Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA

Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA

Ivana Šošková

Belianum , 2021

Bežná cena: 4,00 € Naša cena: 3,80 € (ušetríte: 5%)Študenti: 3,52 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 8 dní vložiť do košíka UNIKLUB 4 (4)

O knihe

Predkladaná učebnica je koncipovaná primárne s ohľadom na študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA predstavuje vo svojej primárnej rovine zásadný didaktický nástroj vysokoškolského vzdelávania k povinnému predmetu Dejiny práva štátov Európy a USA, zaradenému v študijnom pláne bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu „právo“ na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako praktická zbierka výdatne komentovaných a do kontextu osadených právno-historických dokumentov prezentuje systematický súbor a výklad poznatkov k všeobecným dejinám štátu a práva ako jednému z profilových predmetov študijného programu „právo“. Prostredníctvom komentárov, no najmä úloh sledujúcich u študentov objavnú analýzu dobových textov, Praktikum prináša základné informácie a poznatky o právnej histórii vybraných štátov Európy a USA, ale predovšetkým rozvíja schopnosť študentov analyzovať obsah právnych dokumentov, učí ich osvojovať si právnu terminológiu a pojmoslovie, vedieť interpretovať a vykladať príslušné normy. Praktikum sleduje jasný didaktický zámer naučiť študentov práva kriticky myslieť a uvažovať o vývoji štátu a práva v európskom, či dokonca celosvetovom kontexte. Samozrejme, Praktikum s týmto svojim poslaním dokáže byť zaujímavým podnetom, osviežením i pre účastníkov ďalšieho vzdelávania. Potenciál využitia je tu určite aj v magisterskom študijnom programe právo, resp. v doktorandskom programe „teória a dejiny štátu a práva“, tiež v študijných programoch na filozofických, pedagogických fakultách, prípadne v odboroch fakúlt zameraných na politológiu a medzinárodné vzťahy. V neposlednom rade by mohlo osloviť i širšiu odbornú či laickú verejnosť majúcu záľubu v dejinách a hľadaní dejinných súvislostí. Predkladané druhé vydanie Praktika (prvé bolo vydané v roku 2019) je jeho výrazným doplnením a vylepšením v zmysle svojej podstaty – byť relevantnou sumarizáciou overených poznatkov a systematickým výkladom dejinnej problematiky. Po skúsenostiach z priamej výučby prináša v záujme hlbšieho prieniku do parciálnych problémov a konkrétnych dejinných súvislostí úvodné texty k jednotlivým dokumentom, s jasným didakticko-náučným poslaním. Tieto študenta informujú o pôvode historického textu, o okolnostiach jeho vzniku či prijatia, prinášajú jeho základnú charakteristiku, ozrejmujú širší historický kontext, jeho význam, či historickú a právnu hodnotu. Texty sú jasne štruktúrované, sprostredkúvajú najnovšie informácie z oblasti právnej histórie. Zámerom je jednak spestriť problematiku, podnietiť záujem o dejiny štátu a práva, no predovšetkým na príslušnom mieste vytvoriť vhodný rámec pre uvažovanie o vzniku a vývoji práva, právnych inštitútov, resp. právneho myslenia, a to všetko s relevanciou pre lepšie pochopenie súčasnosti.

EAN: 9788055716336
ISBN: 978-80-557-1633-6
Vydavateľstvo: Belianum
Autori: Ivana Šošková
Rok vydania: 2021
Počet strán: 102
Väzba: brožovaná
Hmotnosť: 0.21 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: