Sídliská z doby laténskej v Nitre

Sídliská z doby laténskej v Nitre

G. Březinová - B. Chropovský

Nitra , 2020

Bežná cena: 48,60 € Naša cena: 46,17 € (ušetríte: 5%)Študenti: 42,76 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 46 (43)

O knihe

Územie Nitry má v rámci bádania doby laténskej na Slovensku kľúčovú úlohu. Hlavnú zásluhu na jehopoznaní majú predovšetkým výskumy zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia, ktoré viedolprof. B. Chropovský, DrSc. V uvedenom období sa začala moderná výstavba v okolí Nitry. Vďaka inten-zívnej výskumnej činnosti, realizovanej v súvislosti so stavebnou aktivitou, je k dispozícii početný súbornálezov z viacerých lokalít, ktoré dokumentujú osídlenie Nitry a najbližšieho okolia od najstarších čias posúčasnosť. V dobe laténskej je osídlenie potvrdené od včasnej do neskorej doby laténskej. Napriek tomu,že preskúmané polykultúrne náleziská sú významné a z hľadiska doloženého počtu objektov sa dajú po-važovať za veľké, materiál z nich nebol doposiaľ z niektorých období vôbec spracovaný a vyhodnotený.V rámci riešenia projektu VEGA 2/7018/27 pod názvom „Formovanie spoločensko-hospodárskych centierdoby železnej na juhozápadnom Slovensku: dynamika a stabilita sídelnej makroštruktúry“, ktorý si klá-dol za cieľ predovšetkým zmeniť tento nelichotivý stav bádania, sa kompletizovali nálezy, zjednotila sadokumentácia k objektom datovaným do doby laténskej a vytvorila sa aj kresbová dokumentácia a opisy jednotlivých artefaktov. Treba zdôrazniť, že napriek veľkej snahe všetkých zainteresovaných som pri prácis materiálom narážala na mnohé problémy. Platí to aj o hľadaní niektorých nálezov a o ich identikácii.Dokumentácia je poznačená dobou, v ktorej vznikala. Obsahuje mnohé nepresnosti, ktoré sa už po toľkýchrokoch ťažko odstraňujú a riešia. Nevylučujem ani subjektívne chyby a nepresnosti, ku ktorým mohlodôjsť pri interpretácii niektorých situácií. Materiál, ktorý je v predloženej práci kresbovo zdokumentovaný,poznám z autopsie a osobne som robila jednotlivé výbery. Vychádzala som aj z nafoteného a na tabuľkáchv jednotlivých výskumných správach zverejneného materiálu. V niektorých prípadoch sa zrejme pred-mety vybrané na fotograckú dokumentáciu do výskumnej správy nevrátili späť do pôvodných škatúľs materiálom. Možno sú uložené niekde inde, ale v skladoch sa ich nepodarilo všetky nájsť. Platí to hlavneo niektorých zrekonštruovaných nádobách a o časti drobných predmetov. Odbornej verejnosti predkladámnálezy z jednotlivých sídlisk, ktoré sa mi podarilo skompletizovať. Poskytujú dostatočné informácie nachronologické vyhodnotenie i na analýzu sídliskovej štruktúry v sledovanom priestore.Práca je zameraná na sídliská ležiace na ľavobreží rieky Nitry v katastri súčasného mesta Nitry, ktorédoteraz neboli vôbec publikované, alebo sú o nich známe iba krátke správy a stručné publikované infor-mácie. Ide o polohu Martinský vrch, ktorý sa v odbornej literatúre objavuje aj pod názvom Kasárne podZoborom, v mestskej časti Zobor. Ďalšie dve lokality sa nachádzajú v mestskej časti Chrenová – polohy IIa III, ďalšia v mestskej časti Mikov dvor obr. 1; 2. Jedno rozsiahle sídlisko a niekoľko objektov z ľavob-režia rieky Nitry sú už spracované a publikované. Je to Nitra-Zobor, poloha Šindolka 
Březinová 2000
,a Nitra-Chrenová, poloha Športový areál 
Chropovský/Fusek 1988
.Cieľom predloženej práce je spracovanie a základné vyhodnotenie ďalších menších sídlisk zo sídliskovejaglomerácie na území Nitry. Keďže ide o staršie archeologické výskumy, ich výsledky a následne aj možnostia rozsah analýz determinujú predovšetkým vtedajšie metodické postupy, ako aj ďalšie objektívne príčiny.Poďakovanie za ponuku a možnosť spracovať tieto súbory z doby laténskej patrí v prvom rade prof.B. Chropovskému, DrSc., ktorý poskytol materiál i ním spracovanú dokumentáciu, i keď nalizácie dielasa, žiaľ, už nedožil. V poslednej sezóne sa na výskume na Mikovom dvore pod vedením B. Chropovské-ho významne podieľal i PhDr. G. Fusek, CSc., ktorému tiež patrí moja vďaka za súhlas so spracovanímmateriálu z doby laténskej.

EAN: 9788081960383
ISBN: 9788081960383
Vydavateľstvo: Nitra
Autori: G. Březinová - B. Chropovský
Rok vydania: 2020
Väzba: pevná
Jazyk: slovenský
Formát: A4

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: