Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím

Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím

Sborník sympózia

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. , 1999

Bežná cena: 4,55 € Naša cena: 4,32 € (ušetríte: 5%)Študenti: 4,00 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Obsah sborníku: K. DEMNEROVÁ, VŠCHT Praha: Možnosti zvýšení degradačního potenciálu na lokalitách kontaminovaných PCB S. TOTEVOVÁ, VŠCHT Praha: Genetická analýza dioxygenázy u kmene Pseudomonas putida P111 M. PROUZA, VŠCHT Praha: Genetická charakterizace bakterií degradujících chlorbenzoáty A. JESENSKÁ, Masarykova univerzita Brno: Použití biochemických a genetických metod pro screening bakterií degradujících haloalkány J. GABRIEL, MBÚ AV ČR Praha: Izolace, kultivace a testování biodegradujících organismů M. MANDL, Masarykova univerzita Brno: Biodegradace pyritových odpadů, mechanismus tvorby kyseliny sírové L. KOTOUČKOVÁ, Masarykova univerzita Brno: Úloha bakterií při biodegradaci 4-nitrofenolu H. KLIEROVÁ, VŠCHT Praha: Taxonomická a biochemická charakterizace kmenů schopných odbourávat chlorobenzoáty M. SERGEJEVOVÁ, VUT Brno, FT Zlín: Biologický rozklad TCE za aerobních podmínek mikrobiální kulturou rostoucí na fenolu T. MACEK, ÚOCHB AV ČR Praha: Biodegradační a biosorpční aktivita rostlin P. SOUDEK, ÚOCHB AV ČR Praha: Biodegradace a bioremediace látek znečišťujících životní prostředí kulturami vyšších rostlin P. KUČEROVÁ, VŠCHT Praha: Metabolismus PCB v rostlinných buňkách Č. NOVOTNÝ, MBÚ AV ČR Praha: Biodegradace aromatických uhlovodíků a syntetických barviv houbami F. ZADRAŽIL, Institut für Pflanzenernäherung und Bodenkunde, Braunschweig: Rozklad PAH v půdě dřevokaznými houbami M. SIGLOVÁ, VSCHT Praha: Biodegradace acetonu v biofilmu populace Fusarium proliferatum P. PITTER, VŠCHT Praha: Další vývoj metod OECD, EN ISO a ISO pro hodnocení biodegradability látek J. HOFFMANN, VUT Brno, FT Zlín: Biodegradace nízkomolekulárních polyethylenalkyletherů ve vodním prostředí M. HOLUBEC, VÚVH Bratislava: Laboratórne testy pre návrh aeróbnej biodegradácie K. DERCOVÁ, STU Bratislava: Biosorpcia a biodegradácia PCB v modelových vodných systémoch L. PAVLŮ, MBÚ AV ČR Praha: Bakteriální degradace organopolutantů F. HERČÍK, KAP Liberec: Přehled biodegradačních technik používaných při sanaci ropných uhlovodíků D. KUPKA, Ústav geotechniky SAV Košice: Hodnotenie biodegradácie ropných látok v pôde na základe respirometrických údajov J. RŮŽIČKA, VUT Brno, FT Zlín: Biodegradace motorového oleje v půdách za použití bioremediačního přípravku V. MATĚJŮ, ENVISAN-GEM Praha: Použití povrchově aktivních látek při čištění horninového prostředí: mikrobiologické aspekty V. ŘÍHA, G-servis Praha: Využívání poznatků mikrobiální ekologie horninového prostředí v biotechnologiích Z. BUREŠ, GEN Praha: Čištění odpadních vod z chemických syntéz biosorpcí a odpadních vzdušnin biodegradací J. DAMBORSKÝ, V. PÍŠTĚK, Masarykova univerzita Brno: Reinokulace biofiltru k čištění vzdušnin kontaminovaných aromatickými uhlovodíky J. POÓR, EBA Bratislava: Akcelerovaný riadený rozklad pozberových poľnohospodárskych zvyškov P. KÚTNIK, VÚVH Bratislava: Vplyv prírodných sorbentov na sorpciu a degradáciu MCPA pesticídov v nenasýtenej zóne M. CHROMEČKA, Biodegradace Ostrava: Biotechnologická sanace zemin a vod kontaminovaných aromatickými uhlovodíky M. PEJZL, Praha: Praktické zkušenosti FNM s využitím bioremediací při odstraňování ekologických škod E. RUDOLF, ÚO MŽP Hradec Králové: Legislativní aspekty moderních technologií M. ZIMOVÁ, SZÚ Praha: Hodnocení zdravotního rizika u bioremediačních technologií z pohledu legislativy E. TOŠOVSKÁ, Národohospodářský ústav AV ČR Praha: Odpovědnost podnikatelských subjektů za škody na životním prostředí Plakátová sdělení - abstrakty R. BOROVKA, VŠCHT Praha: Problematika genetických modifikací rostlin se snahou zvýšit jejich schopnost degradace PCB M. HUBÁLEK, ÚOCHB Praha: Studium degradace výbušnin (TNT, RDX) tkáňovými kulturami rostlin Solanum aviculare a Rheum palmatum K. HYNKOVÁ, MU Brno, PřF: Proteinové inženýrství haloalkán dehalogenázy LINB: identifikace katalytických zbytků a konstrukce HIS-tag proteinu Ž. CHMELÁROVÁ, MBÚ SAV Nitra: Biotransformace surfaktantů: od modelové sloučeniny k reálným substrátům E. JINDROVÁ, VŠCHT Praha, FPBT: Příprava a stabilita bioluminiscenčních bakterií J. JURENKA, Univerzita Pardubice: Problematika stanovení glykolů v reakční směsi po biodegradaci oxyethylenovaných hydroxysloučenin K. KOMÁREK, Univerzita Pardubice: Vliv struktury molekuly na časový průběh primární a úplné rozložitelnosti polyethylenglykolalkyletherů K. MALACHOVÁ, Ostravská univerzita Ostrava, PřF: Sledování účinnosti biodegradačních procesů v půdách kontaminovaných PAU s využitím bakteriálních testů mutagenity J. NOVÁK, ÚOCHB Praha: Využití radio-HPLC pro detekci degradačních produktů dvou pesticidů H. NOVÁKOVÁ, VŠCHT Praha, FPBT: Produkty mikrobiální degradace polychlorovaných bifenylů P. RICHTER, Univerzita Pardubice: Intermediáty vznikající během biodegradace polyethylenglykolalkyletherů P. SOUDEK, ÚOCHB Praha: Bioakumulace radionuklidu 137Cs v hydroponicky pěstovaných rostlinách P. SOUDEK, ÚOCHB Praha: Biodegradace organických látek pomocí tkáňových kultur vyšších rostlin V. SÝKORA, V'SCHT Praha: Zhodnocení mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti biodegradability v roce 1998 M. ZEMAN, VÚVH Bratislava: Katalytická degradácia chlórovaných uhlovodíkov

EAN: 8090201326
ISBN: 80-902013-2-6
Vydavateľstvo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.
Rok vydania: 1999
Počet strán: 58
Väzba: brožovaná
Rozmer: 208x291 mm
Hmotnosť: 0.191 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: