á š (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Ďalšie nálezy z Bohdanoviec nad Trnavou ................................................................................................................... 110
Weitere Funde aus Bohdanovce nad Trnavou ............................................................................................................. 112
Roman K o s (Slovenská Kajňa 186)
Archeologický výskum v Žiline ..................................................................................................................................... 112
Archäologische Grabung in Žilina ................................................................................................................................. 114
Mária K o t o r o v á - J e n č o v á (Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou)
Náhodný nález bronzového závesku v Chotči ............................................................................................................ 114
Zufallsfund eines Bronzeanhängers in Chotča ............................................................................................................. 115
Výskum v Stropkove - Sitníku ........................................................................................................................................ 115
Grabung in Stropkov - Sitník .......................................................................................................................................... 115
Výskum v centre Vranova nad Topľou ......................................................................................................................... 116
Grabung im Zentrum von Vranov nad Topľou ........................................................................................................... 116
Náhodný nález depotu bronzov v Žalobíne ................................................................................................................. 116
Zufallsfund eines Bronzehortes in Žalobín ................................................................................................................... 117
Mária K o t o r o v á - J e n č o v á (Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou) - Ján H u n k a (Archeologický 
ústav SAV, Nitra) - Peter Š a f r a n k o (Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou)
Náhodný nález a výskum v kostole v Žalobíne ........................................................................................................... 117
Zufallsfund und Grabung in der Kirche in Žalobín .................................................................................................... 118
Marta K u č e r o v á (Múzeum v Kežmarku, Kežmarok)
Záchranné výskumy v intraviláne MPR Kežmarok .................................................................................................... 118
Rettungsgrabungen im Gemeindegebiet des Denkmalschutzgebietes Kežmarok ................................................. 1219
Rudolf K u j o v s k ý - Vladimír M i t á š (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Pohrebisko kyjatickej kultúry v Cinobani ..................................................................................................................... 122
Gräberfeld der Kyjatice-Kultur in Cinobaňa ................................................................................................................ 124
Ivan K u z m a - Martin B a r t í k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Letecká prospekcia na juhozápadnom Slovensku ....................................................................................................... 124
Luftprospektion in der Südwestslowakei ..................................................................................................................... 126
Ivan K u z m a - Mário B i e l i ch (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum vo Veľkom Záluží ............................................................................................................................................. 128
Grabung in Veľké Zálužie ............................................................................................................................................... 129
Ivan K u z m a - Monika K o p č e k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Pokračovanie výskumu v Nitre - Mlynárciach ............................................................................................................ 130
Fortsetzung der Grabung in Nitra - Mlynárce ............................................................................................................. 131
Jozef L a b u d a (Slovenské banskú múzeum, Banská Štiavnica)
Výskum Kostolíka a domu skúšača rúd na Starom meste v Banskej Štiavnici ....................................................... 133
Grabung in Kostolík und dem Haus vom Erzprüfer in der Altstadt von Banská Štiavnica ................................. 134
Lucia L u š t í k o v á (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Záchranný výskum v Košiciach - Krásnej ..................................................................................................................... 135
Rettungsgrabung in Košice - Krásna ............................................................................................................................. 136
Výskum na Krmanovej ulici v Košiciach ...................................................................................................................... 136
Grabung auf der Krmanova Strasse in Košice .............................................................................................................. 137
Jana M i h á l y i o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Menšie súbory rastlinných makrozvyškov z výskumov z roku 2007 a zo starších výskumov ............................ 137
Kleinere Komplexe von pflanzlichen Makroresten aus den Grabungen im Jahr 2007 
und aus älteren Grabungen ............................................................................................................................................. 141
Tomáš M i c h a l í k (Bánovská 128, Trenčianska Turná)
Hrádza zaniknutého rybníka v Trenčianskej Turnej - Hámroch ............................................................................... 142
Ehemliger Teichdamm in Trenčianska Turná - Hámre .............................................................................................. 143
Zora M i k l í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Analýza malých archeofaunálnych súborov z rokov 2006 a 2007 ............................................................................. 143
Small archaeofaunal assemblages analyzed in 2006 and 2007 ................................................................................... 145
Zvyšky zvierat z výskumu stredovekých kláštorov v Košiciach .............................................................................. 146
Animal bone remains from the excavations of two cloisters in Košice .................................................................... 148
Elena M i r o š š a y o v á - Ladislav O l e x a (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Výsledky výskumu pohrebiska v Ždani ....................................................................................................................... 148
Ergebnisse der Grabungu auf dem Gräberfeld in Ždaňa ........................................................................................... 149
Vladimír M i t á š (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Bronzové predmety z neznámych nálezísk .................................................................................................................. 149
Bronzegegenstände aus unbekannten Fundstellen ..................................................................................................... 150
Gabriel N e v i z á n s k y (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranná akcia v Dvorníkoch ....................................................................................................................................... 150
Rettungsgrabung in Dvorníky ........................................................................................................................................ 151
Nálezy esovitých záušníc v Gáni .................................................................................................................................... 151
S-förmige Schläfenringe aus Gáň ................................................................................................................................... 152
Lucia N o v á k o v á - Drahoslav H u l í n e k - Peter V a l e n t (SAHI - o.z., Bratislava) 
Záchranný výskum vo Svätom Jure ............................................................................................................................... 152
Rettungsgrabung in Svätý Jur ......................................................................................................................................... 154
Ladislav Olexa (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Tridsiataprvá etapa výskumu v Nižnej Myšli .............................................................................................................. 155
Einunddreißigste Grabungsetappe in Myšľa ............................................................................................................... 155
Ladislav O l e x a (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice) - Peter T a j k o v (Technická univerzita, Košice)
Výskum reformovaného kostola v Čečejovciach ......................................................................................................... 156
Grabung der reformierten Kirche in Čečejovce ........................................................................................................... 15610
Ondrej O ž ď á n i (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Bronzová spona z doby rímskej z Kočína - Lančára .................................................................................................... 157
Römerzeitliche Bronzefibel aus Kočín - Lančár ........................................................................................................... 158
Lukáš R o g a n s k ý (Dolné Mladonice 8, Bzovik)
Výskum mestského opevnenia v Krupine .................................................................................................................... 158
The excavation of town fortification in Krupina .......................................................................................................... 159
Peter R o t h (Podtatranské múzeum, Poprad)
Sledovanie výkopových prác v Hostišovciach ............................................................................................................. 159
Verfolgung des Aushubarbeiten in Hostišovce ........................................................................................................... 159
Výskumy a sledovanie zemných prác v Kežmarku .................................................................................................... 159
Grabungen und Verfolgung der Erdarbeiten in Kežmarok ....................................................................................... 160
Sledovanie zemných prác v okrese Poprad .................................................................................................................. 160
Verfolgung der Erdarbeiten im Bezirk Poprad ............................................................................................................ 161
Výskumy a sledovanie zemných prác v okrese Stará Ľubovňa ................................................................................. 161
Grabungen und Verfolgung der Erdarbeiten im Bezirk Stará Ľubovňa .................................................................. 162
Rastislav R u s n á k - Lucia L u š t í k o v á (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Výskum plochy za františkánskym kostolom v Košiciach ......................................................................................... 162
Grabung hinter der Franziskanerkirche in Košice ....................................................................................................... 163
Pokračovanie výskumu v areáli dominikánskeho kláštora v Košiciach .................................................................. 164
Fortsätzung der Grabung im Areal des Dominikanerklosters in Košice ................................................................. 165
Jaroslava R u t t k a y o v á (Ponitrianske múzeum, Nitra) - Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný archeologický výskum na Školskej ulici v Nitre ...................................................................................... 165
Archäologische Rettungsgrabung auf der Školská Straße in Nitra ........................................................................... 166
Marián S a m u e l (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum r.k. Kostola sv. Michaela Archanjela v Krajnom ....................................................................... 167
Rettungsgrabung der römisch-katholischen St. Michaelskirche in Krajné .............................................................. 168
Archeologický výskum „franklinovského kaštieľa“ v Necpaloch ............................................................................ 168
Probegrabung im sog. „Franklinovský kaštieľ“ in Necpaly ...................................................................................... 170
Jaroslava S c h m i d t o v á (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)
Výnimočný nález tegule s kolkom cananefatskych jazdcov ...................................................................................... 170
Außergewöhnlicher Fund einer Tegula mit dem Stempel der Cananefat-Reiter ................................................... 170
Jaroslava S c h m i d t o v á - Anita K o z u b o v á (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)
Archeologický výskum na Bergli v Rusovciach ........................................................................................................... 171
Archäologische Grabung in der Flur Bergl in Rusovse ............................................................................................... 172
Výskum na stabe odkanalizovania Rusoviec ................................................................................................................ 172
Grabung beim Kanalisationsbau von Rusovce ............................................................................................................ 173
Matúš S l á d o k (Kollárova 22, Trnava)
Ojedinelý nález hrotu šípu z Podhradia pri Martine .................................................................................................. 173
Einzelfund einer Pfeilspitze aus Podhradie bei Martin .............................................................................................. 173
Marián S o j á k (Archeologický ústav SAV-VPS, Spišská Nová Ves)
Železné zbrane z lokality Hradisko ............................................................................................................................... 174
Eisenwaffen aus der Fundstelle Hradisko .................................................................................................................... 174
Amatérske výskumy v niektorých slovenských jaskyniach ....................................................................................... 175
Amateurgrabungen in manchen slowakischen Höhlen ............................................................................................. 178
Výskum diaľničného privádzača Poprad - Kežmarok ................................................................................................ 178
Grabung auf einer Zubringerstrasse Poprad - Kežmarok .......................................................................................... 180
Výskumy v rámci malých stavebných akcií na Spiši .................................................................................................. 181
Grabungen bei kleinen Bauarbeiten in der Zips .......................................................................................................... 182
Danica S t a š š í k o v á - Š t u k o v s k á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Nálezy z povrchového zberu v Dvorníkoch ................................................................................................................. 183
Funde aus der Begehung in Dvorníky ........................................................................................................................... 18311
Peter Š a l k o v s k ý (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Július V a v á k (Malokarpatské múzeum, Pezinok)
Druhá etapa výskumu včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure .................................................................... 184
Zweite Grabungsetappe auf dem frühmittelalterlichen Burgwall in Svätý Jur ...................................................... 184
Ján T i r p á k - Ivan C h e b e n (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Geofyzikálne meranie pri Forgáčovej bašte v Nových Zámkoch .............................................................................. 185
Geophysikalische Messungen bei Forgáčova bašta in Nové Zámky ........................................................................ 186
Marián U l i č n ý (Krajský pamiatkový úrad, Prešov)
Archeologický výskum na Svätoplukovej ulici v Prešove ......................................................................................... 187
Archäologische Grabung auf der Svätoplukova Straße in Prešov ............................................................................ 188
Pawel V a l d e - N o w a k (Uniwersytet Jagiellonski, Kraków) - Marián S o j á k (Archeologický ústav SAV-VPS, 
Spišská Nová Ves)
Výskum mezolitických lokalít v Spišskej Belej ............................................................................................................. 188
Grabung der mezolitischen Fundstellen in Spišská Belá ............................................................................................ 189
Terézia V a n g ľ o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Laténske nálezy z Podhradia .......................................................................................................................................... 190
Latènezeitliche Funde aus Podhradie ............................................................................................................................ 191
Terézia V a n g ľ o v á - Barbara Z a j a c o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Ďalšie nálezy lužickej kultúry z Martina ....................................................................................................................... 191
Weitere Funde der Lausitzer Kultur aus Martin .......................................................................................................... 192
Vladimír V a r s i k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Neskororímska ostroha z Unína ..................................................................................................................................... 192
Spätrömerzeitlicher Sporn aus Unín .............................................................................................................................. 193
Ján Z a c h a r (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica) - Marta M á c e l o v á 
(Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Archeologické výskumy v MPR Banská Bystrica ........................................................................................................ 193
Archäologische Grabungen im Denkmalschutzgebiet der Stadt Banská Bystrica .................................................. 198
archeologický výskum na Kozáčekovej ulici vo zvolene .......................................................................................... 199
archäologische grabung auf der Kozáčekova Straße in zvolen ............................................................................... 199
Jozef Z á b o j n í k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum sídliska z obdobia avarského kaganátu v Nových Zámkoch ..................................................................... 199
grabung einer Siedlung aus awarischem Kaghanat in Nové zámky ...................................................................... 201

EAN: 9788089315178
ISBN: 9788089315178
Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2009
Počet strán: 291
Väzba: brožovaná
Rozmer: 300 x 210
Jazyk: Slovenský, nemecký

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: