Dejepis pre 5. ročník ZŠ s VJM

Dejepis pre 5. ročník ZŠ s VJM

(vyučovací jazyk maďarský)

M. Miháliková M. Tonková

SPN - Mladé letá, s.r.o.

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 10,95 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 11 (11)

O knihe

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Štruktúra učiva je logická, text je prehľadný. Vedie žiaka k pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí, čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných prostriedkov používaných v dejepise. Pozostáva z troch tematických celkov: Od blízkeho k vzdialenému, Človek v premenách priestoru a času, Človek a komunikácia. Celky rešpektujú chronológiu, faktografiu, ale zároveň umožňujú tvorivo narábať s učebnou látkou. Základné učivo dopĺňajú rozširujúce texty, obrázky, otázky a aktivity. Obsah učiva je koncipovaný tak, aby žiak pochopil text v jeho súvislostiach. Vyznačenie kľúčových pojmov umožňuje dobrú orientáciu v texte. Učebnica je zrozumiteľná, primeraná veku. Jednotlivé témy sa opierajú o skúsenosti a zážitky žiakov. V závere učiva sú zaradené kontrolné otázky a úlohy na samostatnú prácu. Zabezpečujú nielen spätnú väzbu pri osvojovaní si príslušného učiva, ale vytvárajú priestor pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia. Učebnica prispieva k osvojovaniu si noriem spoločenského správania, občianskeho spolužitia a rešpektovaniu hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov. Rozvíja sociálne a personálne kompetencie žiaka.

EAN: 9788010038862
ISBN: 9788010038862
Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá, s.r.o.
Autori: M. Miháliková M. Tonková
Počet strán: 80
Väzba: mäkká
Rozmer: 210 x 295mm
Jazyk: Maďarský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: