Archeologické  výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008

VEDA , 2011

Bežná cena: 34,00 € Naša cena: 32,30 € (ušetríte: 5%)Študenti: 29,92 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 32 (30)

O knihe

5
Obsah - Inhalt
Mapa lokalít 1 - Karte der Fundorte 1 ....................................................................................................................................13
Prehľad lokalít 1 - Übersicht der Fundorte 1 ........................................................................................................................14
Mapa lokalít 2 - Karte der Fundorte 2 ....................................................................................................................................21
Prehľad lokalít 2 - Übersicht der Fundorte 2 ........................................................................................................................22
Juraj B a r t í k (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Lucia B e n e d i k o v á (Archeologický ústav SAV, 
Nitra) - Radoslav Č a m b a l - Igor C h o m a (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - 
Simona S l i a c k a (Liptovské múzeum, Ružomberok)
Doplňujúci archeologický výskum na trase diaľnice D1 Hubová - Ivachnová .........................................................27
Ergänzende archäologische Grabung auf der Autobahn D1 Hubová - Ivachnová ..................................................28
Martin B a r t í k - Ján R a j t á r (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Mohylové pohrebisko vo Hviezdoslavove .....................................................................................................................28
Hügelgräberfeld in Hviezdoslavov .................................................................................................................................29
Peter B a x a (Krajský pamiatkový úrad, Bratislava) - Danica S t a š š í k o v á - Š t u k o v s k á (Archeologický 
ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum v Dubovanoch ..................................................................................................................................29
Rettungsgrabung in Dubovany ........................................................................................................................................30
Igor B a z o v s k ý - Zdeněk F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Archeologický výskum na stavbe obytného súboru Monari v Slovenskom Grobe .................................................30
Archäologische Grabung auf der Baustelle des Wohnkomplexes Monari in Slovenský Grob ...............................30
Igor B a z o v s k ý - Zdeněk F a r k a š - Peter N a g y (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Doplňujúci archeologický výskum na trase diaľnice D1 Turany - Hubová ...............................................................31
Ergänzende archäologische Grabung auf der Autobahn D1 Turany - Hubová ........................................................32
Jozef B á t o r a (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výsledky výskumu v Santovke ........................................................................................................................................33
Ergebnisse der Grabung in Santovka ..............................................................................................................................34
Peter B e d n á r (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Joachim H e n n i n g (J. W. Goethe-Uniwersität, Frankfurt am 
Main) - Zuzana P o l á k o v á - Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Maik W e s u l s 
(J. W. Goethe-Uniwersität, Frankfurt am Main)
Archeologický výskum vnútorného valu v Bíni ............................................................................................................34
Archäologische Grabung des Innenwalles in Bíňa ........................................................................................................36
Peter B e d n á r - Zuzana P o l á k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum Katedrály sv. Emeráma ............................................................................................................37
Archäologische Grabung in der Sankt Emeram-Kathedrale ........................................................................................40
Pokračovanie výskumu na Ulici Dolný val a Kalinčiakovej ulici v Žiline .................................................................41
Fortsetzung der Grabung auf den Straßen Dolný val und Kalinčiakova in Žilina ...................................................42
Peter B e d n á r - Zuzana P o l á k o v á - Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum na Pribinovom námestí v Nitre ..............................................................................................42
Archäologische Grabung am Pribina-Platz in Nitra ......................................................................................................43
Peter B e d n á r - Zuzana P o l á k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Marián Č u r n ý (Archeologický ústav 
SAV, Nitra - VPS, Košice)
Archeologický výskum v stredovekom jadre Žiliny .....................................................................................................43
Archäologische Grabung im mittelalterlichen Kern von Žilina ..................................................................................45
Peter B e d n á r (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Martin K r ů l (Muzeum Těšínska, Český Těšín) - 
Zuzana P o l á k o v á - Marek V o j t e č e k - Martin B a r t í k (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Pevnostný systém Jablunkovského priesmyku ..............................................................................................................46
Befestigungssystem von Jablunkovský priesmyk .........................................................................................................476
Peter B e d n á r - Zuzana P o l á k o v á - Marek V o j t e č e k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum na trase D1 Považská Bystrica - Vrtižer ................................................................................47
Archäologische Grabung auf der Autobahn D1 Považská Bystrica - Vrtižer ............................................................48
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum v Krupine ...................................................................................................................................49
Archäologische Grabung in Krupina ...............................................................................................................................49
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Martin F u r m a n (Krajský pamiatkový úrad, Žilina)
Záchranná akcia v Beňadikovej ........................................................................................................................................49
Rettungsgrabung in Beňadiková ......................................................................................................................................50
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Noémi P a ž i n o v á (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra)
Archeologická prospekcia stredného Poiplia .................................................................................................................50
Archäologische Prospektion des mittleren Eipeltals .....................................................................................................52
Archeologické výskumy vo Zvolene ...............................................................................................................................53
Archäologische Grabungen in Zvolen .............................................................................................................................56
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Noémi P a ž i n o v á - Kristína K u č e r á k o v á 
(Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra)
Archeologický výskum v Iži .............................................................................................................................................57
Archäologische Grabung in Iža ........................................................................................................................................59
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Noémi P a ž i n o v á (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra) - 
Ján M i h a ľ k i n (Sucháň 69, 991 35 Dačov Lom)
Zberové nálezy z katastra obce Sucháň ...........................................................................................................................60
Streufunde aus dem Gemeindegebiet von Sucháň ........................................................................................................61
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Marcin S. P r z y b y ł a (Jagielonská univerzita, Krakóv)
Osada z doby bronzovej v Liptovskom Trnovci ............................................................................................................61
Bronzezeitliche Siedlung in Liptovský Trnovec ............................................................................................................63
Ján B e l j a k (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Tomáš Z a c h a r (Masarykova univerzita, Brno)
Nálezy z praveku a doby rímskej z Trávnice .................................................................................................................64
Vorzeitliche und römerzeitliche Funde aus Trávnica ...................................................................................................64
Lucia B e n e d i k o v á - Bohuslav Š e b e s t a (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Výskum v Liptovskej Mare ...............................................................................................................................................65
Grabung in Liptovská Mara ..............................................................................................................................................65
Július B é r e š (Archeologický ústav SAV, Nitra - VPS Košice) - Peter T a j k o v (Technická univerzita, Košice)
Výskum Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku ...............................................................................................66
Grabung in der Kirche der Hl. Katharina von Alexandrien in Kysak ........................................................................67
Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum delového bastiónu Oponického hradu .................................................................................67
Archäologische Grabung in der Kanonenbastion der Burg Oponice .........................................................................68
Mário B i e l i c h - Barbara Z a j a c o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum na Hurbanovom námestí v Bojniciach ..................................................................................69
Archäologische Grabung auf dem Hurbanovo námestie (Platz) in Bojnice ..............................................................69
Elena B l a ž o v á - Martin B a r t í k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Lokality geodeticky zamerané v roku 2008 ....................................................................................................................70
Im Jahr 2008 geodätisch vermessene Fundstellen .........................................................................................................71
Zuzana B o r z o v á - Noémi P a ž i n o v á (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra)
Terénne aktivity Katedry archeológie v Nitre ................................................................................................................71
Terrainaktivitäten des Lehrstuhls der Archäologie in Nitra ........................................................................................74
Gertrúda B ř e z i n o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Doskúmanie dvoch parciel na Mostnej ulici v Nitre .....................................................................................................75
Abschlussgrabung von zwei Parzellen auf der Mostná Straße in Nitra .....................................................................75
Radoslav Č a m b a l (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Predstihový zisťovací výskum v Slovenskom Grobe ....................................................................................................76
Probegrabung in Slovenský Grob ....................................................................................................................................767
Radoslav Č a m b a l - Zdeněk F a r k a š - Igor C h o m a (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Záchranný výskum Habánskeho dvora vo Veľkých Levároch ...................................................................................77
Rettungsgrabung im Habaner Gehöft in Veľké Leváre ................................................................................................77
Radoslav Č a m b a l - Igor C h o m a - Zdeněk F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, 
Bratislava) - Peter W i t t g r ú b e r (Mestské múzeum, Pezinok)
Záchranný výskum na trase podkarpatskej kanalizácie Pezinok - Chorvátsky Grob ..............................................78
Rettungsgrabung auf der Strecke der unterkarpatischen Kanalisation Pezinok - Chorvátsky Grob ....................80
Róbert D a ň o (AA Terra Antiqua s. r. o., Rimavská Sobota)
Archeologický výskum na stavbe OC Kaufland v Senici .............................................................................................81
Archäologische Grabung auf der Stelle des zukünftigen Einkaufszentrums Kaufland in Senica .........................81
Patrik D e r f i ň á k (Prešovská univerzita, Prešov) - Anton K a r a b i n o š (Krajské múzeum, Prešov) - 
Marián V i z d a l (Prešovská univerzita, Prešov)
Nová paleolitická stanica v extraviláne Veľkého Šariša ...............................................................................................81
Neue paläolithische Fundstelle im Außengebiet von Veľký Šariš ..............................................................................82
Jozef Ď u r i š (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum v Dolných Krškanoch ...............................................................................................................82
Archäologische Grabung in Dolné Krškany ...................................................................................................................83
Marcela Ď u r i š o v á - Martin P r i s t á š (Krajský pamiatkový úrad, Košice) - Peter T a j k o v 
(Technická univerzita, Košice)
Prvá etapa výskumu na polohe Templomhomok vo Veľkom Kamenci .....................................................................84
Erste Grabungsetappe in der Flur Templomhomok in Veľký Kamenec ...................................................................84
Kristian E l s c h e k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Veľkoplošný záchranný výskum v areáli A.S.A. Zohor ...............................................................................................85
Großflächige Rettungsgrabung im Areal A.S.A. Zohor ........................................................................................................87
Kristán E l s c h e k - Ján R a j t á r - Vladimír V a r s i k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Pohrebisko z 8. – 9. storočia v Stupave ............................................................................................................................87
Gräberfeld aus dem 8. – 9. Jh. in Stupava .......................................................................................................................89
Zdeněk F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Archeologický výskum v Sotinej na ploche K ................................................................................................................90
Archäologische Grabung auf der Fläche K in Sotina ....................................................................................................90
Martin F u r m a n (Krajský pamiatkový úrad, Žilina)
Obhliadky stavebných činností v žilinskom regióne ....................................................................................................90
Begehungen der Baustellen in der Žilina-Region ................................................................................................................91
Martin F u r m a n (Krajský pamiatkový úrad, Žilina) - Milan H o r ň á k (Univerzita v Ljubljani)
Prieskum Turčianskej kotliny ...........................................................................................................................................92
Begehung des Turiec-Kessels ............................................................................................................................................93
Václav F u r m á n e k - Vladimír M i t á š (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum pohrebiska kyjatickej kultúry v Cinobani .......................................................................................................93
Grabung auf dem Gräberfeld der Kyjatice-Kultur in Cinobaňa ..................................................................................95
Prieskum hradiska Strieborná ...........................................................................................................................................96
Grabung des Burgwalls Strieborná ..................................................................................................................................97
Peter H a r č a r - Gabriel L u k á č - Marián U l i č n ý (Krajský pamiatkový úrad, Prešov)
Zisťovací výskum v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule ..................................................................................97
Probegrabung in der St. Martin-Kathedrale in Spišská Kapitula ................................................................................98
Katarína H l a d í k o v á - Kristína P i a t n i č k o v á (Univerzita Komenského, Bratislava)
Záchranný výskum na stavbe Samsung ..........................................................................................................................98
Rettungsgrabung auf der Baustelle Samsung ..............................................................................................................100
Marcel H o p p a n (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra) - Mário B i e l i c h - Henrieta B a l i o v á 
(Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranné výskumy v Nitrianskom kraji .....................................................................................................................101
Rettungsgrabungen in der Nitra-Region .......................................................................................................................102
Eva H o r v á t h o v á - Rastislav H r e h a - Lucia L u š t í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra - VPS, Košice)
Prieskum a verifikácia nálezísk na území Medzibodrožia a v jeho okolí ................................................................102
Begehung und Verifikation der Fundstellen in Medzibodrožie und Umgebung ...................................................1058
Jozef H o š š o - Tomáš K ö n i g - Jana Š u t e k o v á (Univerzita Komenského, Bratislava)
Archeologický výskum na Ulici J. M. Hurbana v Žiline .............................................................................................105
Archäologische Grabung auf der Straße J. M. Hurbana in Žilina .............................................................................107
Jozef H o š š o - Kristína P i a t n i č k o v á - Jana Š u t e k o v á (Univerzita Komenského, Bratislava)
Záchranný výskum na stavbe Obchodná zóna v Senici .............................................................................................108
Rettungsgrabung auf der Baustelle der Geschäftszone in Senica .............................................................................109
Rastislav H r e h a - Lucia L u š t í k o v á - Eva H o r v á t h o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra - VPS, Košice)
Výskum sídliska z doby železnej a vrcholného stredoveku v Drienove ..................................................................109
Untersuchung der Siedlung aus Eisenzeit und Hochmittelalter in Drienov ...........................................................110
Ján H u n k a (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV v roku 2008 .....................................................................................110
Münzenzuwachs im Archäologischen Institut SAW im 2008 ....................................................................................111
Prvá novoveká minca z hradu Tisovec ..........................................................................................................................112
Erste neuzeitliche Münze aus der Burg Tisovec ..........................................................................................................112
Ivan C h e b e n (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Ukončenie výskumu žiarového pohrebiska lužickej kultúry v Trenčíne .................................................................112
Grabungsabschluss auf dem Brandgräberfeld der Lausitzer-Kultur in Trenčín ....................................................113
Ivan C h e b e n - Michal C h e b e n (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum pingy na rádiolarit vo Vršatskom Podhardí .................................................................................................114
Untersuchung der Pinge für Radiolarit in Vršatské Podhradie .................................................................................114
Ivan C h e b e n - Marek V o j t e č e k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum v Dolnom Kubíne ..........................................................................................................................115
Rettungsgrabung in Dolný Kubín ..................................................................................................................................116
Július J a k a b (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Kostry zo ženského dvojhrobu púchovskej kultúry v Bytči ......................................................................................116
Skelette aus dem doppelten Frauengrab der Púchov-Kultur in Bytča .....................................................................118
Nové antropologické nálezy z Nitry ..............................................................................................................................118
Neue anthropologische Funde aus Nitra ......................................................................................................................121
Ľubomíra K a m i n s k á (Archeologický ústav SAV, Nitra - VPS, Košice) - Adrián N e m e r g u t - Ondrej Ž a á r 
(Archeologický ústav SAV, Nitra)
Prieskum stredného Považia ...........................................................................................................................................122
Begehung des mittleren Waagtals ..................................................................................................................................124
Anton K a r a b i n o š (Krajské múzeum, Prešov)
Nález lekárnickej fľaše z Bijacoviec ................................................................................................................................124
Fund einer Apothekerflasche aus Bijacovce .................................................................................................................125
Výsledky sledovania výkopových prác pri Kostole sv. Trojice v Jablonove nad Turňou ......................................125
Ergebnisse der Verfolgung von Aushubarbeiten bei der Kirche der Hl. Dreifaltigkeit 
in Jablonov nad Turňou ...................................................................................................................................................125
Nález renesančného tympanonu v Levoči ....................................................................................................................126
Fund eines renaissancezeitlichen Tympanons in Levoča ...........................................................................................126
Anton K a r a b i n o š (Krajské múzeum, Prešov) - Gabriel L u k á č (Krajský pamiatkový úrad, Prešov)
Dokumentácia novovekej krypty pri Kostole sv. Martina v Granč - Petrovciach ...................................................126
Dokumentierung der neuzeitlichen Gruft bei der Kirche in Granč - Petrovce .......................................................126
Anton K a r a b i n o š (Krajské múzeum, Prešov) - Martin S t e j s k a l (Spišské múzeum SNM, Levoča)
Archeologický výskum v Mestskej pamiatkovej rezervácii Levoča .....................................................................................127
Archäologische Grabung im Denkmalschutzgebiet der Stadt Levoča .....................................................................128
Monika K o p č e k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický výskum v Čakajovciach ........................................................................................................................128
Archäologische Grabung in Čakajovce .........................................................................................................................129
Archeologický výskum v Galante ..................................................................................................................................129
Archäologische Grabung in Galanta ..............................................................................................................................130
Roman K o s (Slovenská Kajňa 186)
Výskum kostola v Sucháni ..............................................................................................................................................131
Grabung in der Kirche in Sucháň ...................................................................................................................................1329
Mária K o t o r o v á - J e n č o v á (Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou)
Štvrtá sezóna výskumu vo Vlači ....................................................................................................................................134
Vierte Grabungssaison in Vlača ......................................................................................................................................135
Výskum základov stredovekého kostola vo Vranove nad Topľou ............................................................................135
Untersuchung der Fundamente von mittelalterlicher Kirche in Vranov nad Topľou ...........................................137
Branislav K o v á r (Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, Bratislava)
Mestské opevnenie v Beckove na ploche kúrie Dubnických .....................................................................................138
Town walls in the town of Beckov, on the area of Dubnicky mansion ....................................................................139
Marta K u č e r o v á (Múzeum v Kežmarku, Kežmarok)
Archeologický výskum v kaplnke Kežmarského hradu ............................................................................................139
Archäologische Grabung in der Kapelle der Kežmarok-Burg ...................................................................................141
Záchranné výskumy v okrese Kežmarok ......................................................................................................................141
Rettungsgrabungen im Bezirk von Kežmarok .............................................................................................................144
Záchranný výskum v Podturni a Strečne ......................................................................................................................145
Rettungsgrabung in Podtureň und Strečno ..................................................................................................................145
Rudolf K u j o v s k ý - Ondrej Ž a á r (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum trasy diaľnice D1 na úseku Sverepec - Považská Bystrica ...........................................................................146
Grabung auf der Autobahn D1 Sverepec - Považská Bystrica ...................................................................................147
Ivan K u z m a - Martin B a r t í k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Letecká prospekcia na Slovensku v roku 2008 .............................................................................................................147
Luftprospektion in der Slowakei im Jahr 2008 .............................................................................................................154
Ivan K u z m a - Mário B i e l i c h (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum vo Veľkom Záluží .............................................................................................................................................161
Grabung in Veľké Zálužie ...............................................................................................................................................161
Ivan K u z m a - Monika K o p č e k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Ďalšia etapa archeologického výskumu v Nitre-Mlynárciach ...................................................................................162
Weitere Etappe der archäologischen Grabung in Mlynárce ......................................................................................163
Klára K u z m o v á - Erik H r n č i a r i k (Trnavská univerzita, Trnava)
Archeologický výskum v exteriéri kostola sv. Mikuláša v Trnave ........................................................................................164
Archäologische Grabung im Außenbereich der St. Nicolaus-Kirche in Trnava .....................................................167
Ivana K v e t á n o v á (Trnavská univerzita, Trnava)
Archeologické nálezy z areálu kaštieľa v Chtelnici .....................................................................................................168
Archäologische Funde aus der Kastellanlage in Chtelnica ........................................................................................169
Ivana K v e t á n o v á (Trnavská univerzita, Trnava) - Filip J a š š o (Univerzita Komenského, Bratislava) - 
Jozef U r m i n s k ý (Vlastivedné múzeum, Hlohovec)
Archeologický výskum na hrade Dobrá Voda .............................................................................................................169
Archäologische Grabung auf der Burg Dobrá Voda ...................................................................................................171
Ivana K v e t á n o v á (Trnavská univerzita, Trnava) - Michal S l i v k a (Univerzita Komenského, Bratislava) 
Výskum kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach ...................................................................171
Grabung im Kloster und der Kirche der Hl. Katharina aus Alexandria bei Dechtice ...........................................173
Jozef L a b u d a (Slovenské banskú múzeum, Banská Štiavnica)
Záchranný výskum v interiéri kostola v Baďani ..........................................................................................................174
Rettungsgrabung im Innenbereich der Kirche in Baďan ............................................................................................175
Pokračovanie výskumu na Starom meste v Banskej Štiavnici - 28. sezóna ..............................................................175
Fortsetzung der Grabung in der Altstadt von Banská Štiavnica - 28. Grabungscampagne ..................................175
Lucia L u š t í k o v á (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Záchranné výskumy v mestskej pamiatkovej rezervácii Košice ...............................................................................176
Rettungsgrabungen im Denkmalschutzgebiet der Stadt Košice ...............................................................................177
Róbert M a l č e k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výsledky záchranného výskumu v Ladomerskej Vieske ...........................................................................................178
Ergebnisse der Rettungsgrabung in Ladomerská Vieska ...........................................................................................179
Výsledky archeologického výskumu na stavbe R1 Žarnovica - Lehôtka pod Brehmi ...........................................179
Ergebnisse der archäologischen Grabung auf der Baustelle R1 Žarnovica - Lehôtka pod Brehmi ......................18010
Jana M i h á l y i o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výsledky archeobotanických analýz z archeologických výskumov v roku 2008 a zo starších výskumov ..................181
Ergebnisse der archäobotanischen Analysen von archäologischen Grabungen im Jahr 2008 und 
von älteren Grabungen ....................................................................................................................................................184
Tomáš M i c h a l í k (Bánovská 128, Trenčianska Turná) - Martin V l a č i k y 
(Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava)
Výsledky výskumu gravettienskej lokality Trenčianske Bohuslavice ......................................................................185
Grabungsergebnisse aus der Gravettien-Fundstelle Trenčianske Bohuslavice .......................................................186
Zora M i k l í k o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Zvyšky zvierat z doby bronzovej a rímskej zo sídliska vo Veľkej Ide ................................................................................................186
Animal remains from the Bronze Age and Roman Period settlement in Veľká Ida ...............................................189
Zora M i k l í k o v á - Július J a k a b (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Analýza osteologických nálezov z včasnolaténskeho hradiska v Horných Orešanoch .........................................189
Analyse der osteologischen Funde aus der frühlatènezeilichen Burgstätte in Horné Orešany ...........................192
Elena M i r o š š a y o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra - VPS, Košice)
Pokračovanie systematického výskumu pohrebiska v Ždani ....................................................................................192
Fortsetzung der systematischen Grabung des Gräberfeldes in Ždaňa .....................................................................193
Vladimír M i t á š (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Praveké, stredoveké a novoveké nálezy z Lovinobane ...............................................................................................194
Vorzeitliche, mittelalterliche und neuzeitliche Funde aus Lovinobaňa ...................................................................194
Vladimír M i t á š (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Mário Ž á č i k (Tribečské múzeum, Topoľčany)
Archeologické nálezy z Kovariec ...................................................................................................................................195
Archäologische Funde aus Kovarce ...............................................................................................................................195
Peter M o s n ý (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Prieskum polohy Baba pri Ponickej Hute .....................................................................................................................196
Begehung der Flur Baba bei Ponická Huta ...................................................................................................................196
Stredoveké nálezy v Španej Doline ................................................................................................................................196
Mittelalterliche Funde aus Špania Dolina .....................................................................................................................196
Gabriel N e v i z á n s k y (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Osamotené kostrové hroby z Chotína ...........................................................................................................................197
Vereinzelte Skelettgräber aus Chotín ............................................................................................................................198
Ladislav O l e x a (Archeologický ústav SAV, Nitra - VPS, Košice)
Tridsiatadruhá etapa výskumu v Nižnej Myšli ...........................................................................................................198
Zweiunddreißigste Etappe der Grabung in Nižná Myšľa ..........................................................................................199
Ladislav O l e x a (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice) - Peter T a j k o v (Technická univerzita, Košice)
Výskum presbytéria Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou .....................................................199
Grabung im Presbyterium der Marie Himmelfahrt-Kirche in Turňa nad Bodvou ................................................200
Ondrej O ž ď á n i (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Ojedinelé nálezy z doby bronzovej v Štúrove ..............................................................................................................201
Einzelfunde aus der Bronzezeit in Štúrovo ..................................................................................................................202
Karol P i e t a (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Nálezy z hradiska Zobor v Nitre ....................................................................................................................................202
Funde aus dem Burgwall Zobor in Nitra ......................................................................................................................204
Karol P i e t a - Ján H a r u š t i a k - Miriam J a k u b č i n o v á - Terézia V a n g ľ o v á 
(Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum včasnostredovekého hradiska Bojná I v rokoch 2007 a 2008 ......................................................................205
Grabung des frühmittelalterlichen Burgwalls Bojná I in den Jahren 2007 und 2008 ..............................................210
Karol P i e t a - Miriam J a k u b č i n o v á - Bohuslav Š e b e s t a (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Výskum včasnolaténskeho hradiska v Horných Orešanoch ......................................................................................211
Grabung eines frühlatènezeitlichen Burgwalls in Horné Orešany ...........................................................................213
Ján R a j t á r (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Rímsky poľný tábor vo Hviezdoslavove a germánske sídlisko v Kvetoslavove ....................................................214
Ein temporäres römisches Feldlager in Hviezdoslavov und germanische Siedlung in Kvetoslavov .................21511
Peter R o t h (Podtatranské múzeum, Poprad)
Sledovanie stavebnej činnosti v okresoch Poprad, Levoča a Stará Ľubovňa ...........................................................216
Verfolgung der Bauaktivitäten in den Bezirken Poprad, Levoča und Stará Ľubovňa ...........................................217
Matej R u t t k a y - Peter B e d n á r - Mário B i e l i c h - Michal C h e b e n 
(Archeologický ústav SAV, Nitra)
Archeologický prieskum v rámci prípravy stavby R1 v úseku Nitra-západ – Selenec ..........................................217
Archäologische Begehung im Rahmen der Bauvorbereitungen beim Bau der Straße R1 
im Abschnitt Nitra-Westen – Selenec ............................................................................................................................218
Matej R u t t k a y - Mário B i e l i c h - Michal C h e b e n - Marek V o j t e č e k 
(Archeologický ústav SAV, Nitra)
Zisťovací prieskum na trase výstavby rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra-Selenec – Beladice ............................219
Feststellungsgrabung auf der Trasse des Baus der Straße R1 im Abschnitt Nitra-Selenec – Beladice ................221
Matej R u t t k a y - Mário B i e l i c h - Michal C h e b e n - Marek V o j t e č e k - Barbara Z a j a c o v á 
(Archeologický ústav SAV, Nitra)
Prípravné prieskumy a výskumy na stavbe R1 Beladice – Tekovské Nemce .........................................................222
Vorbereitende Begehungen und Grabungen auf der Baustelle der Schnellstraße R1 
Beladice – Tekovské Nemce ............................................................................................................................................223
Matej R u t t k a y – Mário B i e l i c h – Peter Š i m č í k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Výskum v centre Zlatých Moraviec ...............................................................................................................................224
Grabung im Zentrum von Zlaté Moravce .....................................................................................................................225
Matej R u t t k a y - Beáta Č e r n i c k á - Michal C h e b e n (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný archeologický výskum v Trenčíne .............................................................................................................225
Archäologische Rettungsgrabung in Trenčín ...............................................................................................................228
Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Joachim H e n n i n g (J. W. Goethe-Uniwersität, 
Frankfurt am Main) - Beata Č e r n i c k á - Barbara Z a j a c o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Ďalšia sezóna výskumu včasnostredovekého hradiska v Majcichove .....................................................................229
Eine weitere Grabungssaison des frühmittelalterlichen Burgwalls in Majcichov ..................................................230
Jaroslava R u t t k a y o v á (Ponitrianske múzeum, Nitra)
Záchranný výskum v Tvrdošovciach ............................................................................................................................231
Rettungsgrabung in Tvrdošovce ....................................................................................................................................232
Jaroslava R u t t k a y o v á (Ponitrianske múzeum, Nitra) - Matej R u t t k a y (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Povrchový prieskum v obci Zacharovce .......................................................................................................................232
Begehung in Zacharovce .................................................................................................................................................233
Marián S a m u e l (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Krátke záchranné výskumy na juhovýchodnom úpätí hradného kopca v Nitre ....................................................233
Kurze Rettungsgrabungen am südöstlichen Fuss des Burgbergs von Nitra ...........................................................235
Výskumy v areáli Zoborského kláštora .........................................................................................................................236
Grabungen im Gelände des Klosters auf dem Berg Zobor .........................................................................................239
Jaroslava S c h m i d t o v á (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)
Archeologický výskum na stavbe Odkanalizovania v Čunove .................................................................................239
Archäologische Grabung beim Bau der Entkanalisierung in Čuňovo .....................................................................240
Výskumy MMB na stavbách rodinných domov v Rusovciach ..................................................................................240
Grabungen MMB beim Bau von Einfamilienhäusern in Rusovce .............................................................................242
Výskum pohrebiska III na Kovacsovej ulici v Rusovciach .........................................................................................243
Grabung des Gräberfeldes III in der Straße Kovacsova in Rusovce .........................................................................243
Marián S o j á k (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice)
Archeologická topografia Spišskej Magury a Pienin ...................................................................................................244
Archäologische Topographie von Spišská Magura und Pieniny ..............................................................................246
Osídlenie Volovských vrchov (Galmus) a priľahlej časti Hornádskej kotliny ........................................................246
Besiedlung der Berge Volovské vrchy (Galmus) und des anliegenden Teils des Beckens 
Hornádska Kotlina ...........................................................................................................................................................251
Vybrané investičné výskumy na Spiši a v iných regiónoch Slovenska ....................................................................251
Ausgewählte durch Investition ausgelöste Grabungen in der Zips und in den anderen Regionen 
der Slowakei ......................................................................................................................................................................25712
Marián S o j á k (Archeologický ústav SAV-VPS, Košice) - Martin S t e j s k a l (Spišské múzeum SNM, Levoča)
Výskum na námestí v Spišskej Belej ..............................................................................................................................258
Grabung auf dem Platz in Spišská Belá .........................................................................................................................259
Danica S t a š š í k o v á - Š t u k o v s k á (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Záchranný výskum v Borovciach ...................................................................................................................................260
Rettungsgrabung in Borovce ...........................................................................................................................................260
Ivana S t r a k o š o v á (Vihorlatské múzeum, Humenné)
Výskumy Vihorlatského múzea v Humennom ...........................................................................................................260
Grabungen des Museums Vihorlatské múzeum in Humenné ..................................................................................262
Víťazoslav S t r u h á r (Smreková 3/33, Ružomberok)
Sídlisko severokarpatskej skupiny v Stankovanoch ....................................................................................................262
Siedlung der nordkarpatischen Gruppe in Stankovany .............................................................................................263
Víťazoslav S t r u h á r (Smreková 3/33, Ružomberok) - Štefan S á l i š (Š. Nemčeka 193, Likavka)
Nové hradisko v Turíckej doline ....................................................................................................................................263
Neuer Burgwall im Tal Turícka dolina ..........................................................................................................................264
Tatiana Š t e f a n o v i č o v á - Pavol J e l í n e k - Branislav K o v á r - Martin H a n u š - 
Janka S t e h l í k o v á - Veronika P l a c h á - Pavol S p i š á k (Slovenský archeologický a historický inštitút 
– SAHI, Bratislava)
Archeologický výskum bratislavského podhradia – Vydrica ....................................................................................265
Archäologische Grabung der bratislavaer Vorburg - Vydrica ...................................................................................266
Peter T a j k o v (Technická univerzita, Košice) - Marcela Ď u r i š o v á (Krajský pamiatkový úrad, Košice)
Prvá etapa výskumu reformovaného kostola v Silici ..................................................................................................267
Erste Grabungsettappe der reformierten Kirche in Silica ...........................................................................................268
Ján T i r p á k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Geofyzikálne meranie v Bíni ...........................................................................................................................................268
Geophysikalische Messung in Bíňa ................................................................................................................................269
Geofyzikálna prospekcia na Slovensku .........................................................................................................................269
Geophysikalische Prospektion in der Slowakei ...........................................................................................................270
Vladimír T u r č a n (Archeologické múzeum SNM, Bratislava)
Nálezy zo sekundárnej polohy v Bratislave ................................................................................................................270
Funde aus der sekundären Lage in Bratislava .............................................................................................................271
Július V a v á k (Malokarpatské múzeum, Pezinok)
Tretia etapa výskumu včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure .....................................................................271
Dritte Grabungsettappe des frühmittelalterlichen Burgwalls in Svätý Jur ..............................................................272
Vladimír V a r s i k (Archeologický ústav SAV, Nitra)
Staronové pohrebisko z Dunajskej Stredy ....................................................................................................................273
Altneues Gräberfeld aus Dunajská Streda ....................................................................................................................273
Ján Z a c h a r (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica) - Marta M á c e l o v á 
(Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Archeologické výskumy v MPR Banská Bystrica ........................................................................................................274
Archäologische Grabungen in MPR Banská Bystrica ..................................................................................................276
Ján Z a c h a r (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica) 
- Marta M á c e l o v á (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) - Martin F u r m a n 
(Krajský pamiatkový úrad, Žilina)
Archeologický výskum v Hornom Hričove .................................................................................................................277
Archäologische Grabung in Horný Hričov ...................................................................................................................277

EAN: 9788089315383
ISBN: 9788089315383
Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2011
Počet strán: 397
Väzba: brožovaná
Rozmer: 300 x 210
Jazyk: Slovenský, nemecký

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: