Matematika 5 - Piatacké minimum

Matematika 5 - Piatacké minimum

Silvia Bodláková

LiberaTerra , 2021

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 4,50 €

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 5 (5)

O knihe

Pracovný zošit Piatacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 5. ročníka. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka Silvia Bodláková, autorkou videí Zuzana Berová, Superschopnosti a test pripravil autorský tím LiberaTerra spolu s autorkou pracovného zošita. Jedinečný pracovný zošit, jediný svojho druhu na trhu učebníc a pracovných zošitov. Na 32 stranách zošita dieťa nájde: - základné pojmy, fakty a postupy matematiky 5. ročníka graficky spracované tak, aby boli ľahko pochopiteľné a viditeľné na prvý pohľad, - odkazy na didaktické videá, ktoré mu tieto základy matematiky sprostredkujú tak, ako keby bolo v priamej interakcii s učiteľom, - prepojenie na systém Superschopností, pomocou ktorých si vie precvičiť sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, či premenu jednotiek dĺžky riešením takého počtu príkladov, aké potrebuje (Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam), - základné typy úloh, ktoré by malo vedieť riešiť na konci 5. ročníka, - odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môže overiť, ako zvláda piatackú matematiku (online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa dozvie svoje skóre a správne riešenia úloh), - prístup k didaktickým videám a k testu je priamo z pracovného zošita formou QR kódov, načítaním ktorých sa otvorí priamo video alebo test, alebo ich vie nájsť na webe LiberaTerra a Youtube kanáli LiberaTerra. Pracovný zošit môžete použiť: - na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo ste sa naučili, - na začiatku školského roka, aby ste si pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka, - ako dobrú oporu počas doučovania, - ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl. Obsah pracovného zošita Čítanie a písanie prirodzených čísel Rozklad čísla v desiatkovej sústave Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel Zaokrúhľovanie prirodzených čísel Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel Násobenie prirodzených čísel Delenie prirodzených čísel Rímske číslice a čísla Rysovanie Trojuholník Štvorec a obdĺžnik Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobež Násobenie prirodzených čísel Delenie prirodzených čísel Rímske číslice a čísla Rysovanie Trojuholník Štvorec a obdĺžnik Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobežiek Premena jednotiek dĺžky Obvod Obsah Stredová a osová súmernosť Kocka a iné telesá Úlohy s peniazmi Úlohy s peniazmi Úlohy s peniazmi Superschopnosti Premena jednotiek - dĺžka (hmotnosť, objem, čas) Zaokrúhľovanie prirodzených čísel na desiatky, stovky, tisícky a desaťtisícky Písomné sčítanie prirodzených čísel Písomné odčítanie prirodzených čísel Násobilka a delilka do 100 Písomné násobenie prirodzených čísel jednociferným činiteľom Písomné násobenie prirodzených čísel viacciferným činiteľom Násobenie prirodzených čísel 10, 100, 1 000... Delenie prirodzených čísel 10, 100, 1 000... Veľká násobilka Veľká delilka Delenie so zvyškom do 100 Písomné delenie prirodzených čísel jednociferným deliteľom Písomné delenie prirodzených čísel dvojciferným deliteľom Písomné delenie prirodzených čísel so zvyškom Superschopnosti ako online aplikácia a ako Generátor príkladov. Didaktické videá pre 5. ročník Rozklad čísla v desiatkovej sústave Zaokrúhľovanie prirodzených čísel Porovnávanie, usporadúvanie prirodzených čísel Písomné sčítanie prirodzených čísel Písomné odčítanie prirodzených čísel Písomné násobenie jednociferným číslom Písomné násobenie viacciferným číslom Násobenie 10, 100, 1 000... Delenie 10, 100, 1 000... Veľká násobilka Veľká delilka Poradie operácií a zátvorky Algoritmus písomného delenia Písomné delenie jednociferným číslom Písomné delenie dvojciferným číslom Písomné delenie so zvyškom Rímske číslice a čísla Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobežiek Vzdialenosť bodu a priamky Vzdialenosť priamok Premena jednotiek dĺžky Obvod trojuholníka Obvod štvorca Obvod obdĺžnika Stredová súmernosť Osová súmernosť Stavby z kociek Interaktívny test si môže dieťa načítať cez QR kód, alebo na tomto linku. Test si môže urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami. Na konci uvidí svoje skóre, správne odpovede a v prípade, že riešenie nebolo správne aj radu, na ktorej strane pracovného zošita nájde informácie a úlohy, ktoré mu nabudúce pomôžu úlohu vyriešiť správne. MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.

EAN: 9788089792771
ISBN: 9788089792771
Vydavateľstvo: LiberaTerra
Autori: Silvia Bodláková
Rok vydania: 2021
Počet strán: 32
Väzba: zošitová zošitová
Hmotnosť: 0.105 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: