Zdravotnícke pomôcky: Legislatíva a regulácia
Pozrite si ukážku e-knihy
pdf

Zdravotnícke pomôcky: Legislatíva a regulácia

Daniela Mináriková, Viliam Foltán, Ivona Malovecká

Osveta , 2015

Bežná cena: 11,11 € Naša cena: 10,55 € (ušetríte: 5%)Študenti: 9,78 € (ušetríte: 12%)

Odosielame do 24 hodínSkladom 5 ks vložiť do košíka UNIKLUB 11 (10)

O knihe

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť širší a ucelený pohľad na zdravot- nícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska aktuálnej legislatívy, administratívy, in- formácií a hodnotenia. Dominujú v nej vzájomné vzťahy medzi zdravím, chorobou, zdravotným stavom a zdravotníckym systémom v kontexte s aplikáciou zdravotníckych pomôcok, ich regulačných mechanizmov, ale aj socialnych, etických a ekonomických podmienok. Treba konštatova ť , že v te j to m i m oriadne dyna m icke j a le g i s lat í vne náro č ne j obla s ti ab s ent uj e u celený p rehľadový št u di j ný m ateriál zaobera jú ci s a dano u p roble - m atiko u. P reto bolo našo u s naho u p ri p ravi ť základn ú vy s okoškol s k ú uč ebnic u u r č en ú nielen št u dento m bakalár s keho št u di j ného p ro g ra mu far m ácie v odbore Z dravotn í cke a dia g no s tické p o mô cky, ale a j iný m št u dento m a zdravotn í cky m p racovn í ko m , ktorá by ko mp le x ne p odala infor m ácie o le g i s lat í ve a re gu lácii zdravotn í ckych p o mô cok .

Edícia: 1
EAN: 9788080634186
ISBN: 978-80-8063-418-6
Vydavateľstvo: Osveta
Autori: Daniela Mináriková, Viliam Foltán, Ivona Malovecká
Rok vydania: 2015
Počet strán: 223
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240 mm
Hmotnosť: 0.467 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: